Norges Bank

Prinsipper for variabel godtgjørelse i sentralbankvirksomheten

Fastsatt av hovedstyret med grunnlag i forskrift til verdipapirfondloven, kapittel 2.11 "Godtgjørelsesordninger" (FOR-2023-06-22-1074), med nødvendige tilpasninger. Vedtatt 16. mars 2011. Sist endret 26. oktober 2023.

1. Formål

Ordningen for variabel godtgjørelse skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende retningslinjer, Norges Banks mål, risikotoleranse og langsiktige interesser.

Ordningen skal spesielt fremme målene for forvaltningsoppgavene som medfører transaksjoner i markedene, herunder forvaltningen av valutareservenes renteportefølje.

Ordningen skal motivere medarbeiderne til å:

  • Sikre en profesjonell og betryggende gjennomføring av forvaltningsoppgavene
  • Oppnå meravkastning i samsvar med målene for forvaltningen av renteporteføljen iht. gjeldende retningslinjer
  • Styrke og vedlikeholde operativ beredskapsevne, kompetanse og instrumentforståelse
  • Aktivt omsette relevant markedsinformasjon til løpende markedsanalyser
  • Opparbeide en bred kontaktflate med markedsaktørene

Ordningen skal ikke føre til at medarbeiderne:

  • Motiveres til å ta unødig risiko
  • Kun fokuserer på oppgaver som kan gi bonusutbetaling

2. Omfang

Ordningen gjelder for medarbeidere i sentralbankvirksomheten som har individuelle forvaltningsmandater. Disse faller inn under forskriftens definisjon av ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvaltningsselskapet eller fond under forvaltning.

3. Rapportering

Administrasjonen skal årlig gjennomgå praktiseringen og virkningene av godtgjørelsesordningen og rapportere dette til hovedstyret via godtgjørelsesutvalget. Det skal også gjennomføres en årlig uavhengig kontroll i regi av Internrevisjonen av overholdelsen av regelverket.

4. Forhold til eksisterende lønnssystem

Ordningen for variabel godtgjørelse er et tillegg til det ordinære lønnssystemet.

Det ordinære, individuelle lønnssystemet med årlig justering av fastlønn basert på en evaluering av arbeidsresultater, innsats, etterlevelse av verdier og bidrag til felles måloppnåelse opprettholdes for medarbeidere som er omfattet av ordningen.

Overtid godtgjøres etter gjeldende regler med mindre annet er individuelt avtalt.

Den ansattes ordinære lønnskompensasjon skal være tilstrekkelig høy slik at Norges Bank kan unnlate å utbetale variabel godtgjørelse.

5. Grunnlag for variabel godtgjørelse og rammer

Grunnlaget for variabel godtgjørelse skal beregnes av andre enn de som er omfattet av ordningen. Ingen som beregner grunnlaget eller har interesse av å påvirke grunnlaget eller tar beslutning om utbetaling, skal selv ha variabel godtgjørelse i henhold til denne ordningen.

Grunnlaget for utbetaling av variabel godtgjørelse skal baseres på oppnådd meravkastning målt over minimum to kalenderår.

Brudd på retningslinjer kan føre til bortfall av variabel godtgjørelse.

Grunnlaget for utbetaling av variabel godtgjørelse skal være dokumentert og etterprøvbart.

6. Avtalevilkår

Ordningen for variabel godtgjørelse skal være en individuell skriftlig avtale mellom Norges Bank og den enkelte medarbeider.

Utbetalt variabel godtgjørelse inngår i feriepengegrunnlaget, men er ikke pensjonsgivende.

Sentralbanksjefen kan på et hvert tidspunkt med umiddelbar virkning beslutte midlertidig opphør av ordningen uten kompensasjon, dersom retningslinjene for forvaltningsoppgavene endres eller dersom fastsatte prinsipper og retningslinjer for variabel godtgjørelse ikke er fulgt.

Det skal inkluderes en inndragningsklausul («clawback») i avtalene for variabel godtgjørelse.

7. Opptjening og utbetaling

Avdelingsdirektør for Markeder skal årlig tilrå opptjening og utbetaling av variabel godtgjørelse. Tilrådning behandles i hovedstyrets godtgjørelsesutvalg og legges frem for hovedstyret for endelig vedtak om utbetaling.

Opptjening av variabel godtgjørelse skal normalt reduseres eller bortfalle i år hvor relativ avkastning for valutareservenes renteportefølje er svært negativ. Det skal også gjøres en vurdering om opptjening skal finne sted i situasjoner med ekstraordinær reduksjon i Norges Banks egenkapital.

Utbetaling av opptjent variabel godtgjørelse skjer årlig over fire kalenderår og kun dersom medarbeideren er i uoppsagt stilling på utbetalingspunktet. Ansatte som har sagt opp på utbetalingstidspunktet vil ikke få utbetalt tilbakeholdt variabel godtgjørelse, med unntak hvor ansatte starter i en annen stilling i sentralbank- virksomheten eller i NBIM, eller går av med pensjon.

8. Delegering

Det delegeres til sentralbanksjefen å fastsette retningslinjer.

Publisert 27. oktober 2021 15:00