Norges Bank

Produksjonsgap

Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt.

Produksjonsgapet gir uttrykk for vår vurdering av den samlede kapasitetsutnyttingen i økonomien i forhold til et normalnivå. Perioder med et positivt produksjonsgap omtales normalt som høykonjunktur, mens perioder med negativt produksjonsgap indikerer lavkonjunktur.

Norges Banks anslag for produksjonsgapet drøftes i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet.

Dokumentasjon av Norges Banks modellberegninger av produksjonsgapet

Modellberegninger av produksjonsgapet
(Staff Memo 4/2018)

Norges Bank output gap estimates: Forecasting properties, reliability and cyclical sensitivity
(Working Paper 7/2020)

Sist endret 25. mai 2022 15:30
Sist endret 25. mai 2022 15:30