Norges Bank

Rollefordelingen mellom Finanstilsynet og Norges Bank når det gjelder verdipapiroppgjørssystemer og sentrale motparter

Sikre og effektive systemer for verdipapiroppgjør og velfungerende sentrale motparter er viktig for velfungerende verdipapirmarkeder og finansiell stabilitet. Finanstilsynet og Norges Bank har ulike myndighetsoppgaver på dette feltet i henhold til norske lover og internasjonale anbefalinger.

Principles for financial market infrastructures. April 2012 (CPMI-IOSCO)

Principles for financial market infrastructures: disclosure framework and assessment methodology. December 2012 (CPMI-IOSCO)

Finanstilsynet

Finanstilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter, jf. finanstilsynsloven (Lovdata). Finanstilsynet fører tilsyn med bl.a. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, sentrale motparter og verdipapirregistre. Disse institusjonene er deltakere i eller operatører av verdipapiroppgjørssystemer.

Verdipapirregistre må ha tillatelse fra Finansdepartementet etter verdipapirregisterloven § 3-1. Etter verdipapirhandelloven § 13-2 er Finanstilsynet vedkommende myndighet etter forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), og gir dermed tillatelse til og fører tilsyn med norske sentrale motparter. Finanstilsynet deltar i tilsynskollegiet til andre sentrale motparter i de tilfellene som fremgår av EMIR artikkel 18. Operatører av verdipapiroppgjørssystemer kan søke Finanstilsynet om godkjenning av systemet etterbetalingssystemlovens § 4-1 (Lovdata) for å bli omfattet av de særlige rettsverns– og sikkerhetsreglene for avregnings- og oppgjørsavtaler loven oppstiller. Vedlegg A gir en oversikt over verdipapiroppgjørssystemer med slik godkjenning fra Finanstilsynet. Dersom pengeoppgjøret foretas i en privat oppgjørsbank, omfatter godkjenningen også pengedelen av oppgjøret.

Norges Bank

Norges Bank har ansvar for å fremme finansiell stabilitet, herunder effektive og sikre betalings- og verdipapiroppgjørssystemer, jf. sentralbankloven og betalingssystemloven. Norges Bank overvåker derfor slike systemer og sentrale motparter.

Pengeoppgjørene for verdipapiroppgjøret (VPO NOK) og noen sentrale motparter skjer i Norges Banks Oppgjørssystem (NBO). Norges Bank fastsetter vilkårene for kontoholdet til deltakerne i oppgjørene. Sentrale motparter har adgang til å ha posisjoner i Norges Bank gjennom dagen, men ikke gjennom natten. En rekke verdipapirer som gjøres opp i VPO brukes som sikkerhet for lån i NBO. Svikt eller stans i VPO kan derfor svekke effektiviteten i NBO og gjennomføringen av pengepolitikken.

Norges Bank skal etter betalingssystemloven gi melding til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om verdipapiroppgjørssystemer Finanstilsynet godkjenner. Tilsvarende gjelder dersom en deltaker blir insolvent.

Samarbeid

Norges Bank og Finanstilsynet har jevnlig kontakt og informerer hverandre om forhold av vesentlig betydning for de foretakene og verdipapiroppgjørssystemene som er under tilsyn av Finanstilsynet og som er vurdert å ha betydning for finansiell stabilitet, jf. vedlegg A. Norges Bank og Finanstilsynet konsulterer hverandre før det treffes viktige beslutninger knyttet til verdipapiroppgjørssystemer og sentrale motparter.

Finanstilsynet informerer Norges Bank om godkjenning av verdipapiroppgjørssystemer uten ugrunnet opphold. Den av partene som først blir kjent med insolvens hos en deltaker varsler umiddelbart den annen part.

Dersom det er grunn til å frykte at et verdipapiroppgjørssystem eller en sentral motpart som er nevnt i vedlegg A ikke kan drives videre, skal den av Finanstilsynet og Norges Bank som først blir kjent med risikoen varsle den andre uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder om det er risiko for langvarig driftsavbrudd. Finanstilsynet påser at ledelsen for Beredskapsutvalget for Finansiell Infrastruktur blir informert.  

Vedlegg A: Foretak omfattet av samarbeidet mellom Finanstilsynet og Norges Bank

Verdipapirregistre må ha tillatelse fra Finansdepartementet etter verdipapirregisterloven § 3-1, og er under tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan også godkjenne verdipapiroppgjørssystemer etter betalingssystemloven § 4-1. Etter verdipapirhandelloven § 13-2 gir Finanstilsynet tillatelse til, og fører tilsyn med, sentrale motparter som er etablert i Norge. Norges Bank overvåker verdipapiroppgjørssystemer, verdipapirregistre og sentrale motparter med betydning for finansiell stabilitet.

Samarbeidet mellom Finanstilsynet og Norges Bank omfatter derfor de foretak og verdipapiroppgjørssystemer som er under tilsyn av Finanstilsynet og som er vurdert å ha betydning for finansiell stabilitet. Dette gjelder pr. 25. september 2017:

Navn på foretak Type foretak
Verdipapirsentralen ASA Verdipapirregister
VPO NOK Verdipapiroppgjørssystem (Verdipapirsentralen ASA er operatør) godkjent av Finanstilsynet etter betalingssystemloven § 4-1.
Publisert 10. november 2017 14:00