Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 21. november 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (sak 208-212) og Mona H. Sørensen (sak 208-212)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 203-206 og 208-211)

Administrasjonen:

Ørjan Agdesteen (sak 208-211 og 213-214), Ida Wolden Bache (sak 213), Olav Bø (sak 210-211 og 213-214), Hege Gjerde (sak 208-211), Trond Grande (sak 203-209), Bjarne Gulbrandsen (sak 203-215), Geir Guldahl (sak 210 og 211), Pål Haugerud (sak 203-206, 208-209 og 213-214), Jane Haugland (sak 210-211), Mie Holstad (sak 208-211), Dag Huse (sak 203-204), Karsten Kallevig (sak 203-209), Runar Malkenes (sak 203-205 og 212-214), Kyrre Nilsen (sak 203-206 og 208-215), Arne Osnes (sak 213-214), Johann Rud (sak 213-214), Thomas Sevang (sak 205), Yngve Slyngstad (sak 203-209), Ingrid Solberg (sak 213), Ingunn Valvatne (sak 203-206 og 208-211), John Tore Vatnar (sak 206)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 203/2018 SPU – Hovedstyrets investeringsmandat til leder av NBIM

Saksdokument: Notat 15. november 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å endre investeringsmandatet til leder av NBIM (NBIM CEO Investment Mandate) i tråd med forslaget og merknader i møtet, herunder at rammene for unoterte eiendomsinvesteringer i Frankrike justeres. Det endrede investeringsmandatet oversendes Finansdepartementet og publiseres i forbindelse med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Sak 204/2018 SPU – Revisjon av styrende dokumenter fastsatt av Norges Banks hovedstyre

Saksdokument: Notat 15. november 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på hovedstyrets innspill og merknader. De oppdaterte prinsippene for risikostyring oversendes Finansdepartementet og publiseres i forbindelse med ikrafttredelse.

Sak 205/2018 SPU – Årsrapportering 2018

Saksdokument: Notat 15. november 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for plan for behandling og publisering av årsrapport og tilleggspublikasjoner for Statens pensjonsfond utland for 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og konkluderte med at alle tilleggspublikasjonene til årsrapporten – om henholdsvis ansvarlig forvaltning, avkastning og risiko og unotert eiendom – skal tas til behandling i styret. Hovedstyret sluttet seg til den foreslåtte tidsplanen for publisering.

Sak 206/2018 Hovedstyrets underutvalg – Revisjon av mandater og oppnevning av medlemmer

Saksdokument: Notat 12. november 2018 fra Stab

Egil Matsen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til at mandatene for revisjonsutvalget, risiko- og investerings-utvalget, kompensasjonsutvalget og eierskapsutvalget endres i tråd med forslaget. Mandatet for risiko- og investeringsutvalget justeres i tillegg slik at det er konsistent med de vedtatte endringene i investeringsmandatet til leder av NBIM (sak 203/2018).

Hovedstyret vedtok følgende sammensetning av henholdsvis eierskapsutvalget, kompensasjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget:

Eierskapsutvalget:

 • Egil Matsen, leder
 • Karen Helene Ulltveit-Moe, medlem
 • Kristine Ryssdal, medlem

Kompensasjonsutvalget:

 • Arne Hyttnes, leder
 • Steinar Juel, medlem
 • Kristine Landmark, medlem

Risiko- og investeringsutvalget:

 • Egil Matsen, leder
 • Kjetil Storesletten, medlem
 • Kathryn Baker, medlem

Oppnevningene gjelder fram til 31. desember 2019.

Sak 207/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltingen.

Sak 208/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 24. oktober 2018

Saksdokument: Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 24. oktober 2018.

Sak 209/2018 Budsjett 2019 for kapitalforvaltningen i Norges Bank

a. Budsjett 2019 for kapitalforvaltningen i Norges Bank (NBIM og NBREM)
Saksdokument: Notat 16. november 2018 fra NBIM

b. Ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen 2019
Saksdokument: Notat 16. november 2018 fra NBIM

Trond Grande og Karsten Kallevig redegjorde for saksfremlegget. Arne Hyttnes redegjorde for kompensasjonsutvalgets innstilling om samlede personalkostnader og ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente forslaget til budsjett for 2019 for Norges Bank Investment Management inkludert Norges Bank Real Estate Management. Som en del av hovedstyrets samlede budsjettvedtak, godkjente hovedstyret forslag til budsjett for samlede personalkostnader inkludert prestasjonsbasert lønn. Budsjett for prestasjonsbasert lønn er basert på en videreføring av ordningen med at inntil 100 ansatte i investeringsområdet ved kontorene utenfor Norge kan gis avtaler med en prestasjonslønnsramme inntil 200 prosent av fastlønn.

Sak 210/2018 Budsjett 2019 for sentralbankvirksomheten

Saksdokument: Notat 15. november 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente forslaget til budsjett for sentralbankvirksomheten for 2019.

Sak 211/2018 Budsjettforslag Norges Bank for 2019

Saksdokument: Notat 14. november 2018 fra Stab / Konsern- og fellesfunksjoner

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente budsjettforslaget for Norges Bank for 2019. Budsjettforslaget oversendes representantskapet for vedtak.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på hovedstyrets merknader.

Det legges til grunn at representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor vedtatt investeringsramme. Hovedstyret delegerer fullmakt til å disponere investeringsrammen videre til sentralbanksjefen.

Sak 212/2018 Orientering om aktuelle saker

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker.

Sak 213/2018 Mottakelse av rentebeslutning – Rentemøtet 24. oktober

Saksdokument: Notat 29. oktober 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget

Hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 214/2018 Strategisk aksjeandel i valutareservene

Saksdokument: FORTROLIG notat 15. oktober 2018 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø redegjorde for saksfremlegget. I samsvar med sentralbanklovens bestemmelse (§ 2, andre ledd) er Finansdepartementet informert om saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å endre den strategiske aksjeandelen i valutareservene fra 35 til 20 prosent. Endringen innarbeides i hovedstyrets prinsipper for forvaltning av Norges Banks valutareserver. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å implementere endringene.

Sak 215/2018 Eventuelt

I tilknytning til møtet hadde hovedstyret et seminar om Brexit, herunder tiltak og beredskap i Norges Bank.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Norges Banks årsrapport 2018
  Notat 14.11.2018 fra Stab
 • Miljøstrategi for Norges Banks virksomhet
  Notat 16.11.2018 fra Kommunikasjonsdirektør
 • SPU – Investeringsmandat for unotert eiendom
  Notat 15.11.2018 fra NBIM
 • SPU – Referat og presentasjon fra møter med Finansdepartementet 18.8. og 25.10.2018
  Notat 15.11.2018 fra NBIM
 • NBIM Report: GPFG Performance and Risk Report - September 2018
 • Benchmarking Global Fixed Income Portfolios
  Rapport 5.11.2018 fra ekspertgruppe oppnevnt av FIN
 • Brev fra Finansdepartementet 2.11.2018: Innstilling av medlemmer til Etikkrådet
 • Brev fra Finansdepartementet 5.11.2018: SPU – Regelmessig evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning
 • Brev fra Finansdepartementet 6.11.2018: SPU – Referanseindeksen for aksjer
 • Brev fra Finansdepartementet 16.11.2018: SPU – Forvaltningsgodtgjøring for 2019
 • Brev til Finansdepartementet 25.10.2018: SPU – Retningslinjer for observasjon og utelukkelse
 • Brev til Finansdepartementet 29.10.2018: Investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi
 • Brev til Finansdepartementet 30.10.2018: De miljørelaterte investeringsmandatene i SPU
 • Brev til Finansdepartementet 5.11.2018: SPU – Forvaltningsgodtgjøring for 2019
 • Brev til Finansdepartementet 7.11.2018: SPU – Retningslinjer for observasjon og utelukkelse (adferdsbasert klimakriterium)
 • Brev til Finansdepartementet 16.11.2018: Regel for tilbakevekting av aksjeandelen i SPU
 • Brev til Finansdepartementet 29.10.2018: Høring – Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån
 • Kopi av brev fra Etikkrådet til Finansdepartementet 13.11.2018: Oppfølging av meldingen Statens pensjonsfond 2018
Publisert 7. august 2019 09:00