Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 26. april 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen (sak 72-81), Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 80-87) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 80-90)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 73, 75-78, 80-84 og 87-89)

Deloitte:
Henrik Woxholt (sak 75-77 og 89)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 73, 77 og 89), Ida Wolden Bache (sak 72), Olav Bø (sak 72-73 og 86), Lars Dahl (sak 75), Hege Gjerde (sak 77, 84 og 89), Trond Grande (sak 75-85 og 87), Anders Grønli (sak 88), Bjarne Gulbrandsen (sak 72-76 og 78-90), Carl-Axel Hagen (sak 88), Renate Haugen (sak 85-86), Pål Haugerud (sak 80-85), Jane Haugland (sak 87-89), Stephen Hirsch (sak 83), Mie Holstad (sak 80-82), Dag Huse (sak 73, 76-77), Torbjørn Hægeland (sak 88), Karsten Kallevig (sak 76-77 og 80-82), Per Gunnar Bull Karlsen (sak 73), Runar Malkenes (sak 85-90), Kyrre Nilsen (sak 72-78 og 80-90) Gillean Dean Nordal (sak 85-86), Arne Osnes (sak 73), Kjetil Johan Rakkestad (sak 86), Roger Rake (sak 86), Charlotte Renshusløkken (sak 86), Merethe Riddervold (sak 76-78, 83-85 og 88-89), Ingrid Rogne (sak 87), Marius Ryel (sak 87), Yngve Slyngstad (sak 75-85 og 87), Jan Thomsen (sak 80-81 og 88), Ingunn Valvatne (sak 73, 75-78 og 80-89), Birger Vikøren (sak 73-84 og 88-90)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 72/2019    Mottakelse av PPR og rentebeslutning – rentemøtet 20. mars 2019

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 73/2019  Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 24. april 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
Notat 23. april 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
 
Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder nytt avsnitt om kostnader og rapportering om rammeutnyttelse gjennom kvartalet. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for første kvartal 2019 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 10. mai 2019.

Sak 74/2019     Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 75/2019    NBREM – Avkastning og risiko første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra NBREM

Notat 24. april 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
 
Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok NBREMs rapport om avkasting og risiko i den unoterte eiendoms­forvaltningen for første kvartal 2019 til etterretning. 

Sak 76/2019    NBIM – Avkastning og risiko første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 17. april 2019 fra NBIM
Notat 24. april 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 

Dag Huse presenterte hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder bidraget til meravkastning fra de ulike strategiene. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkasting og risiko for første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 77/2019     SPU – Offentlig rapport første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 23. april 2019 fra NBIM (hele rapporten)
Notat 17. april 2019 fra NBIM (kun regnskapsdelen)
Notat 23. april 2019 fra Revisjonsutvalget (RU) 

Yngve Slyngstad og Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder utviklingen i gevinstbeskatning og kildeskatt i enkelte markeder. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs­rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for første kvartal 2019.

Sak 78/2019     Revisjon av mandater for hovedstyrets underutvalg og stillingsinstruks for CEO NBIM

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra Stab
Notat 24. april 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
Notat 25. april 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU) 

Egil Matsen og Arne Hyttnes redegjorde for drøftingene i henholdsvis risiko- og investeringsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Hovedstyret sluttet seg til at mandatene for risiko- og investeringsutvalget og kompensasjonsutvalget, samt stillingsinstruksen for NBIM CEO, endres i tråd med forslaget. Det tas inn en presisering i mandatet til risiko- og investeringsutvalget, punkt 5 nest siste kulepunkt, om at dette gjelder for unoterte eiendomsinvesteringer.

Sak 79/2019     Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen 

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 80/2019     Hovedstyrets protokoll fra møtet 20. mars 2019
 
Saksdokument
Utkast til protokoll 
Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 20. mars 2019.

Sak 81/2019    NBREM – Etterlevelse og kontroll første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra NBREM
Notat 23. april 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
 
Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 82/2019     Virksomhetsstyring i NBREM – Rapport for første kvartal 2019

Saksdokument 
Notat 12. april 2019 fra NBREM
Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for den unoterte eiendomsforvaltningen for første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 83/2019     NBIM – Etterlevelse og kontroll første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 17. april 2019 fra NBIM
Notat 23. april 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 84/2019     Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for første kvartal 2019

Saksdokument
Notat 17. april 2019 fra NBIM  

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 85/2019     Praktiseringen av godtgjørelsesordningen i kapitalforvaltningen

a. Årlig rapport om praktiseringen av godtgjørelsesordningen i kapitalforvaltningen 2018
 
Saksdokument
Notat 17. april 2019 fra NBIM
Notat 25. april 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU)
 
b. Uavhengig uttalelse om NBIMs etterlevelse av godtgjørelsesforskriften og de overordnede retningslinjene for godtgjørelse fastsatt av hovedstyret
 
Saksdokument
Notat 17. april 2019 fra Internrevisjonen (IR)

Trond Grande innledet. Gillean Nordal redegjorde for internrevisjonens kontroll og uttalelse om praktiseringen av ordningen.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Han orienterte også om at utvalget hadde bedt om og fått en utfyllende orientering om kriterier for beregning av variabel lønn til ansatte innenfor ulike grupper. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om praktiseringen av godtgjørelsesordningen i NBIM i 2018 til etterretning. Hovedstyret merket seg at praktiseringen er i samsvar med mandatets bestemmelser om godtgjørelse, finansforetaksforskriften og de overordnede retningslinjene fastsatt av hovedstyret. Styret merket seg videre internrevisjonens uttalelse om at rapporten gir et rettvisende bilde av praktiseringen.

Sak 86/2019     Praktiseringen av bonusordningen i sentralbankvirksomheten (SBV)

a. Rapport om praktiseringen av bonusordningen i SBV for 2018
 
Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 25. april 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU)
 
b. Uavhengig uttalelse om SBVs etterlevelse av de overordnede retningslinjene for godtgjørelse fastsatt av hovedstyret
 
Saksdokument
Notat 11. april 2019 fra Internrevisjonen (IR)
 
Olav Bø innledet. Gillean Nordal redegjorde for internrevisjonens kontroll og uttalelse om praktiseringen av ordningen.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om praktiseringen av bonusordningen i sentralbank­virksomheten i 2018 til etterretning. Hovedstyret merket seg internrevisjonens uttalelse om at rapporten gir et dekkende og rettvisende bilde av praktiseringen. Styret merket seg videre at praktiseringen er i samsvar med de overordnede retningslinjene fastsatt av hovedstyret.

Sak 87/2019     Forslag til ny sentralbanklov - Prop. 97 L (2018- 2019) - Orienteringssak  

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra juridisk direktør
 
Sentralbanksjefen og Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til orientering.

Sak 88/2019     Idenifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) i Finansdepartementets sektor (sikkerhetslovens virkeområde) 

Saksdokument
Notat 23. april 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Sentralbanksjefen innledet og Carl-Axel Hagen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok svarbrev til Finansdepartementet om grunnleggende nasjonale funksjoner i Finansdepartementets sektor til orientering. 

Sak 89/2019     Revisjonsrapport Norges Bank for 2018 fra Deloitte AS

Saksdokument
Notat 12. april 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
Notat 23. april 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Henrik Woxholt redegjorde for innholdet i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.           

Hovedstyret tok revisjonsrapport Norges Bank for 2018 fra Deloitte AS til etterretning.

Sak 90/2019     Eventuelt

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om medieoppslag vedrørende budsjettprosessen.

Hovedstyret ba administrasjonen utarbeide en veileder for bruk av mobile enheter i underutvalgsmøter og for hovedstyremedlemmer på reiser.

 
Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Brev til Finansdepartementet 22. mars 2019 – Regel for tilbakevekting av aksjeandelen i SPU
  • Brev fra Finansdepartementet 11. april 2019 – Oppnevning av medlemmer til Etikkrådet
  • Representantskapet i Norges Bank – Rapport for 2018 til Stortinget (Dokument 9 2018-2019)
  • NBIM Report – GPFG Performance and Risk – March 2019
  • Agenda – Seminar med hovedstyret 25. april 2019

 

Publisert 8. november 2019 12:15