Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker (sak 154-158 og 162), Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (sak 159-163) og Robert Leirpoll (sak 159-163)

Tilsynssekretariatet:

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 154-156), Age Bakker (sak 161), Henrik Borchgrevink (sak 154-156), Olav Bø (sak 160), Hege Gjerde (sak 161), Trond Grande (sak 161), Nina Hammerstad (162), Renate Haugen (sak 161), Stephen Hirsch (sak 161), Mie Holstad (sak 162), Torbjørn Hægeland (sak 154-157 og 162), Mads Kristensen (sak 160-162), Per Espen Lilleås (sak 154-156), Kyrre Nilsen (sak 154-163), Ketil Rakkestad (sak 154-156), Merethe Riddervold (sak 161), Ingrid Solberg (sak 154-156), Jan Thomsen (sak 162), Ingunn Valvatne (sak 160-162), Leif Veggum (sak 157), Birger Vikøren (sak 159-163), Sindre Weme (sak 154-156), Steinar Årdal (sak 160), Runar Malkenes (sak 154-157), Arne Osnes (sak 154-156), Andreas Andersen (sak 157)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 154/2018 Mottakelse av rentebeslutning og oppfølging i etterkant – rentemøtet 15. august

Saksdokument

 • Notat 21. august 2018 fra PPO

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 155/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 6. september 2018

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 3/18.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2018 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 19. september.

Sak 156/2018 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/18 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 6. september 2018

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 19. september.

Sak 157/2018 Tilbaketrekking av 50-, 500- og 1000 kroneseddelen av utgave VII

Saksdokument

 • Notat 22. august 2018 fra FST

Hovedstyret fastsatte med hjemmel i sentralbankloven § 15 første ledd, forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler. Forskriften slår fast at 50- og 500- kroneseddelen av utgave VII settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel fra og med 19. oktober 2019, mens 1000- kroneseddelen av utgave VII settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel et år etter at 1000- kroneseddel utgave VIII er satt i omløp.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å beslutte endelig dato for når 1000-kroneseddelen settes i omløp høsten 2019 samt dato for tilbaketrekking av 1000- kroneseddel utgave VII.

Sak 158/2018 Orientering om aktuelle saker

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker.

Sak 159/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 15. august 2018

Saksdokument

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møte 15. august.

Sak 160/2018 Oppsummering fra revisjonsrapport sentralbankvirksomheten

Saksdokument

 • Notat 5. september 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 3. september 2018 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten
«SBV Styring og kontroll med fornyingsprogram IKT (DiffIT)».

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder ressursstyringen i programmet og tilgang til nødvendig kompetanse.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 161/2018 Oppsummering fra revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument

 • Notat 5. september 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 3. september 2018 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i fem revisjonsrapporter:

 • 1802 NBIM Information Barrier and Handling of Confidential Information
 • 1803 NBIM ERM – Operational Risk Management
 • 1805 NBIM ISAC project set-up and execution
 • 1806 NBIM IT Security in the transition period
 • 1807 NBIM Cost Management

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder fokus på kost-nytte analyser og prosesser rundt anskaffelser.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene, samt administrasjonens respons på revisjonene, til etterretning, og merket seg administrasjonens redegjørelse for at praksis knyttet til anskaffelser er endret.

Sak 162/2018 Oppsummering fra revisjonsrapporter NBREM

Saksdokument

 • Notat 5. september 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 3. september 2018 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapportene:

 • 1810 NBREM IT Implemented control over cloud-based IT services
 • 1811 NBREM Cost Management

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 163/2018 Eventuelt

Karen Helene Ulltveit-Moe orienterte om oppnevning av medlemmer til revisjonsutvalget, se vedlegg til protokollen.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2018-3
  Notat av 6. september 2018 fra PPO
 • Markedsfokus 32018
 • Notat av 10. september 2018 fra PPO, Pengepolitikk kort fortalt
 • Brev til FIN 28. august 2018 - Regel for tilbakevekting av aksjeandelen i SPU
 • Referat fra møte i Real Estate Investment Board 29. mai
 • Referat fra møte i Revisjonsutvalget 13. august 2018
 • Referat fra møte i Revisjonsutvalget 31. august 2018

 

Vedlegg til protokoll fra hovedstyremøte 12. September 2018

Oppnevning av medlemmer til revisjonsutvalget

I revisjonsutvalgets mandat punkt 2 om oppnevning og organisering står det:

"Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Medlemmene av revisjonsutvalget velges av og blant hovedstyrets eksterne medlemmer."

Hovedstyrets eksterne medlemmer drøftet 12. september sammensetningen av revisjonsutvalget og vedtok å videreføre dagens sammensetning ytterligere ett år.

Det gir følgende medlemmer av revisjonsutvalget fram til 31. desember 2019:

 • Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Kathryn Baker
 • Steinar Juel

Leder for neste periode ble ikke besluttet.

Publisert 5. mars 2019 15:30