Norges Bank

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Oppdaterte vilkår gjeldende fra 1. mai 2023

Fastsatt i medhold av sentralbanklovens § 3-1(2).

Disse vilkårene omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra 1. mai 2023. Vilkårene gjelder bankenes uttak av kontanter samt innleveringer av seddel- og myntutgaver i resirkulerbar (nye sedler og mynter, og brukte sedler og mynter som er av god nok kvalitet til å sendes ut igjen i sirkulasjon) og ikke-resirkulerbar (sedler og mynter som er slitt eller skadet) kvalitet. Videre gjelder Vilkårene bankenes innleveringer av utgåtte (tilbaketrukne) sedler og mynter der Norges Banks har en innløsningsplikt. For innlevering av fargede sedler eller sedler og mynter som kan mistenkes å ha tilknytning til en straffbar handling, vises til eget regelverk.

Endringer i Vilkårene varsles ved rundskriv med én måneds varsel.

Vilkårene og andre opplysninger om norske sedler og mynter, finnes på Norges Banks internettsider – «Sedler og mynter».

1 Generelt

Alle banker som har konto i Norges Bank, kan gjøre innskudd og uttak av kontanter og dermed være kunder ved et sentralbankdepot. Ved å gjøre innskudd eller uttak av kontanter aksepterer bankene samtlige bestemmelser i Vilkårene.

Innskudd, uttak og bytter av kontanter kan skje ved Norges Banks sentralbankdepoter.

Innlevering av sedler og mynter medfører godskrift av innleverende banks konto i Norges Bank. Uttak av kontanter forutsetter at belastning er foretatt på bestillende banks konto før utlevering.

Utlevering av kontanter kan også gjøres som del av en byttetransaksjon. En byttetransaksjon utføres ved at man innleverer ikke-resirkulerbare sedler, og får resirkulerbare sedler i retur. Dette medfører ikke postering på konto.

Norges Banks bestillingssystem skal som hovedregel benyttes ved bestilling for utlevering og varsling om innlevering av kontanter. Tilgang til systemet fås etter søknad til og autorisasjon fra Norges Bank.

Dispensasjon fra Vilkårene kan gis i spesielle tilfeller etter søknad til Norges Bank.

2 Åpningstid ved sentralbankdepotene

Inn- og utlevering av kontanter må foretas på ordinære virkedager mellom kl. 08.00 og 15.30. På onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften må inn- og utlevering skje i tidsrommet kl. 08.00–12.00. Julaften er sentralbankdepotene stengt.

Transporter for inn- og utlevering av kontanter som er ankommet sentralbankdepotet før angitt stengetid, vil bli ekspedert.

Norges Bank tar forbehold om at det i spesielle situasjoner kan bli nødvendig å stenge sentralbankdepot(er) i kortere perioder/enkelte dager. Norges Bank vil så langt mulig varsle i god tid på forhånd.

3 Fullmakter – bestilling, inn- og utlevering av kontanter

Bankene kan sende bestillinger om innskudd/uttak/bytter til Norges Bank, eller gi fullmakt til andre om sending av bestillinger på deres vegne.

Bankene må informere Norges Bank (sentralt) om slike fullmakter, og bankene bærer risikoen for at fullmaktene fungerer etter sin hensikt.

Transportører og kjøretøy som benyttes av bankene til transport av kontanter, må på forhånd være klarert av Norges Bank/forvalter ved sentralbankdepot. Kun godkjente personer og kjøretøy kan få tilgang til et sentralbankdepot. Det er bankenes ansvar å gi den informasjon som er nødvendig og riktig til Norges Bank/depotforvalter for å sikre at kontanter utleveres til korrekt transportør/bank.

4 Bestilling av uttak – varsling av innskudd

4.1 Bestillingssystem

Bankene, eller de som er gitt fullmakt av bankene, skal benytte Norges Banks bestillingssystem til bestilling av sedler og mynter, herunder byttetransaksjoner (sedler), og til varsling av innskudd. Tilgang til systemet gis etter skriftlig søknad. Det vil deretter bli inngått en egen avtale med bestiller om bruk av systemet og evt. fullmaktshåndtering.

4.2 Bestilling av uttak – utlevering av sedler og mynter

Sedler og mynter skal bestilles i separate bestillinger. Bestillingene må gjøres i standard enheter, se kapittel 6.

Bestiller registrerer ønsket beløp eller antall sedler/mynter pr. valør og pr. utleveringsdato. Norges Banks lagersituasjon vil avgjøre om det utleveres nye eller brukte sedler. Status på hver enkelt bestilling kan leses ut av systemet.

Bestilling av utleveringer skal være registrert innen kl. 14.00 siste virkedag før utlevering. På nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag må bestilling være registrert innen kl. 12.00 for utlevering neste virkedag.

I spesielle situasjoner og etter avtale med Norges Bank, kan bestillingsfristene fravikes.

4.3 Varsling av innskudd - innlevering av sedler og mynter

Innlevering av sedler og mynter skal varsles via bestillingssystemet før selve innleveringen skjer. Innleveringer skal pakkes i standard enheter, se kapittel 6. For sedler registreres innleveringsdato, posenummer, antall eller beløp pr. valør og utgave i bestillingssystemet. For mynter registreres innleveringsdato og antall eller beløp pr. valør. Ved mynt i pose må også posenummer registreres.

4.4 Byttetransaksjon – sedler

Ved separat innlevering av ikke-resirkulerbare sedler frasortert i standard enheter, jf. kapittel 6, kan bankene samtidig få utlevert tilsvarende beløp i resirkulerbare sedler fra Norges Bank.

Minste volum som utleveres ved byttetransaksjoner vil være én standard enhet, se kapittel 6.

For byttetransaksjoner gjelder samme varslingsfrister som for utleveringer, se pkt. 4.2.

4.5 Ekstraordinære situasjoner

Det kan forekomme at bestilte kontanter ikke kan utleveres på ønsket tidspunkt. Det kan også bli nødvendig for Norges Bank å utlevere en annen valørsammensetning enn det som er bestilt. Norges Bank vil så langt det er mulig, informere om dette på forhånd.

Dersom det i spesielle situasjoner oppstår tekniske driftsforstyrrelser i Norges Banks IT-systemer, kan de som har tilgang til bestillingssystemet gjøre bestillinger og varsel om innleveringer i henhold til egen beredskapsrutine.

Ved behov for bestilling av kontanter i ekstraordinære situasjoner, kan Norges Bank fravike kravet om bruk av bestillingssystem. Alle banker kan kontakte Norges Bank for å få tilgang til eget beredskapsbestillingsskjema enten via e-post eller ved fysisk oppmøte, og få informasjon om hvilke rutiner som gjelder for å gjennomføre bestillingen.

5 Kvalitet på sedler og mynter

Sedler og mynter som leveres inn til Norges Banks depoter, skal være ekte og sortert etter valør og utgave i kvalitetene resirkulerbare og ikke-resirkulerbare. Sorteringen kan foretas maskinelt eller manuelt.

Retningslinjer for sorteringen mellom resirkulerbare og ikke resirkulerbare sedler, kan fås ved henvendelse til Norges Bank (e-post til KBKontroll@norges-bank.no).

Sterkt skadde sedler og mynter skal leveres inn i henhold til Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. Retningslinjer for hva som regnes som skadd/ slitt mynt, og hva som regnes som sterkt skadde mynter, finnes på Norges Bank sine nettsider (Nærmere retningslinjer for innlevering av skadet/slitt mynt).

6 Standard enheter

Inn- og utlevering av sedler og mynter skal kun skje i standard enheter. Pakkemåter er beskrevet i kapittel 7.

6.1 Sedler

Standard enhet for sedler er:

Kvalitet

Valør

Standard enhet, antall sedler

Resirkulerbare sedler i utgave VIII:

1 000

5 000 stk.

500

10 000 stk.

200

10 000 stk.

100

10 000 stk.

50

10 000 stk.

Ikke-resirkulerbare sedler av utgave VIII:

1 000

500 stk.

500

500 stk.

200

500 stk.

100

500 stk.

50

500 stk.

Utgåtte sedler, utgave VII

500

500 stk.

200

500 stk.

100

500 stk.

50

500 stk.

6.2 Mynter

Standard enhet for mynter er:

Kvalitet

Valør

Standard enhet, antall mynter

Resirkulerbare mynter

20

3 750 stk.

10

7 500 stk.

5

7 500 stk.

1

7 500 stk.

Ikke-resirkulerbare mynter

20

500 stk.

10

1 000 stk.

5

500 stk.

1

1 000 stk.

Utgåtte mynter

50 øre

2 000 stk.

Det kan i perioder gis dispensasjon til innlevering av god mynt i pose. Brukere av bestillingssystemet vil da bli informert om dette.

Standard enhet og krav til pakking for innlevering av god mynt i pose er tilsvarende som for ikke-resirkulerbare mynter.

7 Pakking

Sedler og mynter som ikke er sortert og pakket som beskrevet i disse Vilkårene, vil bli avvist som innskudd i Norges Bank, jf. pkt. 8.3.

7.1 Sedler

Sedler som innleveres til Norges Bank, skal være pakket i gjennomsiktige poser av plast. Plasten må ha slik beskaffenhet at farge fra fargeampuller trenger igjennom. Posene skal være limbare eller være forseglet på en måte som gjør det synlig om de er forsøkt åpnet. Posene skal ha et unikt posenummer som også fremkommer som strekkode.

Det skal fremgå av posen hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt.

Innholdet i posen skal være ordnet som følger:

i) Bunt og pakker: bunt med 100 stk. sedler og pakker á 5 bunter med strappebånd eller lignende, eller

ii) Bunt: bunt med 500 stk. sedler med banderole

Det aksepteres ikke blanding av variant i) og ii) i samme pose.

Det skal ikke gjøres innskudd i samme pose som er brukt ved tidligere uttak fra Norges Bank.

7.1.1 Pakking ved innlevering av resirkulerbare sedler

Kvaliteten resirkulerbare sedler, skal pakkes og merkes iht. til pkt. 6.1 og 7.1.

Sedlene skal legges i poser med 5 000 stk. sedler i hver pose.

7.1.2 Pakking ved innlevering av ikke-resirkulerbare sedler

Kvaliteten ikke-resirkulerbare sedler skal pakkes iht. pkt. 6.1 og 7.1.

Sedlene skal legges i poser med enten 500 stk. eller 5 000 stk. sedler i hver pose. Flere poser kan ikke samles i én stor pose.

Sedler med store defekter som ikke er maskinkjørbare, merkes spesifikt og legges samlet i en bunt eller en pakke, slik at den som åpner bunten lett kan observere sedlene. Sedler med store bretter skal være brettet ut, jf. retningslinjene for kvalitetssortering.

Halve sedler sorteres pr. valør og legges i egne poser.

Forseglede enheter med ikke-resirkulerbare sedler påføres et stort kryss (”X”) eller bokstavene ”IR” utenpå forseglingsplasten.

7.1.3 Pakking ved innlevering av utgåtte sedler

Utgåtte sedler skal pakkes iht. pkt. 6.1 og 7.1.

Sedlene skal legges i poser med enten 500 stk. eller 5 000 stk. sedler i hver pose. Flere poser kan ikke samles i én stor pose.

Forseglede enheter av utgåtte sedler påføres et stort kryss (”X”) utenpå forseglingsplasten. Sedler med store defekter som ikke er maskinkjørbare, merkes spesifikt og legges samlet i en bunt eller en pakke, slik at den som åpner bunten lett observerer sedlene. Sedler med store bretter skal være brettet ut.

7.1.4 Pakking ved utlevering av sedler

Ved utlevering vil nye sedler være pakket på to måter:

 • Forseglede pappesker inneholdende 10 000 stk. sedler
 • Forseglede plastposer inneholdende 5 000 stk. sedler

Resirkulerbare sedler vil ved utlevering være pakket som standard enhet i gjennomsiktige, forseglede plastposer. Forsegling og merking av posene vil være utført av innleverende part eller Norges Bank.

7.2 Mynter

7.2.1 Pakking ved inn- og utlevering av resirkulerbare mynter

Resirkulerbare mynter skal pakkes i rull, se pkt. 6.2.

Det skal fremgå av myntrullpapiret hvem som har pakket myntrullene.

Seks ruller utgjør ett flak som omsluttes av gjennomsiktig krympeplast eller lignende. Fem flak settes sammen til én pakke, som ombindes med strappebånd eller pakkes i gjennomsiktig plast, slik at pakken kan stables i høyden / på pall på en stabil måte.

Fem pakker utgjør en standard enhet. Ved pakking på pall skal pakkene fordeles på to lag iht. spesifikasjon i tabellen nedenfor.

Pakkemåte

Valør resirk. mynter

Antall mynter pr. rull

Antall ruller pr. flak

Antall flak pr. pakke

Antall pakker pr. std. enhet

Antall ruller pr. std. enhet

Antall pakker pr. pall

20 kr

25

6

5

5

150

30

10 kr

50

6

5

5

150

30

5 kr

50

6

5

5

150

30

1kr

50

6

5

5

150

40

7.2.2 Pakking ved innlevering av ikke-resirkulerbare og utgåtte mynter

Kvalitetene ikke-resirkulerbare og utgåtte mynter, jf. pkt. 5, skal pakkes på en av følgende måter:

 • En gjennomsiktig, limbar (forseglet) pose
 • En gjennomsiktig pose som påføres en plombering

Pose og plombe må være av en slik kvalitet at det vil være synlig om de er forsøkt åpnet. Hver pose eller plombe skal merkes med et unikt referansenummer, som også fremkommer som strekkode, samt merkes med hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt.

Hver pose skal inneholde én standard enhet, se kap. 6.2.

7.2.3 Pakking ved innlevering av jubileums- og minnemynter i sølv eller gull

Jubileums- og minnemynter sorteres pr. valør og innleveres enkeltvis, eventuelt i poser á 100 stk. Dersom myntene ikke pakkes enkeltvis, bør totalbeløpet i posen fremgå.

8 Kontroll og risikoovergang ved inn- og utlevering av kontanter

Depotforvalter ved sentralbankdepotet skal kontrollere at det er korrekt transportør og kjøretøy som har ankommet slik det er varslet i mottatt informasjon, se kap. 3. Transportør må oppgi ordrenummer på bestillingen ved ankomst til depotet. En transportør som ikke kan oppgi ordrenummer, vil bli avvist.

Risikoovergangen ved inn- eller utlevering av kontantene skjer når pengene er gjort tilgjengelig for mottaker (anbrakt i sluse e.l.) og signert kvittering er overlevert. Transportøren skal ikke forlate ekspedisjonslokalene før han/hun har gitt eller mottatt kvittering for leveransen. Kun bilag som er utarbeidet eller godkjent av Norges Bank, kan benyttes.

8.1 Kontroller ved innlevering

Ved innlevering av kontanter til et sentralbankdepot skal depotforvalter kontrollere at verdiene samsvarer med kundens varslede leveranse. Kontrollen skal foretas i slusen eller innenfor avmerket område, etter at verdier er gjort tilgjengelig for mottaker.

Depotforvalter skal kontrollere at:

 • Kontantene er pakket i henhold til gjeldende vilkår
 • Forsegling/plombe er ubrutt og posene er uten hull/rifter
 • Innholdet er i samsvar med varslet innlevering, herunder posenummer og beløp

Depotforvalter skal signere for utført kontroll og levere kvittering til transportør. Eventuelle avvik håndteres iht. pkt. 8.3.

8.2 Kontroller ved utlevering

Ved utlevering av kontanter fra et sentralbankdepot skal depotforvalter kontrollere transportørens ordrenummer mot bestilling fra kunden. Verdiene, sammen med utleveringsbilaget, kjøres deretter inn i sluse eller gjennom postluke. Transportøren skal foreta kontroll av posene mot utleveringsbilaget i slusen, eller innenfor avmerket område i ekspedisjonslokalet.

For sedler kontrolleres at:

 • Posenummer stemmer med bilag
 • Riktig valør og antall enheter á 500 stk. i posen (eller 1 000 stk. hvis nye sedler)
 • Posene er riktig merket
 • Posene er hele og forsegling/plombering er ubrutt
 • Pappeskene ikke er forsøkt åpnet (nye sedler fra Norges Bank)

For mynter kontrolleres at hver enhet består av riktig antall flak og ruller.

Transportøren skal signere for utført kontroll, herunder beløp, og levere kvittering til depotforvalter. Eventuelle avvik håndteres iht. pkt. 8.3.

8.3 Avvik og reklamasjon

Ved innleveringer til Norges Bank

Sedler og mynter som ikke er sortert eller pakket på foreskrevet måte, vil bli avvist som innskudd i Norges Bank.

Dersom depotforvalters kontroll ved mottak av kontanter i et sentralbankdepot viser avvik i forhold til det som er varslet gjennom bestillingssystemet, vil Norges Bank avvise innleveringen og kontantene bli returnert til transportør. Transaksjonen vil ikke bli gjennomført før varsling i bestillingssystemet er i samsvar med den fysiske leveransen.

Ved avdekking av vesentlig feil i sortering av kvalitet på mynt må innleverende part hente mynten og sortere på nytt.

Ved utleveringer fra Norges Bank

Dersom transportøren avdekker avvik mellom utleveringsbilaget og kontanter mottatt fra Norges Bank, skal transportøren umiddelbart returnere kontantene til sentralbankdepotet for korrigering.

Differanser eller andre former for avvik, jf. Vilkårene, som oppdages når en forseglet enhet åpnes, tas opp direkte og uten ugrunnet opphold med den som har pakket enheten.

Reklamasjon mot seddel- eller myntenheter pakket av Norges Bank:

 • Feil antall enheter á 500 stk. eller 1 000 stk. sedler i en pose skal oppdages i mottakskontroll i ekspedisjonen.
 • Feil i antall sedler i enhetene må dokumenteres med videobilder av åpningen av poser/esker/enheter og opplysning om eskenummer, eventuelt seddelnummer på andre sedler i samme bunt hvis det er nye sedler.
 • Feil antall enheter mynter på pall må dokumenteres med videobilder av åpning av pallen.
 • Feil antall ruller i flak eller antall mynter i rull må dokumenteres med bilder av aktuelle flak eller ruller der feilen fremkommer.

9 Postering og valutering - renteeffekt

Innskudd posteres (bokføres) på bankens konto i Norges Bank med valuta den dato kontantene fysisk er levert inn til et sentralbankdepot. Uttak av kontanter posteres på bankens konto med valuta den dato kontantene er bestilt utlevert. Valuteringstidspunkt defineres som det tidspunkt posteringen får rentemessig effekt. Korrigeringer vil ikke bli tilbakevalutert.

9.1 Innskudd

Ved innskudd av sedler og mynter er Norges Bank forpliktet til å foreta postering på bankens konto umiddelbart etter at depotforvalter har foretatt en mottakskontroll, og innskuddet er akseptert i henhold til gjeldende Vilkår. Innleverende banks konto i Norges Bank godskrives med et beløp tilsvarende den verdi man la til grunn ved mottakskontrollen, uansett hvilken verdi det senere viser seg at innleveringen faktisk inneholdt, se kapittel 10.

9.2 Uttak

Ved uttak av sedler og mynter har Norges Bank rett til å foreta postering på rekvirerende banks konto i Norges Bank når det foreligger en verifisert bestilling, og pengene er pakket og klargjort for utlevering. Bankens konto belastes med et beløp tilsvarende verdien av de bestilte enhetene som tas ut, uansett hvilken verdi det senere viser seg at enhetene faktisk inneholdt, se kapittel 10. Utlevering av kontanter kan først skje etter at beløpet er belastet bankens konto med dekning.

Dersom bestilte sedler og mynter ikke blir hentet, oppbevares pengene i Norges Bank/sentralbankdepotet på vegne av banken og for bankens regning.

10 Differansehåndtering etter fysisk telling

Norges Bank vil kontrollere at mottatte ikke-resirkulerbare sedler er ekte og har en kvalitet i samsvar med retningslinjene for sortering av sedler, samt at pakkene inneholder det forutsatte antall. I tillegg gjennomføres stikkprøvekontroller av resirkulerbare sedler.

Norges Bank vil kontrollere at innleveringer av mynter i pose er ekte, riktig valør, riktig antall og av korrekt kvalitet, se kapittel 5.

Dersom det avdekkes differanser/avvik ved kontrollene, vil innleverende banks konto bli belastet/godskrevet for aggregert differanse én gang pr. måned. Fakturagrunnlag vil bli ettersendt som e-post.

For sedler vil differanseoppgjør normalt skje pr 5 000 sedler, og posenummeret vil være referansenummeret. I tilfeller der det innleveres ikke-resirkulerbare sedler i enheter á 500 sedler, vil 10 enheter fra samme innleverende part behandles under ett. Referansenummeret på differansene vil da være et nummer som henviser til underliggende poser. Posene kan utleveres ved behov i inntil 1 – én – måned etter at differansen er fakturert.

Norges Banks frister for oppgjør av differanser mot innleverende bank (regnet fra innskudd på bankens konto i Norges Bank):

 • Resirkulerbare sedler: 2 år
 • Ikke-resirkulerbare sedler: 6 måneder
 • Utgåtte sedler: 6 måneder
 • Mynt i rull: 4 år
 • Mynt i pose: 18 måneder

11 Gebyrer ved innskudd og uttak av kontanter

Dersom det innleveres falske sedler, er feilsortering med hensyn på kvalitet/ utgave/ valør, eller det er feil antall i innleverte poser, skal bankene betale et gebyr til Norges Bank slik det fremgår av tabellen nedenfor.

Gebyrene belastes bankenes konti månedlig. Spesifikasjon sendes på e-post.

Gebyrsatser - Gjeldende priser fra 1. mai 2023:

Gebyr

Beregningsgrunnlag

Avgift

Gebyr feilsortering, feil i innlevering

Innlevering:

 

Feil antall sedler i innlevert pose, per 5000 sedler

Kr. 500,-

Blanding av utgaver i innlevert pose, per 5000 sedler

Kr. 500,-

Fargede sedler i ordinær innlevering, per 5000 sedler

Kr. 500,-

Feil antall eller blanding av valører innlevert i en pose med mynter

Kr. 500,-

Falske sedler i innlevert pose (per seddel)

Kr. 10 000,-

Sist endret 28. april 2023 15:30
Sist endret 28. april 2023 15:30