Norges Bank

Produksjonsgap

Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt.

Produksjonsgapet gir uttrykk for vår vurdering av den samlede kapasitetsutnyttingen i økonomien i forhold til et normalnivå. Perioder med et positivt produksjonsgap omtales normalt som høykonjunktur, mens perioder med negativt produksjonsgap indikerer lavkonjunktur. Norges Banks anslag for produksjonsgapet drøftes i Pengepolitisk rapport.

Figuren under er anslag for produksjonsgapet i prosent fra siste Pengepolitisk rapport.

 

Kilde: Norges Bank

Pengepolitisk rapport inneholder tallsett i Excel- og HTML-format