Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 14. august 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer hovedstyret:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (142-152) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 142-152)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 129, 131-132, 139-140 og 142-152)

Deloitte:
Henrik Woxholt (sak 131-132 og 152)

Norges Banks pensjonskasse:
Lars Hammersbøen (sak 149)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 129, 132, 146-148), Ida Wolden Bache (sak 126-127), Ole Christian Bech-Moen (sak 133-136), Henrik Borchgrevink (sak 126-128), Katrine Godding Boye (sak 126-127), Olav Bø (sak 126-127 og 146-147), Anne Berit Christiansen (126-127), Magnus Eriksen (148), Torkel Fagerli (sak 147), Hege Gjerde (sak 131-132, 142-144, 148 og 151-152), Trond Grande (sak 131-145 og 150-152), Bjarne Gulbrandsen (sak 126-152), Pål Haugerud (sak 129, 131-140 og 142-143), Jane Haugland (sak 142-143, 146-150 og 152), Stephen Hirsch (sak 144-145), Dag Huse (sak 129, 131-132 og 136-138), Torbjørn Hægeland (sak 126-128), Karsten Kallevig (sak 138), Per Gunnar Bull Karlsen (sak 129), Øystein Kruge (sak 146-147), Jørgen Landsem (sak 126-127), Per Espen Lilleås (sak 126-127), Lise Lindbäck (sak 133-136), Kjersti-Gro Lindquist (sak 128), Runar Malkenes (sak 126-128, 130-143 og 147-150), Kyrre Nilsen (sak 129-140 og 142-152), Arne Osnes (sak 129), Merethe Riddervold (sak 134-137, 139-140, 142-145 og 148-152), Yngve Slyngstad (sak 131-145 og 150), Stian Solheim (sak 146), Ylva Søvik (sak 126), Jan Thomsen (sak 139 og 149), Ingjerd Tørring (sak 149), Ingunn Valvatne (sak 129, 131-137, 140 og 142-152), Birger Vikøren (sak 129-143 og 148-152), Steinar Årdal (sak 146), Morten Øfsti (sak 147)
 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 126/2019 Mottakelse av Pengepolitisk rapport 2/19 og rentebeslutning – rentemøtet 19. juni 2019

Saksdokument:
Notat 1. august 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 127/2019  Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument:
a) Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene –hovedstyrets møte 14. august 2019

STRENGT FORTROLIG notat 13. august 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

b) Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden

PPR 2/19

STRENGT FORTROLIG notat 9. og 14. august 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

c) Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 18. juni 2019

Referat datert 18. juni 2019

d) Presentasjoner fra Pengepolitikk (PPO), 14. august 2019

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen sammenlignet med anslag og forutsetninger i rapporten. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover.

Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 128/2019  Brev til Finanstilsynet med vurdering av boliglånsforskriften

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 
Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader til brevutkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på diskusjonen i møtet.

Sak 129/2019  Finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene andre kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 7. august 2019 fra Markeder og IKT (MI)

Notat 13. august 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Per Gunnar Bull Karlsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for andre kvartal 2019 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 23. august 2019.

Sak 130/2019  Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 131/2019  SPU: Avkastning og risiko – rapport for andre kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Notat 13. august 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Dag Huse presenterte hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder format og omfang av denne nye rapporten som omfatter både noterte og unoterte investeringer. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapport om avkasting og risiko i Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2019 til etterretning.

Sak 132/2019  SPU – Offentlig rapport andre kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Notat 13. august 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingen i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder kriterier for justering av verdsettelse av unoterte eiendoms­investeringer. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs­rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, herunder delårsregnskapet for andre kvartal 2019.

Sak 133/2019  Aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM 

I brev 6. november 2018 ber Finansdepartementet om Norges Banks vurderinger av den geografiske fordelingen og sammensetningen av referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland. I forståelse med departementet besvares spørsmålene i to brev (sakene 133/2019 og 134/2019).

Yngve Slyngstad redegjorde for brevutkastet. Saken ble også drøftet i hovedstyrets seminar og møte i juni og i seminaret 13. august. 

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i tråd med merknader gitt i hovedstyrets møte.

Sak 134/2019  Referanseindeksen for aksjer i SPU – Geografisk fordeling

Saksdokument:
Notat 9. august 2019 fra NBIM 

Yngve Slyngstad og Ole Christian Bech-Moen redegjorde for brevutkastet. Saken ble også drøftet i hovedstyrets seminar og møte i juni og i seminaret 13. august.  

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet fra administrasjonen og hovedstyrets merknader. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Hovedstyrets medlem Kjetil Storsletten hadde en særmerknad knyttet til premissene for valg av geografisk fordeling. Særmerknaden innarbeides i brevet til Finansdepartementet.

Sak 135/2019  Innfasing av ny aksjeandel for SPU

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Ole Christian Bech-Moen redegjorde for brevutkastet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet fra administrasjonen og hovedstyrets merknader. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 136/2019  Investeringer i unoterte selskaper som søker børsnotering

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Notat 13. august 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad og Ole Christian Bech-Moen redegjorde for brevutkastet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget hadde enkelte konkrete innspill til brevet. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet og merknader fra drøftingen, herunder innspill fra risiko- og investeringsutvalget. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 137/2019  Hovedstyrets investeringsmandat til leder av NBIM – Krav til motparter

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM
 
Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at investeringsmandat til leder av NBIM endres i tråd med utkastet fra administrasjonen.

Sak 138/2019  SPU – Beslutning om unotert eiendomsinvestering som overstiger 500 millioner USD

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Notat 13. august 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad og Karsten Kallevig redegjorde for saksfremlegget.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hvordan denne investeringen passer inn i den nye strategien for eiendomsinvesteringer. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Hovedstyret ga sin tilslutning til gjennomføring av eiendomstransaksjonen i samsvar med hovedpunktene i saksfremlegget og redegjørelsen. Saken forelegges hovedstyret på nytt dersom forutsetningene for transaksjonen endres vesentlig eller fremforhandlet kjøpesum inkludert transaksjonskostnader og arbeidskapital overstiger angitt beløp for NBIMs 45 prosent andel. Hovedstyret ga videre sin tilslutning til at en reserve på opp til USD 15 millioner settes av til potensielle endringer i gjeld og andre uforutsette kostnader.

Hovedstyret har vedtatt en ramme for hvor store investeringene med én enkelt partner kan være i unotert eiendom. Rammen er satt til 0,5 prosent av investeringsporteføljen. For Prologis har hovedstyret tidligere gjort et unntak og hevet rammen til 0,75 prosent. Hovedstyret drøftet behovet for å heve rammen ytterligere, og ba administrasjonen komme tilbake med en egen sak om dette. Det bør også redegjøres for den samlede risikoeksponeringen mot Prologis.

Sak 139/2019  Tilsynsgjennomgang – Tredjepartsrisiko i eiendomsforvaltningen

Saksdokument:
Notat 9. august 2019 fra Stab
 
Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til at vedlagte brev sendes representantskapet.

Sak 140/2019  SPU – Oppfølgning av Stortingsmeldingen om forvaltningen

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok til etterretning brev fra Finansdepartementet etter Stortingets sluttbehandling av Meld. St. 20 (2018-2019) Statens pensjonsfond 2019, samt tidsplanen for behandling i hovedstyret av råd og vurderinger som skal oversendes departementet.

Sak 141/2019  Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 142/2019  Hovedstyrets protokoll fra møtet 19. juni 2019

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 19. juni 2019.

Sak 143/2019  Strategiplan for NBIM 2020 - 2022

Saksdokument:
Notat 8 august 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementene i strategien og viste også til drøftinger i hovedstyrets seminar 13. august.

Hovedstyret ga innspill og merknader til utkastet til strategi. Et endelig forslag til strategiplan for NBIM 2020-2022 legges frem for hovedstyret 11. september 2019.

Sak 144/2019  Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for andre kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 8 august 2019 fra NBIM
 
Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten fra NBIM for andre kvartal 2019 til etterretning.

Sak 145/2019  NBIM – Etterlevelse og kontroll for andre kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra NBIM

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder det nye formatet for samlet rapportering for NBIM. Utvalget hadde enkelte konkrete forslag til elementer som bør inkluderes i fremtidig rapportering. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for andre kvartal 2019 til etterretning. Hovedstyret sluttet seg til revisjonsutvalgets forslag om elementer som bør inkluderes i fremtidige rapporter.

Sak 146/2019  Virksomhetsrapport sentralbankvirksomheten første halvår 2019

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 
Ørjan Agdesteen og Steinar Årdal redegjorde for rapporten og status for prosjektet «Differensiert IT-portefølje» (DiffIT).

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten fra sentralbankvirksomheten for første halvår 2019 og redegjørelsen om DiffIT til orientering.

Sak 147/2019  Virksomhetsrisiko og etterlevelse sentralbankvirksomheten – Rapport for første halvår 2019

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra GRC

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Torkel Fagerli redegjorde for saksfremlegget.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder format på rapporten og en anmodning om felles struktur på denne rapporten og tilsvarende rapport fra NBIM. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om etterlevelse og kontroll i sentralbankvirksomheten for første halvår 2019 til etterretning. Hovedstyret sluttet seg til revisjonsutvalgets forslag om en mer helhetlig struktur på rapportene fra sentralbankvirksomheten og NBIM.

Sak 148/2019  Halvårsrapport Norges Bank – Budsjettstatus og regnskap første halvår 2019

Saksdokument:
Notat 8 august 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU) 

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten til etterretning. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille rapporten før den oversendes representantskapet.

Sak 149/2019  Norges Banks pensjonsordning / endring av alderspensjon

Saksdokument:
Notat 7. august 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 
Jane Haugland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Hovedstyret ga sin tilslutning til, i samsvar med vedtak 2. september 2009, at banken gjennomfører endringer i pensjons­ordningens alderspensjon etter samme prinsipper og fra samme tidspunkt som Statens pensjonskasse.

Tilslutningen ble gitt under forutsetning av at representantskapet og pensjonskassens styre ikke har vesentlige merknader til endringene. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å utarbeide brev til representantskapet og pensjonskassen. 

Sak 150/2019  Status for arbeidet med organisering av administrative funksjoner i Norges Bank

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra Stab
 
 Sentralbanksjefen redegjorde for status for arbeidet med organisering av administrative funksjoner i banken.

Hovedstyret tok status for organisering av administrative funksjoner til orientering.

Sak 151/2019  Oppdatering av hovedstyrets revisjonsplan for internrevisjonen  2019 og status for gjennomføring

Saksdokument:
Notat 6. august 2019 fra Internrevisjonen (IR)

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
 
Ingunn Valvatne redegjorde for status og oppdatert revisjonsplan.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de innspill utvalget hadde gitt til internrevisjonens forslag til plan for annet halvår.

Hovedstyret sluttet seg til internrevisjonens forslag og tok oppdateringen om status for revisjonsprosjekter til etterretning.

Sak 152/2019  Revisjonsplan for 2019 fra Deloitte

Saksdokument:
Notat 8. august 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Notat 13. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Henrik Woxholt redegjorde for revisjonsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder de sentrale forhold i revisjonsplanen («key audit matters») for 2019. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok Deloittes revisjonsplan for finansiell revisjon av Norges Bank for 2019 til etterretning.

 
Sak 153/2019  Eventuelt

Hovedstyret drøftet temaer knyttet til endret organisasjonsstruktur og implementering av ny sentralbanklov fra 1. januar 2020.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Agenda seminar kapialforvaltningen 13. august 2019
 • Brev til Finansdepartementet 20. juni 2019 -
  Beslutninger om og utelukkelse og opphevelse av utelukkelse
 • Brev fra Finansdepartementet 27. juni 2019 –
  Statens pensjonsfond utland dato for endring av referanseindeksen
 • NBIM Report - GPFG Performance and Risk – May 2019
 • NBIM Report - GPFG Performance and Risk – June 2019
 • Norges Bank memo - Digitale sentralbankpenger
 • Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget (EU) 13. mai 2019
   
Publisert 7. mai 2020 16:53