Norges Bank

Regelverk for innlevering av fargede sedler og sedler og mynter som kan stamme fra straffbare handlinger

Norges Banks regelverk for innlevering av fargede sedler og sedler og mynter som kan stamme fra straffbare handlinger, jfr. hvitvaskingslovens bestemmelser.

Siste endringer gjelder fra 1. mai 2023

Norges Bank, banker med flere har en undersøkelses- og rapporteringsplikt dersom det er mistanke om at transaksjoner har tilknytning til en straffbar handling, jfr. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Regelverket nedenfor omhandler innleveringer til sentralbanken av sedler og mynter som på ulike måter er fysisk merket eller skadet, slik at det gir grunn til mistanke om at de har tilknytning til en straffbar handling, eller det er andre forhold som gir grunn til slik mistanke.  Eksempler på dette kan være sedler som er farget av fargeampuller som benyttes i verditransport og minibanker og sedler som kan være klippet eller vasket i forsøk på å fjerne fargestoffet.

Publikum som har slike sedler, skal henvende seg til sin bankforbindelse, hvis det er gyldige seddelutgaver. Gjeldende bank skal da gjennomføre de tiltak som følger av hvitvaskingslovens bestemmelser, før sedlene leveres videre til Norges Bank.

Ved innlevering fra publikum til Norges Bank i forbindelse med søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter eller regler for innløsning av tilbaketrukne sedler og mynter, vil Norges Bank gjennomføre de tiltak som følger av hvitvaskingslovens bestemmelser.

1. Bankenes innlevering til Norges Bank

Sedler og mynter som kan stamme fra et kriminelt forhold, eller sedler som er farget ved et uhell, leveres til Norges Banks sentralbankdepoter. Innleveringen skal følges av dokumentasjon (skjema) som redegjør for hva banken har gjort, om det er foretatt nærmere undersøkelser i henhold til hvitvaskingslovens bestemmelser og om saken er rapportert til ØKOKRIM.

Følgende krav vil gjelde:

1.1 Fargede sedler, sedler som har avklippede kanter eller bærer preg av forsøk på kjemisk rensing, eller på annen måte kan antas å stamme fra et kriminelt forhold.

  1. Før innlevering skal innleverende bank ha oppfylt hvitvaskingslovens bestemmelser. Som dokumentasjon skal innleverende bank fylle ut og legge ved et skjema der det bekreftes at banken har gjort undersøkelser og rapportert i samsvar med hvitvaskingslovens regler samt at politiet ikke vil be om å få sedlene utlevert som bevismateriale.  
  2. Innlevering av sedlene skal varsles via Norges Banks bestillingssystem. Hver sak varsles og registreres som en innlevering i systemet. Utfylt følgeskjema (jf. pkt. 3) skal legges lesbart inne i posen og en kopi skal stiftes utenpå.

1.2 Sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport

  1. Innleverende bank skal fylle ut et skjema der hendelsen forklares nærmere (jf. pkt.3). Skjemaet hvor bl.a. spesifikasjon av antall sedler pr. valør inngår, sendes til Norges Bank som en søknad. Dersom transportør er gitt fullmakt fra innleverende bank, kan transportøren fylle ut skjemaet.
  2. Når søkeren har fått godkjent søknad i retur, kan innlevering varsles via Norges Banks bestillingssystem. Hver sak/hendelse varsles og registreres som en innlevering i systemet.
  3. Ved innlevering skal sedlene være tørket og pakket pr. sak/hendelse i egen gjennomsiktig pose som skal ha et unikt posenummer som også fremkommer som strekkode. Godkjent søknad skal ligge lesbar inne i posen og en kopi skal stiftes utenpå. Innleveringsbilag følger posene på ordinær måte. Det skal fremgå av posen hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt. Ved bruk av banderole skal denne merkes med hvem som har pakket enheten. Sedlene skal pakkes i bunter á 100 sedler/pakker á 5 bunter med strappebånd eller bunter á 500 sedler med banderole.

Norges Banks behandling:

Innleverte sedler sammen med dokumentasjon som nevnt i pkt. 1.1 eller 1.2, vil bli mottatt av Norges Bank og beløpet bli godskrevet innleverende banks konto. Sedler som innleveres uten nevnte dokumentasjon eller ikke er tørre eller pakket/merket iht. reglene, vil bli returnert innleverende bank.

Gebyr ved avvik:

Ved innleveringer som nevnt under 1.2 må innlevende bank betale et gebyr på kr 500,- per sak dersom rapportert antall fargede sedler innlevert ikke stemmer overens med faktisk antall innlevert. Belastning for den enkelte sak skjer først etter at kontrolltelling er foretatt i Norges Bank.

2. Publikums innlevering til Norges Bank

Publikum kan søke om erstatning for skadde sedler og mynter iht. gjeldende retningslinjer eller innløsning av tilbaketrukne seddel- og myntutgaver.

Ifølge regelverket for skadde sedler og mynter skal det fylles ut et skjema som forklarer hvordan og når skadene oppstod m.m. For tilbaketrukne seddel- og myntutgaver må det bl.a. opplyses om hvorfor innløsning ikke er skjedd tidligere.

Dersom det på bakgrunn av sedlenes og myntenes utseende eller den forklaring som gis, kan gi grunn til mistanke om at pengene kan ha tilknytning til en kriminell handling, vil det bli iverksatt nærmere undersøkelser.

Norges Banks behandling:

Søknaden vil bli behandlet av Norges Bank som ved behov vil rapportere saken til ØKOKRIM etter hvitvaskingslovens bestemmelser.

3. Skjemaer

Følgeskjema ved bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger og søknad for bankenes innleveringer av sedler – uhellssaker, finner du på siden om fargede sedler.

Sist endret 28. april 2023 15:30
Sist endret 28. april 2023 15:30