Norges Bank

Overvåking

Norges Bank analyserer risikofaktorer og vurderer utsiktene for finansiell stabilitet ved å overvåke og analysere utviklingen i det finansielle systemet.

Hvorfor bygger det seg opp finansiell ustabilitet?

Finansiell ustabilitet kan ha opphav i finansielle ubalanser som bygges opp over tid, eller i smittekanaler mellom finansinstitusjoner.

  • Risiko som bygger seg opp over tid, kan skyldes vekselvirkningene mellom det finansielle systemet og realøkonomien. I gode tider stiger formuesprisene, og kredittrisikoen kan oppleves som lav. Kredittveksten kan da øke og forsterke høykonjunkturen. I dårlige tider kan risikoviljen avta og opplevelsen av risiko øke. Mange vil ønske å redusere gjeldsgraden samtidig, og formuesprisene faller. 
  • Finansielle problemer som spres mellom finansinstitusjoner, kan skyldes at institusjonene er eksponerte mot hverandre, er avhengige av finansiering i de samme markedene eller på annen måte er utsatte for lik risiko.

Bankene er viktige

Bankene har en sentral rolle i kredittyting og betalingsformidling, og de skiller seg fra andre finansinstitusjoner ved at de finansierer virksomheten med innskudd fra publikum. I overvåkingsarbeidet legges derfor stor vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor.

Kredittrisiko

En viktig risikofaktor for bankene er kredittrisiko, dvs. risikoen for tap fordi låntagere ikke kan gjøre opp for seg. En viktig del av overvåkingsarbeidet er derfor analyser av utviklingen i husholdningene, foretakene og i formuesprisene.

Likviditetsrisiko

En annen viktig risikofaktor for bankene er likviditetsrisiko, dvs. risikoen for at en finansinstitusjon ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser når de forfaller, uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger. Overvåking av likviditetssituasjonen i bankene er derfor viktig for å forebygge og kunne håndtere eventuelle likviditetskriser.

I arbeidet med å overvåke utviklingen i finansinstitusjonene og i verdipapirmarkedene bruker Norges Bank et stort spekter av data og analytiske verktøy. Vi har et spesielt godt utgangspunkt for overvåkingen av deler av betalingssystemet gjennom vårt konsesjonsansvar for interbanksystemene, ved at vi gjennomfører oppgjøret mellom bankene som deltar i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) og har det overordnede ansvaret for kontantforsyningen.

Publisering av overvåkingsarbeidet

Den løpende utviklingen i finansielle ubalanser og i bankene vurderes i Pengepolitisk rapport, sammen med Norges Banks pengepolitiske vurderinger og beslutningsgrunnlaget for motsyklisk kapitalbuffer i bankene.

I den årlige rapporten Finansiell stabilitet ses det nærmere på langsiktige og strukturelle trekk ved bankvesenet som har betydning for finansiell stabilitet.

Hvert kvartal gjennomfører vi en undersøkelse av bankenes utlånspraksis for å kartlegge endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt samt endringer i bankenes lånebetingelser. Se Norges Banks utlånsundersøkelse

Norges Bank overvåker betalings- og verdipapiroppgjørssystemet. Norges Banks overvåking av betalingssystemet er først og fremst rettet mot å avgrense risikoen i interbanksystemene, men vi overvåker også viktige utviklingstrekk i betalingssystemet som helhet. Resultater av overvåkingen offentliggjøres blant annet i rapporten Finansiell infrastruktur

Tilsynet med de konsesjonsbelagte interbanksystemene skjer blant annet på basis av rapporteringskrav og tilsynsmøter. Tilsynet gjennomføres i tråd med internasjonale anbefalinger. 

Sist endret 10. juli 2014 10:42
Sist endret 10. juli 2014 10:42