Norges Bank

Prinsipper for eksternkommunikasjon i Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret 25. november 2020

1 Formål

Som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland er Norges Bank gitt stor myndighet og tillit. Kjennskap til og kunnskap om Norges Banks samfunnsoppdrag er et sentralt virkemiddel for å bygge tillit. Vår kommunikasjon skal støtte opp om Norges Banks samfunnsoppdrag og være en integrert del av vårt virkemiddelapparat.

Formålet med kommunikasjonsprinsippene er å bidra til å ivareta et godt omdømme og sikre tilliten til Norges Bank. Strategi og tiltak vil kunne variere mellom virksomhetsområdene, men hovedprinsippene for kommunikasjon er styrende for alle områder i Norges Bank.

2 Roller og ansvar

Sentralbanksjefen og leder Norges Bank Investment Management fastsetter nærmere bestemmelser, strategi og tiltak for sine ansvarsområder.

Sentralbanksjefen uttaler seg på vegne av hovedstyret og om beslutninger i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

3 Generelle prinsipper for ekstern kommunikasjon

Norges Bank skal være korrekt, punktlig, forutsigbar, åpen og ansvarlig i sin kommunikasjon. Norges Bank skal aktivt og i tide formidle viktig og relevant informasjon, og legge til rette for en god dialog med våre målgrupper.

Viktige målgrupper er allmennheten, Stortinget, andre myndigheter, finansmarkedene, organisasjoner, undervisningssektoren, akademia og utenlandske myndigheter.

Vi skal aktivt jobbe for å bygge kunnskap om og kjennskap til Norges Bank gjennom de ulike kommunikasjonskanalene. Våre nettsider www.norges-bank.no og www.nbim.no er vår fremste kommunikasjonskanal, men vi vil også benytte andre kanaler som presse, sosiale medier, foredragsvirksomhet, Norges Bank Kunnskapssenter, forskningsartikler, blogg og lignende for å nå ut til ulike målgrupper på en effektiv måte.

Norges Banks profil skal være tydelig og gjenkjennelig i alt materiale som vi publiserer og distribuerer.

Informasjon fra Norges Bank skal ha godt språk og så langt det er mulig gjøres tilgjengelig for alle. Vesentlig informasjon skal finnes på både norsk og engelsk, og ha universell utforming.

Norges Bank skal være åpen om beslutnings- og bakgrunnsmateriale innenfor rammen av offentlighetsloven og kravene til forsvarlig behandling av sensitiv informasjon.

Vi skal ha høy tilgjengelighet for media. Mediekontakten foregår gjennom pressekonferanser, presseseminarer, pressemeldinger, intervjuer og bakgrunnssamtaler, og vi er behjelpelige med å fremskaffe mer detaljert informasjon om sentralbankens og fondets aktiviteter. Kun utpekte ansatte har myndighet til å besvare henvendelser og uttale seg på vegne av Norges Bank i media.

Medarbeiderne er våre fremste ambassadører. God internkommunikasjon er grunnlaget for god eksternkommunikasjon. Prinsipper for bankens kommunikasjon med ansatte omtales i egne dokumenter.

Vi ser positivt på at våre medarbeidere deltar i faglig utadrettet virksomhet som foredrag, blogginnlegg, deling av analyser og lignende på vegne av Norges Bank. Vi vil legge til rette for at ulike representanter for Norges Bank kan presentere på konferanser og seminarer hvor vår deltakelse er relevant og vi kan nå ut til viktige målgrupper. Deltakelse på eksterne arrangementer og dialog med aktører utenfor Norges Bank, bidrar til at vi kan tilegne oss ny kunnskap og innsikt som kommer virksomheten til gode.

4 Ikrafttredelse

Prinsippene trer i kraft 01.01.2021 og erstatter dokumentet «Kommunikasjonsprinsipper i Norges Bank», fastsatt av hovedstyret 10. mai 2012.

Publisert 27. oktober 2021 12:20