Norges Bank

Pressemelding

Virkninger av det nye mandatet for pengepolitikken

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift for pengepolitikken. Det er innført et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Norges Bank har uttalt seg om det nye mandatet og om konsekvensene for utøvelsen av pengepolitikken i et brev til Finansdepartementet 27 mars 2001. Banken sier i brevet blant annet at det vil kunne lette kommunikasjonen av norsk pengepolitikk at Regjeringen nå tallfester et mål for prisstigningen, i tråd med det som er vanlig internasjonalt. Brevet er lagt ut på Norges Banks internettside.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at de nye retningslinjene kan gjøres gjeldende uten at det i seg selv vil føre til vesentlige endringer i hvordan pengepolitikken utøves. Det gjelder både grunnlaget for Hovedstyrets vedtak om renten og den daglige likviditetsstyringen.

Uendret syn på renteutviklingen framover
Tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet gjør det fortsatt like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning, sier sentralbanksjefen.

I siste inflasjonsrapport ble prisstigningen anslått å synke til under 2½ prosent mot slutten av neste år og inn i 2003. På den annen side må vi vurdere virkningen av inflasjonsmålet på inflasjonsforventningene. Endringer i inflasjonsforventningene kan få betydning for våre lønns- og prisanslag. Opplegget i Langtidsprogrammet for innfasingen av oljeinntektene kan også få betydning. I våre anslag har vi som en teknisk forutsetning lagt til grunn nøytral finanspolitikk. Samlet sett har Norges Bank ikke nå grunnlag for å endre sitt syn på renteutviklingen framover, sier Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. mars 2001 09:30