Norges Bank

Innledning til pressekonferanse 30. oktober 2002

Det ble ikke fattet vedtak om å endre renten på Norges Banks hovedstyremøte 30. oktober. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7 prosent. Med uendret rente ser Norges Bank det nå som like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere.

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon. Inflasjonsmålet er satt til 2½ prosent. Styringsrenten settes ut fra en samlet vurdering av utsiktene for inflasjonen, normalt to år fram i tid.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter er, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, et grunnlag for beslutningene om styringsrenten. I den inflasjonsrapporten som er lagt fram i dag, er veksten i konsumprisene om to år, med uendret rente, anslått til 2½ prosent. Usikkerheten rundt anslagene vurderes som balansert.

Inflasjonen var noe sterkere enn ventet i sommer, men falt tilbake i august og september. Sterk krone og fallende priser på importerte konsumvarer har trukket konsumprisveksten ned de siste to månedene til tross for sterk vekst i norske lønnskostnader. Justert for endringer i avgifter og uten energivarer steg konsumprisene med 2,2 prosent i forhold til september i fjor.

Utviklingen i internasjonal økonomi har vært svak i sommer og i høst. Både i USA og Europa har den økonomiske veksten stagnert etter sterk vekst ved inngangen til året. Aksjekursene falt kraftig fram til oktober. Vi venter fortsatt at veksten internasjonalt tar seg opp, men styrken i oppgangen kan bli svakere enn vi tidligere har antatt. Investeringsutviklingen kan bli avgjørende for hvor sterk oppgangen blir. Betydelig ledig kapasitet i flere sektorer tilsier at det kan ta tid før investeringene tar seg markert opp.

Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe justert i forhold til forrige inflasjonsrapport, hovedsakelig som følge av renteøkningen i juli, svakere internasjonal utvikling og en sterkere krone. Bedrifter som konkurrerer ute eller møter konkurranse hjemme, vil kunne oppleve svikt i inntjeningen som følge av svekket konkurranseevne og lav økonomisk vekst internasjonalt. På den annen side er oljeprisen høy. Det bidrar til høye inntekter i oljevirksomheten og til staten.

Den sterke veksten i lønnskostnadene kan påvirke aktiviteten også i bedrifter som normalt er skjermet for konkurranse fra utlandet og i offentlig virksomhet. Veksten i sysselsettingen kan derfor bli moderat framover, og arbeidsledigheten kan komme til å øke ytterligere noe.

I Statsbudsjettet for 2003 viser bevilgningene til kjøp av varer og tjenester og til overføringer en underliggende vekst på 4,5 prosent og en anslått reell vekst på 0,5 prosent. Etterspørselsvirkningene av forslaget til budsjett er anslått å være svakt positivt. Prognosene for utviklingen i statens petroleumsfond og for bruken av oljeinntektene er justert merkbart ned for årene framover.

Norske husholdninger ser gjennomgående lyst på utsiktene for sin egen økonomi. De låner svært mye. Boligprisene er høye. Det er trolig markert vekst i det private forbruket.

Den effektive kronekursen er 2½ prosent sterkere og den importveide kronekursen nærmere 4 prosent sterkere enn lagt til grunn i siste inflasjonsrapport. Gjennomslaget av kronestyrkingen vil gi prisfall på importerte varer de neste par årene. Det vil veie opp for prisimpulsene fra den kraftige lønnsveksten. Inflasjonen vil sannsynligvis komme under 2 prosent neste vår. Når virkningen av kronestyrkingen etter hvert ebber ut, vil den høye lønnsveksten trolig igjen dominere og inflasjonen tilta.

I arbeidet med inflasjonsrapporten har vi denne gang benyttet informasjon fra det regionale nettverket vi har etablert i høst. Gjennom seks runder i året vil vi ha samtaler med kontakter fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer, til sammen rundt 200 besøk i hver runde. Vi har delt landet inn i 7 regioner og har for seks av dem knyttet til oss regionale forskningsinstitutter som gjennomfører kontaktmøter på vegne av Norges Bank.

La meg også få nevne at hovedstyret i Norges Bank har vedtatt å offentliggjøre de strateginotatene som blir utarbeidet parallelt med arbeidet med inflasjonsrapportene. Strateginotatene drøfter konsekvensene av prognosene for rentesettingen framover. Strateginotatene vil bli gjort kjent fire måneder etter at de er vedtatt i hovedstyret.

Publisert 30. oktober 2002 14:45