Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra ekstraordinært møte i hovedstyret 5. mars 2020

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Arne Hyttnes og Nina Udnes Tronstad

Forfall: Kristine Ryssdal, Hans Aasnæs

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen og Kjersti-Gro Lindquist

Russel Reynolds Associates: Harald Kringlebotn og Diana Horn

Administrasjonen: Jane Haugland (sak 56), Rickard C. Evrin (sak 56), Bjarne Gulbrandsen (sak 55-57)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Administrative saker

Sak 55/2020 Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 5. februar 2020

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 5. februar 2020.

Sak 56/2020 Rekruttering av ny CEO til Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksdokument:
Notat 5. mars 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Harald Kringlebotn og Diana Horn fra Russell Reynolds Associates redegjorde for rekrutteringsprosessen og det arbeidet de har gjort med forankringssamtaler, kandidatsøk og intervjuer.

Ansettelsesutvalget redegjorde for sitt arbeid og presenterte finalekandidatene.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga ansettelsesutvalget fullmakt til å sluttføre ansettelsesprosessen med ansettelsesutvalgets foretrukne kandidat under forutsetning av at vedkommende blir sikkerhetsklarert og at referanseinnhentingen ikke gir et avvikende bilde av kandidaten.

Sak 57/2020 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om tiltak som er iverksatt i tilknytning til koronasituasjonen.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene

  • Brev til FIN 17. februar 2020 – SPU - Rammer for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi
  • Referat fra møte i revisjonsutvalget – møtet 27. januar 2020
  • NBIM Report GPFG performance and risk report - January 2020
Publisert 8. mai 2020 11:10