Norges Bank

Krav til årsrapport for interbanksystemer underlagt konsesjon

Hjemmel: Lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 2-9

Formål

Årsrapport for interbanksystem underlagt konsesjon skal inneholde de opplysninger og vurderinger som Norges Bank anser nødvendige for å påse at systemet er innrettet og drives i samsvar med relevant regelverk, herunder konsesjonsvilkår.

Generelt

Hvis ikke annet er avtalt, skal rapporten undertegnes av styreleder hos konsesjonshaver. Rapporten skal oversendes Norges Bank innen 1. mars det påfølgende året.

Krav til innhold

1. Oppsummering

Rapporten skal inneholde en kortfattet oppsummering av sentrale forhold i årsrapporten.

2. Beskrivelse av systemet

Rapporten skal beskrive hovedelementene i systemet.

Hvis deler av systemet er utkontraktert til tjenesteleverandører, skal dette framkomme i beskrivelsen.

3. Endringer i systemet

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomførte og planlagte endringer i systemet. Beskrivelsen skal minimum inneholde følgende elementer:

 • Vesentlige tekniske systemendringer som er gjennomført i rapporteringsperioden.
 • Endringer i avtaleverk, herunder eventuelle nye kontrakter med tjenesteleverandører og avtaler med deltakerne.
 • Organisatoriske endringer.
 • Endringer i behandlingsrutiner.
 • Deltakerendringer.
 • Endringer hos tjenesteleverandører som kan være av betydning for systemet.

4. Driftssituasjonen

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av driftssituasjonen. Beskrivelsen skal minimum inneholde følgende elementer:

 • Opplysninger om omsetningen i systemet, herunder en oversikt over de største deltakerne (målt etter antall transaksjoner og verdi).
 • Konsesjonshavers egne krav til stabil drift for rapporteringsperioden og faktisk måloppnåelse.
 • Større avvik. Konsesjonshaver skal peke på årsaker og tiltak som er gjennomført for å forhindre gjentakelse.
 • Oversikt over antall avvik og en kategorisering av alvorlighetsgrad. Oversikten skal vise historisk utvikling over flere år.
 • For private oppgjørsbanker skal rapporten kommentere utnyttelse av kredittlinjer og eventuelle overtrekk.

5. Tester av drifts- og kriseløsninger

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester, øvelser og andre gjennomganger av drifts- og kriseløsninger, samt resultatet av disse.

6. Risikoanalyse

Konsesjonshaver skal i løpet av året gjøre selvstendige risikovurderinger av alle deler av virksomheten. Risikovurderingene kan inngå i selve rapporten eller være vedlagt i egne dokumenter. Risikoanalyser som er tilsendt Norges Bank i løpet av året, trenger ikke være vedlagt, men det skal henvises til disse risikoanalysene i rapporten.

7. Systemets kapasitet og effektivitet

Rapporten skal inneholde konsesjonshavers vurdering av systemets effektivitet (f.eks. kostnader, hurtighet og brukervennlighet).

Rapporten skal inneholde en vurdering av om konsesjonshaver besitter tilstrekkelige ressurser til å ivareta alle sider ved virksomheten (antall ansatte, ansattes kompetanse, teknisk kapasitet o.l).

Rapporten skal gjøre rede for opplæringstiltak rettet mot systemets brukere og operatører.

8. Andre forhold

Rapporten skal omtale eventuelle andre forhold som kan ha interesse for konsesjonsmyndigheten.

9. Vedlegg

Rapporten skal minimum ha følgende vedlegg:

 • Deltakerliste og oversikt over hvilke bankdatasentral(er) hver deltaker benytter.
 • Liste over tjenesteleverandører.
 • Tallmaterialet til eventuelle figurer i rapporten.
Publisert 7. juli 2011 15:35
Sist endret 2. desember 2015 14:56