Norges Bank

Ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Vedtatt av hovedstyret i samråd med komiteen 9. januar 2020, sist endret 25. januar 2023

Komiteen har ansvar for

  • beslutninger om styringsrenten, rådgivning og andre pengepolitiske virkemidler (§ 2-7 første ledd). Det gjelder både i normale tider og under finanskriser, og også der beslutningene påvirker Norges Banks balanse. I «særlige tilfeller» kan komiteen i bruken av sine virkemidler fravike hovedstyrets retningslinjer, for eksempel dersom det er aktuelt å ta i bruk valutareservene som virkemiddel (§ 2-7 tredje ledd).
  • fastsettelse av kravet til motsyklisk kapitalbuffer, råd til Finansdepartementet om systemrisikobuffersatsen og rådgivning om andre virkemidler innenfor makrotilsyn (§ 2-7 annet ledd). Det gjelder både i normale tider og under finanskriser.
  • rapportering innenfor sine ansvarsområder

Hovedstyret har ansvar for

  • styring og drift av Norges Bank, herunder for organisering og administrasjon knyttet til både hovedstyrets og komiteens virksomhet (§ 2-4 første ledd). Hovedstyret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig. Hovedstyret skal ikke føre tilsyn med komiteens utøvelse av skjønnsmyndighet.
  • å fastsette planer og retningslinjer for Norges Banks virksomhet, inkludert på områder som berører komiteens oppgaver og ansvar (§ 2-4 annet ledd). Komiteen skal gis anledning til å uttale seg før hovedstyret behandler saker som berører komiteens oppgaver og ansvar.
  • IMF-oppgaver og oppgaver for staten, som statens konsernkontoordning og forvaltning av statsgjeld
  • beslutninger om S-lån og ansvar for bankens bidrag til krisehåndtering av enkeltinstitusjoner
  • rådgivning og beslutninger om betalingssystemet og finansiell infrastruktur og andre saker som faller utenfor komiteens ansvar
  • fastsettelse av beredskapsplaner (§ 2-4 åttende ledd). Komiteen skal gis anledning til å uttale seg før beredskapsplaner for finansielle kriser vedtas. Loven definerer ikke klart hva som skal regnes som «beredskapsplaner for finansielle kriser», men det legges til grunn at det dreier seg om prosedyrer og fastsettelse av bankens beredskapsorganisasjon.
  • rapportering innenfor sine ansvarsområder

 

Sist endret 7. februar 2023 14:00
Sist endret 7. februar 2023 14:00