Norges Bank

Prinsipper for bonusordningen i sentralbankvirksomheten

Fastsatt av hovedstyret med grunnlag i forskrift til verdipapirfondloven, kapittel 2.11 "Godtgjørelsesordninger" (FOR-2018-11-16-1710).

1. Formål

Bonusordningen skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende retningslinjer, Norges Banks mål, risikotoleranse og langsiktige interesser.

Bonusordninger skal spesielt fremme målene for forvaltningsoppgavene som medfører transaksjoner i markedene, herunder forvaltningen av den likvide delen av valutareservene.

Ordningen skal motivere medarbeiderne til å:

  • Sikre en profesjonell og betryggende gjennomføring av forvaltningsoppgavene
  • Oppnå meravkastning i samsvar med målene for forvaltningen av renteporteføljen iht. gjeldende retningslinjer
  • Styrke og vedlikeholde operativ beredskapsevne, kompetanse og instrumentforståelse
  • Aktivt omsette relevant markedsinformasjon til løpende markedsanalyser
  • Opparbeide en bred kontaktflate med markedsaktørene

 Ordningen skal ikke føre til at medarbeiderne:

  • Motiveres til å ta unødig risiko
  • Kun fokuserer på oppgaver som kan gi bonusutbetaling

Det skal minst en gang i året foretas en gjennomgang av praktisering av godtgjørelsesordningen og utarbeides en skriftlig rapport som skal gjennomgås av Norges Banks internrevisjon.

2. Omfang

Ordningen gjelder for medarbeidere i sentralbankvirksomheten som har individuelle forvaltningsmandater. Disse faller inn under forskriftens definisjon av ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvaltningsselskapet eller fond under forvaltning.

3. Rapportering

Praktisering av bonusordningen rapporteres én gang i året til hovedstyrets kompensasjonsutvalg.

4. Forhold til eksisterende lønnssystem

Bonusordningen er et tillegg til det ordinære lønnssystemet.

Det ordinære, individuelle lønnssystemet med årlig justering av fastlønn basert på en evaluering av arbeidsresultater, innsats, etterlevelse av verdier og bidrag til felles måloppnåelse opprettholdes for medarbeidere som er omfattet av bonusordningen.

Overtid godtgjøres etter gjeldende regler med mindre annet er individuelt avtalt.

Den ansattes ordinære lønnskompensasjon skal være tilstrekkelig høy slik at Norges Bank kan unnlate å utbetale bonus.

5. Bonusgrunnlag og rammer

Bonusgrunnlaget skal beregnes av andre enn de som er omfattet av bonusordningen. Ingen som beregner bonusgrunnlaget eller har interesse av å påvirke grunnlaget eller tar beslutning om utbetaling, skal selv ha bonus i henhold til denne ordningen.

Grunnlaget for bonusutbetaling skal baseres på individuelt oppnådd meravkastning målt over to kalenderår og kun dersom gjeldende retningslinjer er overholdt.

Grunnlaget for bonusutbetaling skal være dokumentert og etterprøvbart.

6. Avtalevilkår

Bonusordningen skal være en individuell skriftlig avtale mellom Norges Bank og den enkelte medarbeider.

Bonusutbetaling skal inngå i feriepengegrunnlaget, men skal ikke være pensjonsgivende.

Sentralbanksjefen kan på et hvert tidspunkt med umiddelbar virkning beslutte midlertidig opphør av ordningen uten kompensasjon, dersom retningslinjene for forvaltningsoppgavene endres eller dersom fastsatte prinsipper og retningslinjer for bonusordningen ikke er fulgt.

Det skal inkluderes en inndragningsklausul («clawback») i bonusavtalene.

7. Utbetaling

Utbetaling av bonus og feriepenger av bonus skjer årlig over fire kalenderår og kun dersom medarbeideren er i uoppsagt stilling på utbetalingspunktet.

8. Delegering

Det delegeres til sentralbanksjefen å fastsette utfyllende retningslinjer.

Publisert 27. oktober 2021 15:00