Norges Bank

Kort forklart
Kort forklart

Hvordan settes styringsrenten?

Styringsrenten fastsettes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, normalt åtte ganger i året

Illustrasjon av pengepolitisk komite

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av fem medlemmer, utnevnt av regjeringen.

Sentralbanksjefen er komiteens leder og visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. De øvrige to medlemmene er ikke ansatt i Norges Bank.

Komiteens møter hvor det treffes vedtak om styringsrenten kalles rentemøter, og disse møtene annonseres i Norges Banks offisielle kalender.

Hva er grunnlaget for en rentebeslutning?

Alle rentebeslutninger tar utgangspunkt i målene de folkevalgte har satt for Norges Banks pengepolitikk, og hvordan disse målene er operasjonalisert i Norges Banks pengepolitiske strategi.

I forkant av hvert rentemøte får komiteen presentert et oppdatert bilde av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi.

Til fire av rentemøtene utarbeides det i tillegg en Pengepolitisk rapport. Rapporten beskriver situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og gir vurderinger og anslag for fremtidig økonomisk utvikling. Blant anslagene er en prognose for det fremtidige nivået på styringsrenten. Denne prognosen kalles også for rentebanen.

Analysene og anslagene i rapporten er et viktig grunnlag for komiteens vurderinger og beslutninger om styringsrenten.

Hva er pengepolitiske vurderinger?

Komiteen begrunner sine rentebeslutninger i form av en tekst som heter Pengepolitiske vurderinger.

Det er sjelden slik at all ny relevant informasjon eller alle nye vurderinger peker i samme retning. Ofte er det noen faktorer som tilsier en høyere styringsrente, noen som tilsier uendret rente, mens andre faktorer kan trekke i retning av at renten bør settes ned. Komiteen må derfor veie de ulike hensynene mot hverandre.

Ved offentliggjøring av hver rentebeslutning redegjør komiteen både for hvilke vurderinger komiteen har gjort og for komiteens stemmegivning.

Når blir rentebeslutningen kjent?

Fordi styringsrenten påvirker rentenivå, aktivitet og priser i hele økonomien, er det viktig at rentebeslutninger blir kjent for alle på samme tid.

Kunngjøring skjer via Norges Banks nettsider, som regel klokken 10 dagen etter at komiteens rentemøte er avholdt. Tidspunktet for kunngjøring er forhåndsannonsert, slik at alle vet når informasjonen vil komme.

Den nye styringsrenten har normalt virkning for bankene fra første arbeidsdag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Kort oppsummert

  • Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  • Komiteen baserer sin beslutning på de overordnede målene for pengepolitikken, samt de siste analysene og anslagene for norsk og internasjonal økonomi
  • Komiteen offentliggjør sine vurderinger og sin begrunnelse for rentebeslutningen til alle på samme tid