Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 29. januar 2020

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal (sak 9a, 10-27), Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad og Hans Aasnæs (sak 10-27)

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 9-11, 21-27) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 9-11, 21-27)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 10-12, 17-19 og 21-26)

Deloitte:
Henrik Woxholt (sak 17)

Russel Reynolds Associates:
Harald Kringlebotn (sak 9), Folke Friis-Frederiksen (sak 9)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 10-12, 21-22 og 24), Ole Christian Bech-Moen (15-16), Olav Bø (12), Rickard Evrin (9b), Mats Bay Fevolden (13), Hege Gjerde (21-22), Trond Grande (15-23), Anna Grinaker (13), Bjarne Gulbrandsen (9-27), Pål Haugerud (15-19), Jane Haugland (9-10), Stephen Hirsch (23), Dag Huse (12, 15-19), Torbjørn Hægeland (13), Per Gunnar Karlsen (12), Lise Lindbäck (15-16), Therese Ljosdahl (9a), Runar Malkenes (15-19 og 23-24), Bård Ove Molberg (12-13), Kyrre Nilsen (10-19 og 21-27), Arne Osnes (12), Merethe Riddervold (15-19 og 21-23), Yngve Slyngstad (15-23), Stian Solheim (10), Kirsten Steinberg (10-11), Ingunn Valvatne (10-12, 17-19 og 22-26), Birger Vikøren (9-11 og 15-20), Line Vogt (24), Morten Øfsti (10-11) 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 9/2020  Rekruttering av ny daglig leder/CEO NBIM

Saksdokument:
Notat 27. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

a)     Tidsplan for rekrutteringsprosessen og ansettelsesutvalgets arbeid

Sentralbanksjefen innledet om status for arbeidet med rekrutteringen og den videre tidsplanen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til den oppdaterte tidsplanen. Kristine Ryssdal varslet at hun i lys av den foreløpige listen over interesserte kandidater, anså seg inhabil, og trakk seg fra ansettelsesutvalget. Hovedstyret vedtok at Karen Helene Ulltveit-Moe erstatter Ryssdal i utvalget.

b)     Russel Reynolds’ arbeid

Kristine Ryssdal deltok ikke under denne del av behandlingen.

Representantene fra Russel Reynolds orienterte om sitt arbeid og presenterte en foreløpig liste over kandidater.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill til ansettelsesutvalgets og Russel Reynolds’ videre arbeid.

Sak 10/2020  Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten 2. halvår 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Ørjan Agdesteen redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok virksomhetsrapporten for 2. halvår 2019 for sentralbankvirksomheten til etterretning.

Sak 11/2020  Virksomhetsrisiko og etterlevelse sentralbankvirksomheten – 2. halvår 2019

Saksdokument:
Notat 22. januar 2020 fra GRC
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Kirsten Steinberg redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om virksomhetsrisiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for 2. halvår 2019 til etterretning.

Sak 12/2020   Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – fjerde kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 28. januar 2020 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for fjerde kvartal 2019 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 27. februar 2020. Rapporten oversendes representantskapet til orientering.

Sak 13/2020  Temanotat for rapporten Finansiell infrastruktur 2020

Saksdokument:
Notat 9. januar 2020 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for forslagene til temaer for rapporten som vil bli behandlet i hovedstyret 29. april 2020.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med rapporten «Finansiell infrastruktur 2020».

Sak 14/2020 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 15/2020 Tilrådning om opphevelse av utelukkelse – produktbasert kullkriterium

Saksdokument:
Notat 22. januar 2020 fra NBIM
Notat 28. januar 2020 fra Eierskapsutvalget (EU) 

Drax Energy Group PLC ble utelukket fra Statens Pensjonsfond Utland i 2016, med bakgrunn i det produktbaserte kullkriteriet. Endringer i selskapets virksomhet innebærer at kullkraftkapasiteten nå med god margin er lavere enn de fastsatte terskelverdiene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse. 

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til eierskapsutvalgets innstilling:

-        Utelukkelsen av Drax Group PLC oppheves.

-        Hovedstyrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 16/2020  Det norske finansinitiativ (NFI) – årsrapport 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM 

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten for NFI for 2019 til orientering.

Sak 17/2020  NBIM – Avkastning og risiko fjerde kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM
Notat 28. januar 2020 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder bidragene til meravkastning fra de tre hovedgruppene av strategier. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkastning og risiko for fjerde kvartal 2019 til etterretning.

Sak 18/2020  Årsrapport om forvaltningen av SPU i 2019

a) Hovedstyrets vurdering av resultatene 2019
 
Saksdokument:
Notat 24. januar 2020 fra Stab
Notat 28. januar 2020 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Det følger av Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) § 6-2 at årsrapporteringen skal inneholde hovedstyrets vurderinger av resultatene, herunder resultater i eiendomsforvaltningen og av ulike investeringsstrategier innenfor aksje- og renteforvaltningen. Som i tidligere år, legges det opp til at hovedstyrets vurderinger inngår i årsrapporten om forvaltningen av SPU.

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba administrasjonen arbeide videre med utkastet i tråd med risiko- og investeringsutvalgets og hovedstyrets innspill og merknader. En revidert versjon legges fram for hovedstyret i møtet 5. februar 2020.

b) Årsrapport om forvaltningen av SPU i 2019 (uten regnskap)
 
Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM
Notat 28. januar 2020 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementene i årsrapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaene utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba administrasjonen arbeide videre med utkastet til beskrivende del av årsrapporten for SPU 2019 i tråd med risiko- og investeringsutvalgets og hovedstyrets innspill og merknader. Fullstendig årsrapport inkludert regnskap legges fram for endelig behandling i hovedstyret i møtet 5. februar 2020. Rapporten sendes Finansdepartementet og offentliggjøres 27. februar 2020.

Sak 19/2020 SPU – Utfyllende informasjon om ansvarlig forvaltning 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM 

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementene i publikasjonen om ansvarlig forvaltningen i SPU 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten til etterretning.

Publikasjonen offentligjøres 3. mars 2020.

Sak 20/2020   Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen 

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 21/2020  Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 9. januar 2020

Saksdokument:
Utkast til protokoll 

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 9. januar 2020.

Sak 22/2020   NBIM – Virksomhetsstyring fjerde kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for fjerde kvartal 2019 til etterretning.

Sak 23/2020   NBIM – Etterlevelse og kontroll fjerde kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra NBIM
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for fjerde kvartal 2019 til etterretning.

Sak 24/2020   Norges Banks årsrapport for 2019: Hovedstyrets årsberetning med samfunnsansvar

Saksdokument:
Notat 23. januar 2020 fra Stab

Runar Malkenes redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret drøftet utkast til «Hovedstyrets beretning med samfunnsansvar for 2019» og ga merknader til innhold og tekst.

Saken legges fram for endelig behandling i møtet 5. februar, sammen med øvrige deler av Norges Banks årsrapport. Årsrapporten for 2019 publiseres 27. februar 2020.

Sak 25/2020   Hovedstyrets langtidsplan for Internrevisjonen for perioden 2020 - 2023

Saksdokument:
Notat 20. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU) 

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i langtidsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget ga uttrykk for at den foreslåtte langtidsplanen for internrevisjonen er et godt egnet redskap til å sikre revisjon som gir dekning av de viktigste risikoer over tid.

Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til langtidsplan for 2020-2023.

Sak 26/2020   Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2020

Saksdokument:
Notat 21. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU) 

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i årsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget ga uttrykk for at revisjonene skissert i årsplanen gir en relevant og viktig dekning av risikoer i 2020. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til revisjonsplan for 2020.

Sak 27/2020   Eventuelt 

Hovedstyret ba om at det utarbeides et årshjul for møtene i 2020.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene

  • Brev fra Finansdepartementet 9. januar 2020 - Investeringsmandatet til leder av NBIM
  • Agenda hovedstyreseminar 28. januar 2020
  • NBIM Report – GPFG Performance and Risk - December 2019 
Publisert 8. mai 2020 10:35