Norges Bank

Nærmere retningslinjer for innlevering av skadet/slitt mynt

Etter Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, pkt. 5

For at mynter i sirkulasjon skal kunne fungere effektivt må de kunne håndteres både maskinelt og manuelt på en hensiktsmessig måte. Det skal ikke være tvil om en mynt er ekte, og mottaker må være trygg på at mynten egner seg for videre bruk. I tillegg er det ønskelig at den generelle oppfatning av kvaliteten på mynten er god.

I utgangspunktet skal alle mynter i sirkulasjon ha samme diameter, kanttykkelse, vekt, legering, ledeevne og preg som spesifikasjonene for ny mynt satt i sirkulasjon av Norges Bank. Slitasje etter bruk kan imidlertid føre til endringer som gjør at mynten ligger utenfor disse grensene uten at det behøver å være tvil om ekthet og egnethet for videre bruk. Slike mynter kan bankene levere inn til Norges Bank som skadet/slitt mynt i henhold til Vilkårene for innskudd.

Mynt som er av så dårlig kvalitet at det åpenbart kan være vanskelig å fastslå at den er ekte, eller at det kan forventes problemer med å få brukt den videre, kan ikke leveres som innskudd. Slike mynter skal håndteres i samsvar med forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter.

Krav til ekthet

All mynt som innleveres må være ekte. Ekthet kontrolleres ved å fastslå eventuelle avvik fra ny mynt når det gjelder utseende og tekniske spesifikasjoner, det vil si vekt, diameter og legering. Det kan antas at mynter som har passert behandlingsmaskin som kontrollerer ekthet ut fra målinger av tekniske egenskaper, kan innleveres som skadet mynt dersom krav til utseende er oppfylt.

Innleveringer eller søknader om erstatning som inneholder falsk mynt, vil i sin helhet bli avvist.

Krav til utseende

Mynten må ikke være deformert eller ha større visuelle avvik fra ny mynt.

Eksempler på avvik som ikke godtas som ordinære innskudd etter Vilkårene (ikke uttømmende):

  • Vesentlig avvik i farge.
  • Vesentlig svekket eller utydeliggjort preg, slik at en ikke lett kan se detaljene, eller at både tall eller skrift ikke er tydelig lesbare.
  • Deformering, dvs. kraftige hakk eller bøyer, eller på annen måte endret form (ikke rund, avkuttede deler, osv.).

Mynt som har slike avvik, anses som sterkt skadet.

Nedenfor har vi gjengitt noen eksempler på hva som utseendemessig anses som sterkt skadet mynt:

Eksempel på skadde mynter

Sterkt skadet mynt

Mynter som anses som sterkt skadet kan ikke innleveres etter Vilkårene for innskudd i Norges Bank, men det kan søkes om erstatning etter reglene i forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter.

Norges Bank legger til grunn at mynt som anses som sterkt skadet etter forskriften og ovennevnte retningslinjer, også må anses som sterkt skadet i forhold til sentralbanklovens § 14. Slike mynter er dermed ikke tvungent betalingsmiddel og bør derfor ikke settes i sirkulasjon.

Publisert 10. november 2016 09:45
Sist endret 1. mars 2019 08:24