Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 18. desember 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 238-242) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 238-242)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 232-233, 235-236 og 240-241)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 229-231), Alexander Behringer (sak 240-241), Henrik Borchgrevink (sak 229), Katrine G. Boye (sak 229-231), Olav Bø (sak 232), Anne Berit Christiansen (sak 230-231), Rickard Evrin (sak 238-239), Jannike Haneborg (sak 238-239), Anne Kari Haug (sak 230-231), Jane Haugland (sak 238-239), Erlend Hellum (sak 229-231), Trond Grande (sak 235-237), Bjarne Gulbrandsen (sak 229-242), Torbjørn Hægeland (sak 229-232), Per Espen Lilleås (sak 229-231), Runar Malkenes (sak 235-239), Nina Larsson Midthjell (sak 229-231), Bård Ove Molberg (sak 229-232), Kyrre Nilsen (sak 229-242), Kjetil Rakkestad (sak 232), Merethe Riddervold (sak 235-236), Marius Ryel (sak 232-233, 236 og 240-241), Ylva Søvik (sak 229), Ingunn Valvatne (sak 235-236 og 240-241)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 229/2019 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019

Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 17. desember 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
b. Presentasjon fra Finansiell stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 4/19, jamfør sak 230/2019.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser ikke lenger bygger seg opp, og at det nå er enkelte tegn til at de avtar. Husholdningenes gjeldsvekst har gradvis avtatt og er nå nær veksten i disponibel inntekt. Moderat boligprisvekst de siste årene har redusert sårbarheten i boligmarkedet. Lavere vekst i gjeld og boligpriser kan ses i sammenheng med krav til bankenes utlånspraksis og renteøkningene det siste året. Foretak og husholdninger har god tilgang på kreditt. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 230/2019 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/19

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 17. desember 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 11. desember 2019.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 231/2019.

Sak 231/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjon
Norges Banks styringsrente – 18. desember 2019

Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 17. desember 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
b. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank og 22. oktober 2019
c. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

Siden september i fjor er styringsrenten hevet gradvis. Pengepolitikken er blitt mindre ekspansiv. Prisveksten er nær inflasjonsmålet, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til noe høyere prisvekst. Lønnsveksten ser likevel ut til å holde seg moderat fremover. Veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta. Med en rente nær dagens nivå er det utsikter til at inflasjonen vil holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen vil avta mot et normalt nivå.

Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier at renten holdes nær dagens nivå fremover. Prognosen for styringsrenten er om lag uendret fra forrige rapport. En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen indikerer.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Sak 232/2019 Ny låneforskrift

Saksdokument Notat 12. desember 2019 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok vedlagte Forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank (låneforskriften) med ikrafttredelse 1. januar 2020.

Det legges til sentralbanksjefen å fatte vedtak i enkeltsaker og å fastsette nærmere regler til gjennomføring av forskriften. Unntak gjelder beslutninger som omhandlet i § 4 annet ledd første punktum og som treffes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Sentralbanksjefen kan delegere myndigheten videre i den utstrekning det anses hensiktsmessig.

Saker som etter sentralbankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning, skal forelegges hovedstyret.

Hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet skal årlig orienteres om gjennomføringen av likviditetspolitikken.

Sak 233/2019 Opphevelse av forskrift om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner

Saksdokument Notat 13. desember 2019 fra Stab

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret vedtok at forskrift 8. august 2001 nr. 914 om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner oppheves med virkning fra 1. januar 2020.

Sak 234/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 235/2019 Nytt mandat fra Finansdepartementet - innarbeidelse i hovedstyrets styringsdokumenter

Saksdokument Notat 13. desember 2019 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at bestemmelser fra Finansdepartementets mandat innarbeides i hovedstyrets investeringsmandat til leder av NBIM.

Hovedstyrets prinsipper for risikostyring i NBIM justeres i tråd med forslaget. De oppdaterte styringsdokumentene oversendes Finansdepartementet til orientering og offentligjøres.

Sak 236/2019 Revisjon av prinsipper for tilsyn med og etablering og erverv av datterselskaper for investeringer i SPU

Saksdokument Notat 16. desember 2019 fra Juridisk direktør

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok reviderte Prinsipper for tilsyn og etablering og erverv av datterselskaper i forvaltningen av SPU. Prinsippene oversendes representantskapet og trer i kraft fra 1. januar 2020.

Sak 237/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 238/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 11. desember 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 11. desember 2019.

Sak 239/2019 Rekruttering av ny daglig leder/CEO til Norges Bank Investment Management

Saksdokument:
Notat 16. desember 2019 fra Norges Banks Administrasjon (NBA)

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill til kravspesifikasjonen for stillingen. Hovedstyret sluttet seg til den planlagte prosessen.

Sak 240/2019 Reviderte prinsipper for signaturordningen i Norges Bank

Saksdokument:
Notat 13. desember 2019 fra Juridisk direktør

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret ga sentralbanksjef Øystein Olsen og de to visesentralbanksjefene Jon E. Nicolaisen og Egil Matsen rett til hver for seg å tegne Norges Banks firma i henhold til sentralbankloven § 2-14 annet ledd.

Hovedstyret vedtok vedlagte forslag til revisjon av Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank, med ikrafttredelse 1. januar 2020.

Sak 241/2019 Habilitetsregelverket - høringsuttalelse

Saksdokument:
Notat 11. desember 2019 fra Juridisk direktør

Det vises til vedlagte høringsbrev fra Finansdepartementet av 4. desember 2019 med forslag om nye bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket). Det bes om eventuelle merknader fra Norges Bank innen 19. desember 2019. Bakgrunnen for endringene er iverksettelsen av ny sentralbanklov og nye organer i banken fra 1. januar 2020.

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til utkastet til høringssvar. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i lys av hovedstyrets merknader.

Sak 242/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Protokoll fra møte i hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg (RIU) 22. oktober 2019
  • Protokoll fra møte i hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg (RIU) 18. november 2019
  • Årlig gjennomgang av særskilt eierskapsutøvelse – notat 16. desember 2019
  • Årlig vurdering av selskaper som er utelukket eller satt til observasjon
    Notat 16. desember 2019

 

Publisert 7. mai 2020 18:10