Norges Bank

Forretningsorden for Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Vedtatt av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 7. januar 2020, sist endret 18. januar 2023.

Formål

Denne forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Den omhandler blant annet hvilke oppgaver komiteen har, og hvordan møter, saksbehandling og protokollering skal håndteres.

1 Kompetanse og oppgaver

1-1  Komiteens kompetanse og oppgaver[1]

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet («komiteen») har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken.

Komiteen skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet.

Komiteen kan for å utføre oppgavene etter første og annet ledd i særlige tilfeller fravike vedtak eller retningslinjer truffet av hovedstyret. Så vidt mulig skal hovedstyret gis anledning til å uttale seg før slike avgjørelser treffes.

Komiteen skal informere offentligheten om beslutninger komiteen treffer og grunnlaget for beslutningene.

Komiteen skal gis anledning til å uttale seg før hovedstyret behandler saker som berører komiteens oppgaver og ansvar[2], herunder  før beredskapsplaner for finansielle kriser vedtas.[3]

Den nærmere avgrensningen av komiteens ansvar og oppgaver følger av vedlagte Ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som fastsatt 9. januar 2020 med senere endringer av hovedstyret i samråd med komiteen.

Komiteen fastsetter nærmere prinsipper for arbeidsform og kommunikasjon.

Komiteen drøfter og evaluerer årlig sin rolle og arbeidsform.

2 Sammensetning

2-1 Medlemmer

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd.

Sentralbanksjefen er leder av komiteen, og med visesentralbanksjefene som henholdsvis første og andre nestleder i komiteen (sbl. § 2-6 andre ledd).

3 Møter – Innkalling og dokumentasjon

3-1 Møter, innkalling og sakskart

Komiteens leder innkaller komiteen i samsvar med fastsatt møtekalender, jf. punkt 3-2.

Komiteens leder innkaller ellers komiteen til møte så ofte det anses ønskelig, eller når minst to medlemmer krever det til behandling av en sak for beslutning eller forberedende behandling.

Møteinnkalling skal normalt være vedlagt sakskart og saksdokumenter.

Komiteens leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under komiteen.

Komiteens leder fastsetter sakskartet.

Komiteen kan også behandle saker som ikke er ført opp på et sakskart.

3-2 Møtekalender mv.

Komiteen fastsetter årlig kalender (årshjul) for sine møter, herunder rentemøter, forberedende møter og møter for beslutning om motsyklisk kapitalbuffer, råd om systemrisikobuffer og andre periodiske saker. 

Rentevedtak, eller andre viktige vedtak om virkemiddelbruken i pengepolitikken, vil normalt bli truffet i rentemøtene. Datoene for offentliggjøring av rentebeslutningene i henhold til årshjulet for det kommende år kunngjøres etter behandling i komiteen.

3-3 Saksfremlegg

Sentralbanksjefen forbereder saker til komiteen[4] og påtegner saksfremlegg godkjent for utsendelse.

Saksfremlegg skal normalt være skriftlig, men saker kan om forholdene tilsier det, legges frem muntlig. Saksfremlegg for beslutninger skal inneholde relevante fakta og vurderinger, og skal avsluttes med tilråding om vedtak (jf. punkt 4-3 om protokoll).

3-4 Formidling av saksdokumenter

Saksdokumentene omfatter sakskart og saksfremlegg til de enkelte saker med eventuelle vedlegg. Saksdokumenter gjøres normalt tilgjengelig for medlemmene senest fem dager før et møte. Saker gjøres tilgjengelig elektronisk når ikke annet bestemmes av sikkerhetsmessige eller andre hensyn. Saker som er sikkerhetsgradert eller klassifisert fortrolig eller strengt fortrolig behandles i samsvar med de til enhver tid gjeldende eksterne og interne regelverk[5] for behandling av slike dokumenter.

Saksdokumentene føres opp på sakskartet med egne saksnummer og behandles i møtet. Dokumenter eller annet til informasjon kan sendes ut sammen med saksdokumentene.

4 Saksbehandling og protokollering mv.

4-1 Generelt

Komiteen skal behandle saker og treffe avgjørelser i møte. Med møte menes fysisk møte, der medlemmene er til stede i samme rom.[6] Sentralbanksjefen kan likevel i særlige tilfeller bestemme at en sak kan behandles skriftlig eller på annen betryggende måte, med mindre et medlem krever møtebehandling.[7]

Ansatte i administrasjonen kan være til stede i møtene etter behov, med mindre annet blir bestemt.

4-2 Behandlingsgrunnlag og beslutningsdyktighet

Etter vurdering av saksfremlegg mv. kan komiteen treffe vedtak i en sak, eller beslutte at behandlingen av en sak skal utsettes. Komiteens leder kan trekke en fremlagt sak, dersom ikke to eller flere av komiteens medlemmer motsetter seg det, jf. punkt 3-1 andre ledd.

Komiteen kan treffe beslutning når minst tre komitemedlemmer deltar i komitebehandlingen. Avstemning finner sted når noen stemmeberettiget krever det. En beslutning av komiteen krever at mer enn halvparten av komitemedlemmene som deltar i behandlingen av saken, har stemt for beslutningen (sbl. § 2-8 andre ledd).

4-3 Protokoll

Komiteen skal føre protokoll fra sine møter, inkludert forberedende møter.[8] Protokollen skal angi møtedato, hvilke medlemmer som var til stede i møtet og hvem av medlemmene som deltok ved behandlingen av den enkelte sak. Videre angis hvilke andre som var til stede ved behandlingen av de enkelte saker.

Forhandlingene protokolleres sak for sak. Overskriften, en eventuell innledning og komiteens vedtak skal samlet kort beskrive hva saken gjelder. Dokumentasjon som ytterligere belyser vedtaket kan vedlegges protokollen.

Når komiteen ikke treffer annet vedtak, tas saken til etterretning. Det innebærer at komiteen har behandlet saken og ikke har noe å bemerke, med mindre det kommer til uttrykk i vedtaket. Det kan også protokolleres at rene orienteringssaker tas til orientering.

Et komitemedlem kan kreve å få sitt syn protokollført. Resultatet av avstemninger, inkludert særmerknader eller dissenser med kortfattet begrunnelse hvor det kreves, skal protokolleres.  

Utkast til protokoll sendes medlemmene for merknader kort tid etter møtet og legges frem til endelig godkjennelse i neste møte. Bare det som fremgår av endelig protokoll, anses vedtatt eller behandlet av komiteen, og godkjent protokoll kan bare endres ved ny behandling i komiteen.

Protokollen fra det enkelte møte sendes representantskapet og Finansdepartementet når den er godkjent[9].

4-4 Offentliggjøring av og informasjon om komiteens beslutninger  

Komiteen skal informere offentligheten om beslutninger komiteen treffer og grunnlaget for beslutningene.[10] Komiteen skal blant annet publisere sine vurderinger  og begrunnelser for bankens politikkutøvelse og rådgivning på komiteens områder. For øvrig avgjør komiteen selv hvilke beslutninger som offentliggjøres og tidspunkt og form for dette.[11] Rentevedtak og beslutning om motsyklisk kapitalbuffer kunngjøres på faste forhåndsbestemte tidspunkter sammen med informasjon til offentligheten om grunnlaget for vedtaket. Protokollerte særmerknader eller dissenser i slike saker offentliggjøres sammen med komiteens samlede vurderinger.

Tilsvarende vil protokollerte særmerknader eller dissenser inngå i bankens brev til Finansdepartementet med råd om systemrisikobuffer.

Komiteen skal årlig rapportere om sin virksomhet.

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av komiteen.

4-5 Offentlighet og innsyn i saksdokumenter mv.

Utsendte saksdokumenter er unntatt offentlighet etter offentleglova § 14 om organinterne dokumenter. Godkjente protokolleringer av enkeltsaker som er ferdigbehandlet i komiteen er offentlige med mindre de er unntatt offentlighet etter reglene om unntak for taushetsbelagte opplysninger eller dokumentets innhold. Eventuell meroffentlighet praktiseres i samråd med ansvarlige i banken.

Godkjente protokoller fra komiteen legges ut på bankens Internettsider så langt de ikke er unntatt offentlighet og gjøres samtidig kjent via bankens intranett. 

5 Delegering av myndighet – beredskapsfullmakt

5-1 Fullmakter

Komiteen kan gi sentralbanksjefen særskilt fullmakt til å avgjøre saker som hører under komiteen, jf. sbl. § 2-8 tredje ledd. Sentralbanksjefen kan ellers avgjøre en sak når det er nødvendig at vedtak treffes raskt, og det ikke er tid eller anledning til å kalle inn komiteen. Sentralbanksjefen skal snarest og skriftlig underrette komiteen om avgjørelsen.[12]

Det skal fremgå av et fullmaktsvedtak dersom myndigheten kan delegeres videre.

Når det er påkrevet for behandling av en krisesituasjon eller av sikkerhets- eller beredskapsmessige grunner, kan sentralbanksjefen, på avgrensede områder, delegere sin myndighet videre til ansvarlig direktør eller til særskilt utpekt ansvarshavende.

6 Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene

6-1 Sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen står for den daglige ledelse av Norges Banks virksomhet og sørger for gjennomføring av komiteens vedtak.

6-2 Visesentralbanksjefene

Visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder i komiteen. De trer inn i sentralbanksjefens sted ved sentralbanksjefens fravær[13], og utøver da sentralbanksjefens myndighet.

7 Komitevervet – ansvar, habilitet, etiske regler, taushetsplikt mv.

7-1 Komitemedlemmenes ansvar

De enkelte komitemedlemmer har et individuelt ansvar for å oppfylle komiteens plikter.

7-2 Habilitet og etiske prinsipper

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for komiteens medlemmer. Finansdepartementet har i tillegg fastsatt særskilte bestemmelser om medlemmenes forhold til andre foretak[14], se Finansdepartementets Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket) av 20.12.2019 nr 2095

For sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene gjelder «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» fastsatt av hovedstyret som supplement til habilitetsregelverket.

For komiteens eksterne medlemmer gjelder «Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank» fastsatt av hovedstyret som supplement til habilitetsregelverket. Det enkelte komitemedlem bør så vidt mulig varsle komiteens leder eller sekretariat dersom vedkommende, ved mottakelse av saksdokumenter eller på annen måte, ser at han eller hun kan være inhabil ved behandlingen av en sak.

Habilitetsspørsmål avgjøres av komiteen uten at den saken gjelder deltar ved avgjørelsen[15].

Et komitemedlem som er inhabil i en sak skal ikke delta ved behandlingen av saken. Har medlemmet likevel deltatt ved behandlingen, kan et vedtak i saken etter omstendighetene måtte anses ugyldig.

Komiteen kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ønsker det av personlige grunner, og det foreligger et inhabilitetslignende forhold.

7-3 Taushetsplikt

Komiteens medlemmer skal undertegne egen taushetserklæring og plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det de som komitemedlemmer får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller om noens personlige forhold (sbl. § 5-2).

Komiteen kan, uten hinder av taushetsplikten, gi informasjon til eksterne om Norges Banks forretningsmessige forhold som kun berører komiteens eget saksområde, jf. sbl. § 5-2 tredje ledd. Det samme gjelder noen som har fullmakt til det fra komiteen.

8 Andre bestemmelser

8-1 Godtgjørelse

Godtgjørelsen til de eksterne komitemedlemmer fastsettes av Finansdepartementet (sbl. § 2-6 femte ledd). Refusjon av utgifter følger bankens regelverk.

8-2 Endringer

Materielle endringer i denne forretningsorden vedtas av komiteen. Tekniske oppdateringer og redaksjonelle tilpasninger kan foretas av komiteens leder, med påfølgende orientering til komiteen.

Vedlegg

Ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som fastsatt 9. januar 2020 med senere endringer av hovedstyret i samråd med komiteen.

Fotnoter

[1] Se særlig sentralbankloven (sbl.) § 2-7

[2] Sbl. § 2-5 femte ledd

[3] Sbl. § 2-4 åttende ledd

[4] Sbl. § 2-8 femte ledd

[5] Jf. herunder sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen

[6] Se Prop. 97 L (2018-2019) side 148  

[7] Sbl. § 2-8 første ledd

[8] Sbl. § 2-8 fjerde ledd

[9] Sbl. § 4-3 tredje ledd

[10] Sbl. § 2-7 fjerde ledd  

[11] Se Prop. 97 L side 149 annen spalte første avsnitt, til sbl § 2-7 (4)

[12] Sbl. § 2-8 tredje ledd, jf. Prop 97 L side 149 – 150

[13] Se Prop. 97 L side 52 første spalte

[14] Sbl. § 2-6 fjerde ledd

[15] Se forvaltningsloven § 8 annet ledd: «I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.»

Sist endret 13. mars 2023 13:00
Sist endret 13. mars 2023 13:00