Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 24. mars 2020

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal (unntatt 59a og 59b), Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad og Hans Aasnæs (sak 60-66)

Forfall: Kristine Ryssdal, Hans Aasnæs

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 58-62) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 58-62)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 65), Olav Bø (65), Rickard Evrin (58-59), Torkel Fagerli (60-61), Trond Grande (60-64), Bjarne Gulbrandsen (58-66), Carl-Axel Hagen (62), Jane Haugland (58-62), Torbjørn Hægeland (65), Runar Malkenes (58-59 og 63-65), Kyrre Nilsen (58-66), Marius Ryel (59-61, 63 og 65), Yngve Slyngstad (60-64) og Birger Vikøren (60-66)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Hovedstyret sluttet seg til at møtet, i lys av Covid-19 situasjonen, gjennomføres som videomøte.

Sak 58/2020 Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 5. mars 2020

Saksdokument: Utkast til protokoll
Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 5. mars 2020.

Sak 59/2020 Tilsetting av ny daglig leder/CEO i NBIM

Saksdokument:
a)    Notat 19. mars 2020 fra Juridisk direktør
b)    Notat 23. mars 2020 fra Juridisk direktør
c)    Notat 23. mars 2020 fra Sentralbanksjefen 

Hans Aasnæs deltok ikke ved behandlingen av saken.
Kristine Ryssdal deltok ikke ved behandlingen av sak 59a) og 59b).

a) og b) Vurdering av habilitet 

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremleggene.
Hovedstyret sluttet seg til tilrådingene.

c) Tilsetting av ny daglig leder/CEO i NBIM

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget, herunder ansettelsesutvalgets arbeid og hovedpunktene i ansettelsesprosessen. Han redegjorde videre for det arbeidet som er gjennomført med avklaringer rundt Nicolai Tangens formue, og det arbeidet som gjenstår med å etablere mekanismer som skal skape nødvendig avstand og hindre interessekonflikter. Sentralbanksjefen redegjorde videre for resultatene av sikkerhetsklareringen og referanseinnhentingen. Sentralbanksjefen viste til at Finansdepartementet er informert om ansettelsesutvalgets tilråding.

Hovedstyret hadde en grundig drøfting. Hovedstyret vedtok å ansette Nicolai Tangen som ny daglig leder/CEO i Norges Bank Investment Management. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å fastsette Tangens lønn og øvrige betingelser i tråd med gjeldende lønnstak og øvrige personalordninger.

Beslutningen om å ansette Tangen ble etterfulgt av et videomøte der Tangen presentere seg selv for hele hovedstyret og svarte på spørsmål.

Sak 60/2020 Stillingsinstrukser for den daglige ledelsen i Norges Bank

Saksdokument: Notat 19.  mars 2020 fra Stab

Etter § 2-4 i sentralbankloven er det krav om at «Hovedstyret skal fastsette instrukser for den daglige ledelsen i sentralbankvirksomheten og Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland».

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget om stillingsinstrukser for den daglige ledelsen i Norges Bank.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader. Med de merknader som kom frem under hovedstyrebehandlingen, vedtok hovedstyret «Stillingsinstruks for sentralbanksjefen som daglig leder i sentralbankvirksomheten». Stillingsinstruksen trer i kraft samtidig med oppdatert «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)».

Med de merknader som kom frem under hovedstyrebehandlingen, sluttet hovedstyret seg også til oppdatert «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)». Oppdatert instruks oversendes Finansdepartementet til orientering før formell fastsettelse på kommende hovedstyremøte.

Sak 61/2020 Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen

Saksdokument: Notat 17. mars 2020 fra Juridisk direktør/GRC 

Med hjemmel i sentralbankloven fastsatte Finansdepartementet 20. desember 2019 «Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket)».

I høringsbrevet 4. desember 2019 uttalte departementet blant annet: «Departementets regelverk vil gjelde i tillegg til beskrankningene som følger av de alminnelige habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven, alminnelige bestemmelser som forbud mot bruk av innsideinformasjon og Norges Banks egne regelverk som hovedstyrets forretningsorden og etiske prinsipper for de styrende organene.»

Marius Ryel redegjorde for forslag til etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok «Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank». Prinsippene trer i kraft 1. april 2020, og erstatter fra samme dag «Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene i Norges Bank».

Sak 62/2020 Orientering om krisesituasjonen – tiltak, organisering av arbeidet

Saksdokument: Presentasjon 24. mars 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Carl-Axel Hagen redegjorde for tiltak og organisering av arbeidet i banken i den pågående krisesituasjonen som følge av Covid-19.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 63/2020 Organisering av rådgivning til Finansdepartementet om Statens pensjonsfond utland (SPU)

Saksdokument: Notat 19. mars 2020 fra Stab 

Den nye sentralbankloven og mandatet fra Finansdepartementet legger rammer for organiseringen av arbeidet med rådgivningen. Finansdepartementet endret mandatets bestemmelser om rådgivning med virkning fra 30. november 2019.

I brev fra Finansdepartement til Norges Bank 25. oktober 2019 (om nytt mandat for SPU) ber departementet hovedstyret vurdere organiseringen av rådgivningen.

Birger Vikøren redegjorde for forslag til organisering av rådgivning til Finans­departementet om SPU.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader. Hensyntatt merknadene sluttet hovedstyret seg til de foreslåtte endringene i organiseringen av arbeidet med råd om investeringsstrategi og mandat for SPU. Stillingsinstruks til CEO NBIM og mandatet for hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg endres i tråd med dette.

Finansdepartementet orienteres om endringene i organiseringen av arbeidet med råd til Finansdepartementet om investeringsstrategi og mandat for SPU.

Sak 64/2020 Statens pensjonsfond utland – Orientering om forvaltningen i lys av Covid-19

Saksdokument: Notat 23. mars 2020 fra NBIM 

Yngve Slyngstad orienterte om investeringsporteføljens verdiutvikling og avkastning, kontinuitetstiltak og investeringsstrategiske forhold i lys av Covid-19.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 65/2020 Orientering om tiltak i sentralbankvirksomheten i lys av Covid-19

Saksdokument: Notat 23. mars 2020 fra Sentralbanksjefen 

Sentralbanksjefen og Olav Bø orienterte om de tiltakene som er iverksatt i sentralbankvirksomheten i lys av Covid-19.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til etterretning.

Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • NBIM Report GPFG Performance and Risk - February 2020
Publisert 20. mai 2020 09:30