Norges Bank

Markedsoperasjoner

Norges Bank bruker markedsoperasjoner for å styre bankenes reserver mot ønsket nivå. Dette gjøres primært med F-lån og F-innskudd.

Auksjoner F-lån og F-innskudd

F-lån

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet.

F-lån er lån mot sikkerhet i verdipapirer til flytende rente og gitt løpetid. Løpetiden på F-lån varierer og avhenger av likviditetssituasjonen i banksystemet.

Rentene på F-lån fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Flerprisauksjon, også kalt amerikansk auksjon eller ordinær auksjon, innebærer at bankene legger inn bud på ønsket beløp og rente. I F-lån må bankene by en rente som er høyere eller lik foliorenten på auksjonsdagen. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Budene rangeres fra høyeste til laveste rente. Budene som ligger innenfor samlet beløp, vil bli tildelt med det beløp og den rente som ble budt. Dersom en bank får tildeling på flere bud, blir renten et volumvektet gjennomsnitt av budrentene. Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid, vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende, fra samme dato som foliorenten endres.

F-innskudd

Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å gi bankene F-innskudd. Løpetiden på F-innskudd bestemmes av Norges Bank og varierer avhengig av prognosene for den strukturelle likviditeten. Som for F-lån er renten flytende og fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Bankene legger inn bud på ønsket beløp og rente. I F-innskudd må bankene by en rente som er lavere eller lik foliorenten på auksjonsdagen. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Budene rangeres fra laveste til høyeste rente. Budene som ligger innenfor samlet beløp, vil bli tildelt med det beløp og den rente som ble budt. Dersom en bank får tildeling på flere bud, blir renten et volumvektet gjennomsnitt av budrentene. Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid, vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende, fra samme dato som foliorenten endres.

Finstyrende operasjoner

Normale markedsoperasjoner iverksettes når prognosen tilsier at reservene vil avvike fra ønsket nivå. I tillegg vil Norges Bank ved behov vurdere å iverksette markedsoperasjoner sent på dagen, etter at siste oppgjør er gått i Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Slike operasjoner omtales som "finstyrende operasjoner", og er markedsoperasjoner som baseres på bankenes faktiske reserver i banksystemet, og ikke på prognosen.

Øvrige instrumenter

Valutabytteavtaler

Kronetilførsel ved valutabytteavtaler

Norges Bank kan bruke valutabytteavtaler (valutaswapper) for å tilføre kronelikviditet til norske og utenlandske banker. Slike valutabytteavtaler kan brukes i tillegg til F-lån. Løpetiden på valutabytteavtaler varierer og avhenger av likviditetssituasjonen i banksystemet.

Prisen på valutabytteavtaler fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Bankene legger inn bud på ønsket beløp og pris. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Bankenes bud rangeres, og tildeles inntil samlet beløp er nådd. Bankene som får tildeling betaler den prisen de har budt.

I motsetning til F-lån og F-innskudd kan banker som ikke har adgang til Norges Banks stående fasiliteter (se under), herunder utenlandske banker, delta i valutabytteavtaler.

Lån i utenlandsk valuta

Norges Bank kan også låne ut utenlandsk valuta mot sikkerhet i verdipapirer og bruke valutabytteavtaler med tilførsel av valuta. Ettersom valutabytteavtaler med tilførsel av utenlandsk valuta påvirker likviditeten i norske kroner, kan Norges Bank som et alternativ låne ut utenlandsk valuta til norske banker uten å påvirke kronelikviditeten.

Sist endret 14. november 2017 12:51
Sist endret 14. november 2017 12:51