Norges Bank

Hovedstyrets prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene

Vedtatt av hovedstyret 2. desember 2015. Sist endret 17. desember 2021. 

1. Formål

Prinsippene skal sikre at Norges Bank oppfyller pliktene etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter («hvitvaskingsbestemmelsene»).

2. Ansvar og roller

Sentralbanksjefen og leder for NBIM er ansvarlig for at det foreligger oppdaterte retningslinjer og rutiner innenfor henholdsvis sentralbanksjefens ansvarsområde og NBIM for å utfylle disse prinsippene og å sikre oppfyllelse av bankens plikter etter hvitvaskingsbestemmelsene. De interne retningslinjene og rutinene i virksomhetsområdene skal sikre at det gjennomføres risikobaserte kundetiltak, løpende oppfølging av kundeforhold og andre nødvendige tiltak i tråd med hvitvaskingsbestemmelsene og deres anvendelse på de ulike virksomhetsområdene

Virksomhetsområdene har ansvar for å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet, samt gjennomføring av eventuelle kundetiltak og den løpende oppfølging av rutinene. Risikovurdering, rapportering av hendelser, dokumentasjon av kontroller mv. skal inngå i den ordinære styringen av etterlevelse og operasjonell risiko.

Rutinene skal søkes tilpasset og følges opp i henholdsvis Norges Banks utenlandskontorer og gjennom eierutøvelsen i majoritetseide datterselskaper, med nødvendige tilpasninger til utenlandske rettsregler og myndighetskrav.

3. Ansvarlig medarbeider

Sentralbanksjefen utpeker en medarbeider ("hvitvaskingsansvarlig") med særlig ansvar for Norges Banks samlede oppfølging av bankens retningslinjer og rutiner på hvitvaskingsområdet.

Hvitvaskingsansvarlig har et ansvar for å påse at rutinene implementeres og følges opp i virksomheten. Som ledd i dette skal hvitvaskingsansvarlig også vurdere og foreslå behov for oppdatering og utvidelse av rutiner, og støtte virksomheten i forståelse og etterlevelse av hvitvaskingsloven mv. Hvitvaskingsansvarlig har myndighet til å beslutte at transaksjoner som kan være i strid med hvitvaskingsregelverket, ikke skal gjennomføres.

Hvitvaskingsansvarlig skal varsle ØKOKRIM dersom det foreligger rapporteringsplikt etter hvitvaskingsbestemmelsene og påse at ØKOKRIM mottar de opplysninger som kreves.

Sentralbanksjefen og leder for NBIM har innenfor sine respektive virksomhetsområder ansvar for at det gjøres tilstrekkelige undersøkelser og at det er klart hvem som skal utføre disse. Før ØKOKRIM varsles skal hvitvaskingsansvarlig så langt som mulig rådføre seg og samarbeide med virksomhetsområdets etterlevelsesfunksjon.

4. Intern varslingsplikt

Ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte fra en straffbar handling etter hvitvaskingsregelverket skal medarbeideren umiddelbart varsle nærmeste overordnede og virksomhetsområdets etterlevelsesfunksjon. Leder for etterlevelsesfunksjonene (Chief Compliance Officer) skal varsle hvitvaskingsansvarlig etter pkt. 3.

5. Opplæring av medarbeidere

Virksomhetsområdene har ansvaret for at medarbeiderne får nødvendig opplæring. Opplæringen skal blant annet ta sikte på å gjøre medarbeiderne kjent med oppgaver der det kan være en særlig risiko for transaksjoner med tilknytning til hvitvasking av penger eller terrorfinansiering. Medarbeideren skal ikke gjøre kunden eller tredjepersoner kjent med undersøkelser, oversendelse til ØKOKRIM eller etterforskning.

6. Rapportering

Hvitvaskingsansvarlig skal sørge for at hovedstyret er informert om hvitvaskingsrisiko og etterlevelse av hvitvaskingsloven mv. i virksomheten. Risiko- og etterlevelsesfunksjonene i de to virksomhetsområdene skal jevnlig rapportere om dette for sine områder til hvitvaskingsansvarlig. Rapporteringen til hovedstyret skal som hovedregel være integrert med virksomhetens samlede rapportering av risiko og etterlevelse. I saker som gjelder etterlevelse av hvitvaskingsloven har juridisk direktør i tillegg rett og plikt til rapportering direkte til hovedstyret når juridisk direktør finner det nødvendig. 

7. Fullmakter

Sentralbanksjefen og leder for NBIM får fullmakt til å fastsette nærmere virksomhetsspesifikke regler og rutiner for å sikre oppfyllelse av pliktene etter hvitvaskingsbestemmelsene.

8. Ikrafttredelse

[Prinsippene trer i kraft straks.] Endringene pr 17. desember 2021 trer i kraft straks.

Publisert 26. oktober 2021 12:30