Norges Bank

Konsesjon og tilsyn med interbanksystemer

Lov om betalingssystemer gir Norges Bank konsesjons- og tilsynsmyndighet for interbanksystemene i Norge. Formålet med loven er å bidra til at interbanksystemer organiseres slik at hensynet til finansiell stabilitet blir ivaretatt. Loven er basert på internasjonale anbefalinger for organisering av betalingssystemer.

Interbanksystemer med betydning for finansiell stabilitet er underlagt krav om konsesjon. Norges Bank vurderer om et system har betydning for finansiell stabilitet blant annet ut fra følgende forhold:

  • Omsetningen i systemet
  • Risikoforhold i systemet
  • Antall deltakere i systemet og tilknytning til andre systemer
  • Eksponeringer og deltakernes finansielle stilling
  • Systemets samfunnsmessige betydning

To aktører har i dag konsesjon til å drive interbanksystemer: DNB og operatørkontoret til Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Norges Banks eget oppgjørssystem (NBO) er ikke omfattet av lov om betalingssystemer. Internasjonale anbefalinger for organisering av betalingssystemer legges likevel til grunn for drift og utvikling av NBO.

Hvilke krav stilles til konsesjonsbelagte systemer?

Generelle krav til interbanksystemer er nedfelt i betalingssystemloven, men Norges Bank kan fastsette nærmere krav til virksomhetene. Slike krav vil basere seg på en vurdering av risikoforholdene i det enkelte system. De systemer som har fått konsesjon, må rapportere til Norges Bank om omsetning, eksponeringer, avvik, katastrofetester mv.

For mer informasjon om konsesjon og tilsyn med interbanksystemer, se

Sist endret 1. februar 2012 13:15
Sist endret 1. februar 2012 13:15