Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 11. september 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 154-160), Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Kjersti-Gro Lindquist (sak 159-161) og Marianne Depraetere (sak 159-161)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 159-161)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 159-161), Henrik Andersen (sak 157), Ida Wolden Bache (sak 154-156), Ole Christian Bech-Moen (sak 162-164), Henrik Borchgrevink (sak 155), Katrine Godding Boye (sak 154-156), Anne Kari Haug (sak 154 og 156), Erlend Hellum (sak 154-156), Hege Gjerde (sak 159-161), Trond Grande (sak 159-165), Bjarne Gulbrandsen (sak 154-166), Pål Haugerud (sak 159-164), Jane Haugland (sak 159-161), Torbjørn Hægeland (sak 154-157), Per Espen Lilleås (sak 154-156), Lise Lindbäck (sak 162-164), Runar Malkenes (sak 154-156 og 160-164), Nina Larsson Midthjell (sak 154-156), Sverre Mæhlum (sak 157), Kyrre Nilsen (sak 154-164), Yngve Slyngstad (sak 159-165), Ylva Søvik (sak 154-155 og 157) og Birger Vikøren (sak 157-166)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 154/2019  Mottakelse av rentebeslutning – rentemøtet 14. august

Saksdokument
Notat 29. august 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 155/2019  Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 6. september 2019 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 3/19.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019 legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 18. september.

Sak 156/2019  Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/19 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 6. september 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. Forslag til «Hovedstyrets vurdering» legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 18. september.

Sak 157/2019  Utkast til Norges Banks høringsuttalelse om forslag til tilpasninger i kapitalkravene for banker

Saksdokument
Notat 4. september 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader til brevutkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på diskusjonen i møtet.

Sak 158/2019  Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 159/2019  Hovedstyrets protokoll fra møtet 14. august 2019

Saksdokument
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 14. august 2019.

Sak 160/2019  Strategiplan for NBIM 2020 - 2022

Saksdokument
Notat 6. september 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementene i strategien og viste til tidligere drøftinger i seminarer og møter.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente strategiplan for NBIM for perioden 2020-2022. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille strategi­dokumentet i tråd med hovedstyrets drøfting i møtet. Strategiplanen oversendes Finansdepartementet og offentliggjøres.

Sak 161/2019  Strategi Norges Bank 2022

Saksdokument
Notat 6. september 2019 fra sentralbanksjefen 

Sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementene i strategien og viste til tidligere drøftinger i seminarer og møte.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok overordnet strategi for Norges Bank i samsvar med utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille strategidokumentet i tråd med hovedstyrets drøfting i møtet.

 
Sak 162/2019  Mandat for SPU – Investeringer i infrastruktur for fornybar energi

Saksdokument
Notat 6. september 2019 fra NBIM 

Ved behandlingen av meldingen Statens pensjonsfond 2019 sluttet Stortinget seg til at det åpnes for at Statens pensjonsfond utland (SPU) kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor rammen av de miljørelaterte mandatene. Finansdepartementet legger opp til å endre mandatet for forvaltningen av SPU i tråd med dette, og ber i brev 26. juni om Norges Banks merknader til foreslåtte endringer i mandatet.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet fra administrasjonen. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i lys av drøftingen i hovedstyret.

Sak 163/2019  Mandat for SPU - Rammeverket for obligasjonsinvesteringene

Saksdokument
Notat 6. september 2019 fra NBIM

Ved behandlingen av meldingen Statens pensjonsfond 2019 sluttet Stortinget seg til at referanseindeksen for fondets obligasjonsinvesteringer skal endres. Finans­departementet legger opp til å justere mandatet for forvaltningen av SPU for å gjenspeile disse endringene, og ber i brev 26. juni om Norges Banks eventuelle merknader.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet fra administrasjonen. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i lys av drøftingen i hovedstyret.

Sak 164/2019  Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Saksdokument
Notat 6. september 2019 fra NBIM

Finansdepartementet la i Meld. St 14 (2018-2019) opp til å ta oppstrømsselskaper ut av referanseindeksen og investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget behandlet meldingen i juni, og sluttet seg til departementets vurderinger. I brev 28. juni ber Finansdepartementet om Norges Banks vurderinger av de foreslåtte endringene.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet fra administrasjonen. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i lys av drøftingen i hovedstyret.

Sak 165/2019  Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen 

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltingen.

Sak 166/2019  Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2019-3
  Notat 5. september 2019 fra PPO
 • Markedsfokus 3-2019
 • Notat om Norge og «no-deal» brexit
  Notat 10. september 2019 fra PPO
 • Brev til Finanstilsynet 16. august 2019 – Vurdering av boliglånsforskriften
 • Brev fra FIN 21. august 2019 – Endringer i bestemmelsene om det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU
 • Brev til FIN 21. august 2019 – Referanseindeks for aksjer - geografisk fordeling
 • Brev til FIN 22. august 2019 – Aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder
 • Brev til FIN 23. august 2019 – SPU - Unoterte selskaper som søker børsnotering
 • Brev til FIN 24. august 2019 – Innfasing av ny aksjeandel
 • NBIM Report GPFG performance and risk report - July 2019
 • SPU - Referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet
  Notat 6. september 2019

 

Publisert 7. mai 2020 17:20