Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 11. april 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes

Forfall:

Kjetil Storesletten, Kristine Ryssdal, Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sakene 66-67)

Representantskapet:

Julie Brodtkorb (sak 66)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (66), Randi Almås (66)

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (66-68), Trond Grande (66-68), Merethe Riddervold (66), Marius Ryel (66), Mads Kristensen (66), Ingunn Valvatne (66-69), Runar Malkenes (66-69), Pål Haugerud (66), Bjarne Gulbrandsen (66-69)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 66/2018 Representantskapets rapport om tilsynet med Norges Bank for 2017

Saksdokument:

 • Notat 10. april 2018 fra Stab, vedlagt rapport fra Representantskapet

Julie Brodtkorb redegjorde for hovedelementer i representantskapets tilsyn med Norges Bank i 2017, herunder de vurderinger og konklusjoner som fremkommer av representantskapets rapport til Stortinget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen og rapporten til orientering.

Sak 67/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 14. mars 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 14. mars 2018 etter innarbeiding av en presisering i sak 65/2018.

Sak 68/2018 Orientering om aktuelle saker

Yngve Slyngstad og Egil Matsen orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen, herunder sentrale temaer i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond (Meld. St. 13 (2017-2018)).

Sak 69/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Hovedstyreseminar 11. april 2018 - agenda
 • NBIM report GPFG Performance and Risk – February 2018
 • SPU – Referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet
  • Vedl. 1 Referat fra møte med FIN 2.kv.2017
  • Vedl. 2 Referat fra møte med FIN 3.kv.2017
  • Vedl. 3 Presentasjon møte med FIN 3.kv.2017
  • Vedl. 4 Presentasjon møte med FIN 2017 (årsmøte)
 • Brev til FIN 3. april 2018 - Referanseindeksen for SPU
 • Rapporter fra attestasjonsoppdrag på vegne av representantskapet
  • Vedl. 1 Attestasjonsoppdrag statsgjeldsforvaltningen - Brev fra representantskapets tilsynssekretariat 16. mars 2018
  • Vedl. 2. Attestasjonsoppdrag vedrørende statens konti i Norges Bank - Brev fra representantskapets tilsynssekretariat 16. mars 2018

 

Publisert 1. november 2018 13:55