Norges Bank

Hovedstyrets prinsipper for økonomistyring i Norges Bank

Vedtatt 21. november 2012. Sist endret 20. desember 2022. 

1 Hjemmel og bakgrunn

Prinsipper for økonomistyring er utarbeidet på bakgrunn av sentralbankloven § 4-3 og budsjettreglementet for Norges Bank pkt. 1.2, vedtatt av Norges Banks representantskap 11. juni 2020. Overordnede retningslinjer for hovedstyrets budsjettfremlegg, budsjettdisponering og rapportering er fastsatt av representantskapet i budsjettreglement for Norges Bank.

Årsregnskapet til Norges Bank skal avlegges etter regnskapsloven og bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank[1]. I henhold til Mandat for forvaltning av Statens pensjonsfond utland skal det publiseres en separat årsrapport for SPU (investeringsporteføljen). Rapporteringen skal inneholde utdrag av de deler av bankens regnskap som vedrører forvaltningen av investeringsporteføljen, fastsatt i henhold til de til enhver tid gjeldende regnskapsbestemmelser for banken.

2 Formål

Formålet med disse prinsippene er å bidra til god økonomistyring, effektiv ressursbruk, at fastsatte mål oppnås, strategier realiseres og at finansiell regnskapsrapportering avlegges i tråd med gjeldende lover og regler.

3 Roller og ansvar

Sentralbanksjefen og leder av NBIM har ansvar for å sikre at man når vedtatte mål og gjennomfører vedtatte strategier.

Forslag til budsjett for hvert av virksomhetsområdene skal legges frem for hovedstyret av sentralbanksjefen og leder av NBIM. Sentralbanksjefen skal legge frem forslag til hovedstyret om samlet budsjettfremlegg for Norges Bank fra hovedstyret til representantskapet. Sentralbanksjefen og leder av NBIM skal også legge frem for hovedstyret overordnet handlingsplan for sine ansvarsområder til orientering.

Leder av virksomhetsområdene er ansvarlige for den finansielle regnskapsrapporteringen innen sine respektive ansvarsområder.

Sentralbanksjefen, har ansvaret for og underskriver Norges Banks årsberetning og regnskap jf. regnskapsloven § 3-5 og bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank. Delårsregnskapet for investeringsporteføljen skal undertegnes av hovedstyrets medlemmer og leder av NBIM, som daglig leder for forvaltningen av SPU.

4 Økonomistyring

Norges Bank er gitt særlig budsjettselvstendighet og skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk tilpasset oppgavene. Kostnadsnivået skal være forsvarlig sammenlignet med virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med. Sentralbanksjefen og leder av NBIM skal, innenfor sine ansvarsområder, sikre veldrevenhet og forsvarlig økonomistyring.

4.1 Strategi og handlingsplan

Hovedstyret skal fastsette strategi og planer for Norges Banks virksomhet, samt en særskilt strategisk plan for hvordan oppdraget med å forvalte Statens pensjonsfond utland skal løses[2].

Strategi skal klargjøre ambisjoner og være retningsgivende for organisasjonen. Mål og strategier skal operasjonaliseres gjennom handlingsplaner. Handlingsplanene viser sammenhengen mellom strategi, mål og tiltak. Handlingsplanene skal inneholde målbare resultatkrav, og der det er hensiktsmessig, angi operasjonelle og finansielle måleindikatorer for virksomheten.

4.2   Budsjettforslag

Budsjettforslag skal være forankret i gjeldende strategier, og synliggjøre sammenhengen mellom strategi, aktiviteter og ressursbruk, og gi tilstrekkelig informasjon for å ivareta hovedstyrets styring av og kontroll med bankens ressursbruk. De viktigste kostnadsdrivere og risikoforhold skal belyses. Kostnadsutviklingen skal kommenteres i lys av fastsatte strategier og mål og tilgjengelige eksterne kostnadssammenligninger. Sentralbanksjefen og leder av NBIM skal jevnlig vurdere om de eksterne kostnadssammenligningene som benyttes er relevante for hovedstyrets styring av kostnadsutviklingen.

På overordnet nivå skal kriterier og forutsetninger for budsjettering være konsistente for hele bankens virksomhet [3].

Budsjettforslag skal inneholde en langtidsprognose for driftskostnader de neste tre årene (budsjettåret pluss to år) på et overordnet nivå. Tilsvarende skal prognose for planlagte investeringer angis. Langtidsprognosene skal være basert på budsjettåret, justert for kjente, vesentlige forhold i tråd med vedtatt strategi. Kost-/nyttevurderinger og analyser skal benyttes i budsjettprosessene for å belyse konsekvensene av vesentlige strategiske prioriteringer.

Saker av prinsipiell eller vesentlig betydning på tvers av virksomhetsområdene, som påvirker Norges Banks budsjett, skal drøftes av sentralbanksjefen og leder av NBIM i forkant av hovedstyrets behandling.

4.3 Budsjettdisponering

Hovedstyret har overordnet myndighet til å disponere budsjettet innenfor representantskapets budsjettvedtak. De daglige lederne for virksomhetsområdene disponerer budsjettet innenfor sine respektive ansvarsområder.

For å sikre liv, helse og større verdier, kan sentralbanksjefen og leder av NBIM i ekstraordinære tilfeller beslutte å pådra kostnader uten at det foreligger bevilgning. Hovedstyret skal snarest og skriftlig bli underrettet om avgjørelsen, jf. generalfullmakten punkt 5-2 i hovedstyrets forretningsorden.

4.4 Kostnadsfordeling og prising av eksterne tjenester

Bankens samlede kostnader fordeles på hovedoppgaver basert på et fullkostprinsipp. Dette prinsippet danner grunnlaget for prisingen av eksterne tjenester, blant annet forvaltningen av SPU og oppgjørstjenester til bankene. Norges Banks kostnader knyttet til forvaltningen av SPU godtgjøres av Finansdepartementet. Finansdepartementet fastsetter ramme for forvaltningskostnadene for SPU. 

Sentralbanksjefen skal fastsette retningslinjer for fordeling av kostnader som skal belastes eksterne eller et annet virksomhetsområde.

Fordelingsnøkler, grunnlag og omfang gjennomgås av sentralbanksjefen og leder av NBIM minimum på årlig basis. Kostnadsfordelingen skal forelegges til godkjenning av lederne for virksomhetsområdene før budsjett fremlegges for hovedstyret. I tillegg skal det gjennom året rapporteres ved vesentlige avvik eller behov.

4.5 Rapportering

Hovedstyret skal rapportere til representantskapet samlet for Norges Banks virksomhet med informasjon for hvert av virksomhetsområdene minimum pr. 30. juni og ved utløpet av budsjettåret. Sentralbanksjefen[4] og leder av NBIM skal rapportere status målt mot vedtatt strategi, handlingsplan og budsjett som en integrert del av virksomhetsrapportering, minst to ganger i året. Ved halvårsrapportering skal prognoser for året legges frem. I tillegg skal det gjennom året rapporteres ved vesentlige avvik eller behov.

Prognoser for regnskap skal representere beste estimat og oppdateres ved behov. I forkant av representantskapets budsjettbehandling for kommende år, skal det gjøres en vurdering av inneværende års prognose for regnskap.

5 Regnskapsrapportering

Norges Banks regnskapsrapportering skal være pålitelig, korrekt, relevant, gi tilstrekkelig finansiell informasjon og sikre konsekvent bruk av bankens regnskapsprinsipper.

Norges Banks regnskapsprinsipper fastsettes av sentralbanksjefen og anvendelsen av disse skal dokumenteres i en regnskapsmanual. Oppdatering og endring av regnskapsmanual skal skje i henhold til fastsatt prosess.

Sentralbanksjefen og leder av NBIM er innenfor sine ansvarsområder ansvarlig for at det er etablert internkontroll over regnskapsrapportering, som sikrer pålitelig regnskapsrapportering, effektive regnskapsavslutningsprosesser og at regnskapet er i tråd med regnskapsmanualen. Sentralbanksjefen skal påse at det er etablert internkontroll over regnskapsrapporteringen som sikrer pålitelig rapportering og en effektiv regnskapsavslutningsprosess for Norges Banks samlede regnskap.

For å kunne sikre pålitelig og fullstendig regnskapsrapportering skal leder av NBIM informere sentralbanksjefen om saker av vesentlig betydning for Norges Banks regnskap.

Sentralbanksjefen og leder av NBIM har ansvar for å utarbeide regnskapsnotat for sine ansvarsområder. Regnskapsnotat skal beskrive vesentlige endringer i regnskapsprinsipper, internkontroll og regnskapsavslutningsprosessen, samt informasjon om regnskapsposter som innebærer vesentlig risiko eller stor grad av skjønnsmessig vurdering.

Sentralbanksjefen skal minimum ved hver regnskapsavleggelse forelegge et samlet regnskapsnotat for hovedstyret. Notatet skal inneholde relevant informasjon fra de to virksomhetsområdene, med eget regnskapsnotat for SPU som vedlegg. Sentralbanksjefen og leder av NBIM redegjør for virksomhetsområdenes regnskapsnotater.

6 Ikrafttredelse

Endringer vedtatt 20. desember 2022 trer i kraft umiddelbart.

Fotnoter

[1] Norges Bank er regnskapspliktig etter regnskapsloven og bokføringspliktig etter bokføringsloven, jf. Sentralbankloven § 4-3. Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank § 2-4 spesifiserer krav til særlige opplysninger om SPUs kronekonto i Norges Banks årsregnskap.

[2] Jf. hovedstyrets forretningsorden pkt. 1-2.

[3] Jf. budsjettreglementets overordnede retningslinjer i pkt. 2.

[4] Inkluderer også utarbeidelse av rapportering for Norges Banks samlede virksomhet til hovedstyret.

Publisert 10. januar 2023 13:55