Norges Bank

Verdipapiroppgjør

Etter at en verdipapirhandel er avtalt, må den gjøres opp: Kjøper må betale og selger må levere. Sikre og effektive systemer for slikt oppgjør er viktig for velfungerende verdipapirmarkeder og finansiell stabilitet.

I følge internasjonale anbefalinger skal selger gi fra seg rettigheter til verdipapirer hvis og bare hvis kjøper betaler (levering mot betaling). Dessuten skal betaling mellom de involverte bankene skje i en sentralbank. Rettigheter til verdipapirer føres på verdipapirkonti i verdipapirregister. I Norge er det ett slikt register, nemlig Verdipapirsentralen (VPS).

Det norske systemet for verdipapiroppgjør - VPO

Ved oppgjør av verdipapirhandler i norske kroner skjer levering via verdipapirkonti i VPS og betaling via særskilte konti i Norges Banks Oppgjørssystem (NBO). For å sikre levering mot betaling er oppgjørene i Norges Bank og VPS synkronisert.

Mer om VPO:

Både i Norge og i andre land finner verdipapiroppgjøret sted noen dager etter at handelen avtales. Som beskyttelse mot mulige problemer hos motparten i perioden fram til oppgjør, skjer oppgjør av organisert aksjehandel på børs mot en sentral motpart.

Overvåkning og tilsyn

Norges Bank har ansvar for å fremme finansiell stabilitet, herunder effektive og sikre betalings- og verdipapiroppgjørssystemer, jf sentralbankloven. Norges Bank overvåker derfor det norske systemet for verdipapiroppgjør VPO. Finanstilsynet utfører blant annet tilsyn med VPS og deltakere i VPO.

Oslo Clearing vil som sentral motpart for aksjehandel være viktig for finansiell stabilitet. Norges Bank overvåker derfor denne virksomheten som etter verdipapirhandelloven er under tilsyn fra Finanstilsynet.

Norges Bank og Finanstilsynet baserer sitt arbeid på internasjonale anbefalinger for verdipapiroppgjør og sentrale motparter. Sentralbankene og tilsynsmyndighetene i Europa arbeider med å utforme et system der de samarbeider om overvåkning og tilsyn av handel og oppgjør med finansielle instrumenter. Blant annet i lys av finanskrisa er det i gang omfattende arbeid med harmonisering av internasjonal lovgivning på feltet.

Mer om overvåking og tilsyn:

Sist endret 15. februar 2017 12:02