Norges Bank

Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret 18. desember 2019.

1. Prinsipper

Hovedstyret representerer Norges Bank utad, og tegner bankens firma, jf. sentralbankloven § 2-14 første ledd. Retten til å tegne bankens firma innebærer at hovedstyret har rett til å representere og forplikte Norges Bank avtalerettslig eller i andre sammenhenger.

Hovedstyret kan etter sentralbankloven § 2-14 annet ledd delegere retten til å tegne Norges Banks firma til styremedlemmer og navngitte ansatte i banken. Slik rett er delegert til sentralbanksjefen og hver av de to visesentralbanksjefene. Disse tre personene registreres i Enhetsregisteret som hver for seg berettiget til å tegne Norges Banks firma.

Etter sentralbankloven § 2-14 tredje og fjerde ledd representerer sentralbanksjefen og daglig leder for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland Norges Bank utad i saker som faller innenfor deres respektive myndighetsområder. Retten til slik representasjon utad kalles her for «signaturrett».

Denne signaturretten gir sentralbanksjefen og daglig leder for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland myndighet til å signere avtaler og andre rettslig bindende dokumenter på vegne av Norges Bank innenfor deres respektive myndighetsområder. Signaturretten kan delegeres ved behov. Delegering skal dokumenteres skriftlig eller i elektronisk løsning. Den som delegerer, skal angi omfanget av signaturretten på en hensiktsmessig måte.

For å forplikte banken kreves normalt to signaturer, og minst én av dem må ha signaturrett.

Sentralbanksjefen og daglig leder for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland kan fastsette utfyllende og eventuelt strengere regler innenfor sine respektive ansvarsområder.  

De utfyllende reglene kan åpne for at den som har signaturrett, kan gi andre medarbeidere rett til å medundertegne. De utfyllende reglene kan også åpne for at ansatte uten signaturrett av praktiske grunner alene kan forplikte banken ved helt rutinemessige bestillinger innenfor sitt arbeidsområde og som ledd i den løpende driften.

Den som signerer (med signaturrett), står frem som den ansvarlige for avgjørelsen. Den som medundertegner (uten signaturrett), har ansvar for at det er samsvar mellom de beslutninger som er truffet og det som står i dokumentet.

2. Ikrafttredelse

Disse prinsippene trer i kraft fra 1. januar 2020 og erstatter fra samme tidspunkt tidligere prinsipper av 10. desember 2014.  

Publisert 27. oktober 2021 12:30