Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 107-109) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 107-109)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 107-108)

Administrasjonen:
Ida Wolden Bache (sak 102-104), Henrik Borchgrevink (sak 102-103), Katrine Godding Boye (sak 102-104), Anne Berit Chistiansen (sak 104), Monique Erlandsen Erard (sak 105), Bjarne Gulbrandsen (sak 102-109), Lars Hammersbøen (sak 107-108). Anne Kari Haug (sak 104), Jane Haugland (sak 107-108), Torbjørn Hægeland (sak 102-105), Per Espen Lilleås (sak 102-104) Runar Malkenes (sak 102-104), Nina Larsson Midthjell (sak 102-104), Bård Ove Molberg (sak 105), Kyrre Nilsen (sak 102-109), Arne Osnes (sak 102-104), Ingvild Wold Strømsheim (sak 104),  Ylva Søvik (sak 102-103 og 105), Jan Thomsen (sak 107-108)
 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 102/2019  Mottakelse av rentebeslutning – rentemøtet 8. mai 2019

Saksdokument
Notat 5. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering. 

Sak 103/2019  Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 7. juni 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 2/19.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019 legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 19. juni.

Sak 104/2019  Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/19 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 7. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. Forslag til «Hovedstyrets vurdering» legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 19. juni.

Sak 105/2019  Rapporten Finansiell stabilitet 2019 - temanotat

Saksdokument
Notat 6. juni 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 
Torbjørn Hægeland redegjorde for aktuelle temaer i rapporten Finansiell stabilitet 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med Finansiell stabilitet 2019. Rapporten legges fram for behandling i hovedstyrets møte 23. oktober 2019.

Sak 106/2019  Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 107/2019  Hovedstyrets protokoll fra møtet 8. mai 2019

Saksdokument
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 8. mai 2019.

Sak 108/2019  Norges Banks pensjonskasse / årsberetning og årsregnskap 2018

Saksdokument
Notat 5. juni 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 
Pensjonskassens styreleder, Jan Thomsen, redegjorde for hovedelementene i årsregnskapet for 2018.

Hovedstyret tok Norges Banks pensjonskasses årsberetning og årsregnskap for 2018 til orientering. Årsberetningen og årsregnskapet oversendes til representantskapet.

Sak 109/2019  Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om det pågående arbeidet med ny organisering av administrative funksjoner.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Organisering av administrative funksjoner i Norges Bank
    Brev til Finansdepartementet 10. mai 2019
  • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2019-2
    Notat av 6. juni 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
  • Markedsfokus 2/2019
  • NBIM Report GPFG Performance and Risk report - April 2019
  • Protokoll fra representantskapets møte 21. mars 2019
  • Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget 5. februar 2019

 

Publisert 8. november 2019 13:05