Norges Bank

Norges Bank Memo

Erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
1/2017

I Finansmarkedsmeldingen 2015 som ble fremlagt 22. april 2016, ble det varslet at Finansdepartementet parallelt med arbeidet i utvalget som ser på ny sentralbanklov, vil vurdere en modernisering av forskriften for pengepolitikken. I forbindelse med dette arbeidet er Norges Bank blitt bedt om å vurdere erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001. I dette notatet drøftes de forstyrrelsene norsk økonomi er blitt utsatt for i perioden med inflasjonsmål, hvordan pengepolitikken har respondert på disse og hvilke erfaringer Norges Bank har gjort med hensyn til de utfordringene og avveiingene pengepolitikken har stått overfor. Notatet ble oversendt Finansdepartementet 31. januar 2017.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 31. januar 2017 15:30
Publisert 31. januar 2017 15:30