Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 19. juni 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen (sak 110-120), Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Forfall:
Kathryn M. Baker

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 121-125) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 121-125)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 115-116, 119 og 122-124)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 121-124), Ida Wolden Bache (sak 110-113), Ole Christian Bech-Moen (sak 115-116), Henrik Borchgrevink (sak 110), Katrine Godding Boye (sak 110-112), Anne Berit Christiansen (sak 111-113), Monique Erlandsen Erard (sak 110), Hege Gjerde (sak 121-124), Trond Grande (sak 115-120 og 122-124), Bjarne Gulbrandsen (sak 115-125), Anne Kari Haug (sak 111-112), Pål Haugerud (sak 115-119 og 123-124), Jane Haugland (sak 121-124), Dag Huse (sak 117-119), Torbjørn Hægeland (sak 110-112), Lise Lindbäck (sak 115-116), Per Espen Lilleås (sak 110-112), Runar Malkenes (sak 110-118 og 121-125), Nina Larsson Midthjell (sak 110-112), Kyrre Nilsen (sak 110-119 og 121-125), Arne Osnes (sak 110-112), Merethe Riddervold (sak 115-119 og 122-124), Tove Katrine Sand (sak 113), Yngve Slyngstad (sak 115-120, 122 og 124), Ingvild Wold Strømsheim (sak 111-112), Ylva Søvik (sak 110), Ingunn Valvatne (sak 115-116, 119 og 122-124), John Tore Vatnar (sak 117-119), Birger Vikøren (sak 121-125)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 110/2019  Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019

Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 17. juni 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
b. Presentasjon fra Finansiell Stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans­departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 2/19, jamfør sak 111/2019.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene, men veksttakten har avtatt noe i det siste. Veksten i foretakenes kreditt holder seg oppe og er høyere enn veksten i økonomien. Boligprisene har steget kraftig over lengre tid og er på historisk høye nivåer. De siste to årene har boligprisene økt mindre enn husholdningenes disponible inntekt. I markedet for næringseiendom har den sterke prisveksten avtatt noe. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 111/2019  Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/19

Saksdokument
STRENGT FORTROLIG notat 18. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
 
Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 12. juni 2019.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 113/2019.

Sak 112/2019  Den aktuelle pengepolitiske situasjonen

Norges Banks styringsrente – 19. juni 2019
 
Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 18. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
b. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 7. mai 2019
c. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I vurderingen la hovedstyret vekt på at pengepolitikken fortsatt er ekspansiv. Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre.

Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Hovedstyret vedtok å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året. Beslutningen var enstemmig.

Sak 113/2019  Bilateralt lån til IMF – 1 års forlengelse

Saksdokument:
Notat 6. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
 
Anne Berit Christiansen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og besluttet å tilrå overfor Finansdepartementet at Norges Bank forlenger sin låneavtale med IMF med ett år til 31. desember 2020.

Sak 114/2019  Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 115/2019  Aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder

Saksdokument:
Notat 12. juni 2019 fra NBIM

Notat 18. juni 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
 
I brev 6. november 2018 ber Finansdepartementet om Norges Banks vurderinger av den geografiske fordelingen og sammensetningen av referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland. I forståelse med departementet besvares spørsmålene i to brev (sakene 115/2019 og 116/2019).

Ole Christian Bech-Moen redegjorde for brevutkastet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder alternative metoder og regler for sammensetning av indeksen for fremvoksende markeder. Utvalget hadde enkelte konkrete innspill til brevutkastet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Et revidert utkast til brev, som ivaretar innspill og merknader fra risiko- og investeringsutvalget og drøftingen i hovedstyret, legges frem for endelig behandling i hovedstyrets møte 14. august 2019.

Sak 116/2019  Referanseindeksen for aksjer – Statens pensjonsfond utland

Saksdokument:
Notat 12. juni 2019 fra NBIM
Notat 18. juni 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
 
Ole Christian Bech-Moen redegjorde for utkast til brev.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget hadde enkelte konkrete innspill til brevutkastet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Et revidert utkast til brev, som ivaretar innspill og merknader fra risiko- og investeringsutvalget og drøftingen i hovedstyret, legges frem for endelig behandling i hovedstyrets møte 14. august 2019.

Sak 117/2019  Tilråding 8. april 2019 fra Etikkrådet

Saksdokument:
Notat 17. juni 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)
 
Norges Bank har mottatt en tilråding av 8. april 2019 fra Etikkrådet om utelukkelse av G4S plc. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid, jamfør det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • G4S plc utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. september 2019. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 118/2019  Tilrådinger 8. mai 2019 fra Etikkrådet 

Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd sier at «Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves.»

Norges Bank har mottatt to tilrådinger fra Etikkrådet om å oppheve utelukkelse av selskaper, jamfør sakene a) og b): 

a)    Tilråding fra Etikkrådet 8. mai 2019 (1) om å oppheve utelukkelse av selskaper

Saksdokument:
Notat 17. juni 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)
 
I brev av 8. mai 2019 tilrår Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV fra Statens pensjonsfond utland. Selskapene har vært utelukket siden 2006 på grunn av medvirkning til menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet og i selskapenes leverandørkjede. Ifølge tilrådingen har selskapene gjennomført tiltak for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd. Etikkrådet vurderer at det ikke lenger er en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til menneskerettighetsbrudd på en måte som danner grunnlag for utelukkelse.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Utelukkelse av Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV oppheves.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • I saker som gjelder opphevelse av utelukkelse, bør offentliggjøring skje uten unødig opphold etter at beslutningen er fattet av hovedstyret. Offentlig­gjøring før transaksjoner gjennomføres bidrar til tydelig kommunikasjon. For å legge til rette for minst mulig markedspåvirkning, bør tidspunktet for inkludering i referanseindeksen ligge lengre frem i tid enn i dag. Det sendes brev til Finansdepartementet med anmodning om å endre praksisen for slike saker.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen. 

b)    Tilråding fra Etikkrådet 8. mai 2019 (2) om å oppheve utelukkelse av selskap

Saksdokument:
Notat 17. juni 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)
 
I brev av 8. mai 2019 tilrår Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av Grupo Carso de CV fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har vært utelukket siden 2011 for produksjon av tobakk gjennom sin eierandel i selskapet Compahia Mercantil de Productos de Tabaco SA de CV. Selskapet har bekreftet til Etikkrådet at det ikke lenger er involvert i produksjon av tobakk. Etikkrådet vurderer at det derfor ikke er grunnlag for å utelukke selskapet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Utelukkelse av Grupo Carso de CV oppheves.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket og anmodes om at gjeninkludering i referanseindeksen gjøres tilsvarende som sak a).
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

 
Sak 119/2019  Hovedstyrets investeringsmandat til leder for NBIM – krav til motparter

Saksdokument:
Notat 12. juni 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget og viste til gjennomgangen av temaet i seminaret 18. juni 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til endringen i krav til motparter vedrørende verdipapirutlån. Hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake med forslag til justert mandat som ivaretar hovedstyrets merknader, til møtet i august.  

Sak 120/2019  Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 121/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 12. juni 2019

Saksdokument
Utkast til protokoll
 
Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 12. juni 2019.

Sak 122/2019  Strategi, plan og budsjettprosess for 2020

Saksdokument:
Notat 13. juni 2019 fra Stab/Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 
Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok planen for strategi, plan og budsjett for 2020 til etterretning.

 
Sak 123/2019  Strategi 2022

Saksdokument
Notat 17. juni 2019 fra Stab
 
Jon Nicolaisen redegjorde for utkastet til strategi 2022 for Norges Bank. Utkastet bygger på føringene fra hovedstyrets strategiseminar 3. og 4. april 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill til forslaget til strategi 2022. Et endelig forslag til strategi legges frem for hovedstyret 11. september 2019.

Sak 124/2019  Strategiplan for NBIM 2020 – 2022

Saksdokument:
Notat 13. juni 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget. Utkastet bygger på de drøftinger hovedstyret har hatt av strategien for forvaltningen av SPU i seminarer 3. og 4 april, 25. april og 18. juni.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill til forslaget til strategiplan. Et samlet utkast til strategiplan for NBIM presenteres i møtet 14. august 2019 før endelig behandling i hovedstyret 11. september 2019.

Sak 125/2019  Eventuelt 

Sentralbanksjefen orienterte om status for arbeidet med ny organisering av administrative funksjoner.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Agenda for SPU-seminar 18. juni 2019
 • SPU – Oppfølging av unoterte eiendomsinvesteringer i Frankrike
  Notat 13. juni 2019 fra NBIM
 • Møteplan 2020 for hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  Notat 18. juni 2019 fra Stab
 • Protokoll fra møte i hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg (RIU) 23. april 2019

 

Publisert 8. november 2019 13:40
Sist endret 23. juni 2020 16:40