Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 20. mars 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 69-71) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 69-71)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 65-67)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 69-70), Ida Wolden Bache (sak 62-64), Alexander Behringer (sak 69-70), Henrik Borchgrevink (sak 62), Bjarne Gulbrandsen (sak 62-71), Jane Haugland (sak 69-70), Torbjørn Hægeland (sak 62-64 og 66-67), Per Espen Lilleås (sak 62-64), Kathrine Lund (sak 65), Runar Malkenes (sak 62-64 og 69-71), Nina Larsson Midthjell (sak 62-64), Hanne Nesteby (sak 69-70), Kyrre Nilsen (sak 62-71), Arne Osnes (sak 62-64), Marianne Sturød (sak 62-64), Anders Svor (sak 65), Ingunn Valvatne (sak 66-67), Leif Veggum (sak 67), Birger Vikøren (sak 68-71), Kjetil Watne (sak 66), Sindre Weme (sak 62-64) 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 

Sak 62/2019 Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019

Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 19. mars 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

b. Presentasjon fra Finansiell Stabilitet (FST)
 
Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans­departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 1/19, jamfør sak 63/2019.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeld er høy og har lenge vokst raskere enn inntektene. I det siste har veksttakten avtatt noe. Foretakene har god tilgang på finansiering. Aktiviteten i boligmarkedet er høy, men boligprisveksten er moderat. I markedet for næringseiendom er det tegn til at den sterke prisveksten vil kunne avta. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 63/2019  Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/19

Saksdokument
STRENGT FORTROLIG notat 19. mars 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
 
Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 13. mars 2019.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 64/2019.

Sak 64/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjonen
Norges Banks styringsrente – 20. mars 2019

Saksdokument:
a. STRENGT FORTROLIG notat 19. mars 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
b. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 22. januar 2019
c. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)
 
Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I vurderingen la hovedstyret vekt på at pengepolitikken er ekspansiv. Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover.

Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen å være nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Hovedstyret vedtok å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året. Beslutningen var enstemmig.

Sak 65/2019  Statsgjelden 2018 – Årsrapport

Saksdokument:
Notat 12. mars 2019 fra Markeder og IKT (MI)
 
Siden 1. januar 2015 har Norges Bank hatt ansvaret for å forvalte statsgjelden innenfor rammene av et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Etter mandatet skal banken utarbeide en offentlig årsrapport om forvaltningen.

Anders Svor redegjorde for rapporten og sentrale elementer i gjennomføringen av oppdraget i 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten om statsgjelds-forvaltningen i 2018 til etterretning. Rapporten sendes Finansdepartementet til orientering før den offentliggjøres.

Sak 66/2019  Årsrapport Norges Banks oppgjørssystem (NBO) 2018

Saksdokument:
Notat 11. mars 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Kjetil Watne redegjorde for hovedelementer i rapporten, herunder risikobildet og risikoreduserende tiltak.

Hovedstyret tok årsrapport 2018 for Norges Banks oppgjørssystem til orientering. 

Sak 67/2019  Årsrapport sedler og mynter 2018

Saksdokument:
Notat 7. mars 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 
Leif Veggum redegjorde for utviklingstrekk og hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok årsrapporten for 2018 om sedler og mynter til orientering.

Sak 68/2019  Orientering om aktuelle saker

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker.

Sak 69/2019  Hovedstyrets protokoll fra møtet 13. mars 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 13. mars 2019.

Sak 70/2019  Forhandlinger med Finanstilsynet om utflytting fra Norges Banks bygg på Bankplassen 2

Saksdokument:
Notat 14. mars 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Sentralbanksjefen og Jane Haugland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok til etterretning at sentralbanksjefen nedsetter en delegasjon som skal forhandle frem ramme for avtale med Finanstilsynet om utflytting fra Norges Banks bygg på Bankplassen 2 før leieavtalens opphør. Sentralbanksjefen kommer tilbake til hovedstyret for å få godkjent de økonomiske rammene for en slik førtidig utflytting, før forhandlingene sluttføres.

Sak 71/2019  Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Utviklingen i lønnsandelen
    Notat 14. mars 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
  • Program for hovedstyreseminar 3. – 4. april 2019
    Notat 18. mars 2019 fra Stab
  • Referat fra møte i revisjonsutvalget 4. februar 2019

 

Publisert 6. november 2019 16:40