Norges Bank

2001 Inflasjonsmål innføres

Ny forskrift om pengepolitikken ble fastsatt i statsråd 29. mars 2001. Norges Bank skal nå sette renten med sikte på lav og stabil inflasjon over tid.

Innføring av inflasjonsmålet var et ledd i en omlegging av den økonomiske politikken. Det skjedde samtidig med at handlingsregelen for bruk av oljeinntekter ble etablert. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

I årene forut for den formelle innføring av inflasjonsmål hadde praksis i pengepolitikken gradvis endret seg i retning mot en mer langsiktig styring av valutakursen. Langsiktig kursstabilitet ble ansett å kreve en prisstigning på linje med de land vi ønsket stabilitet mot. Dette var blitt uttrykt av sentralbanksjef Kjell Storvik i august 1998, og ble forsterket av Svein Gjedrem da han tiltrådte som sentralbanksjef i januar 1999.

I likhet med i andre land med inflasjonsmål, ble styringen over tid mer fleksibel. Det ble lagt større vekt på at pengepolitikken skal gi en rimelig avveiing mellom forløpet for inflasjon og forløpet for produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken var ikke helt regelstyrt. Samtidig har  hovedmålet, lav og stabil inflasjon over tid, ligget fast. 

Konsumprisveksten har gjennomgående vært lav etter at inflasjonsmålet ble innført. Som et årlig gjennomsnitt fra 2001 til utgangen av 2016 var veksten i konsumprisindeksen om lag 2 prosent.

Norges Banks vurderinger av erfaringene med pengepolitikken fra 2001 til 2016 er oppsummert i Norges Bank Memo nr. 1/2017.

[Les mer]

Litteratur:

Hermod Skånland: Doktriner og økonomisk styring. Et tilbakeblikk. Norges Banks skriftserie nr. 36, Oslo 2004

Kjersti Haugland og Birger Vikøren: Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis. Penger og Kreditt 2006/1

Viking Mestad: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001. Norges Banks skriftserie nr.30, Oslo 2002

Jan F. Qvigstad: Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? I Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad (red):Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård. Norges Banks skriftserie nr.37, Oslo 2005

Virkninger av det nye mandatet for pengepolitikken. Pressemelding fra Norges Bank 29. mars 2001

Inflasjonsmål - hvordan settes renten. Artikkel av Svein Gjedrem, Aftenposten 29. mai 2001

Om arbeidet med rentesettingen. Artikkel av Svein Gjedrem, Finansavisen 9. november 2001

Fleksibel inflasjonsstyring. Foredrag av Jarle Bergo, Gausdal 23. januar 2004

Pengepolitikken ut av finanskrisen. Kronikk av Svein Gjedrem, Dagens Næringsliv 9. oktober 2009

Prisstabilitet kommer ikke seilende på ei fjøl. Artikkel av Svein Gjedrem i Festskrift til Per Kleppes 85-års-dag

Handlingsmønsteret i pengepolitikken ligger fast. Kronikk av Øystein Olsen, dagens Næringsliv 15. august 2011

Pengepolitikk i urolige tider. Foredrag av Øystein Olsen, Center for Monetary Economics (CME) / Handelshøyskolen BI 20. september 2012

A decade of forward guidance in Norway. Speech by Øystein Olsen, Columbia University, New York City, 8. april 2014.

En fleksibel inflasjonsstyring. Foredrag av Øystein Olsen, Senter for monetær økonomi (CME), Handelshøyskolen BI, Oslo 11. oktober 2016.

Ragna Alstadheim: Exchange rate Regimes in Norway 1816-2016. Staff memo 2016/15, Norges Bank

Bastian Engelsen Klunde: Fra reell til nominell: En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986 til innføringen av inflasjonsmålet i 2001. Staff memo 2011/20

Thomas Nordbø Berg og Christoffer Kleivset: Inflasjonsstyring - et dokumentasjonsnotat om enkelte metodeendringer som har funnet sted i Norges Bank i perioden 2001-2013. Staff memo 2014/5, Norges Bank