Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 13. mars 2019

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sak 58-61) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 58-61)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 56 og 60)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 52-54), Olav Bø (sak 52-54), Henrik Borchgrevink (sak 52), Trond Grande (sak 56-60), Audun Grønn (sak 58-59), Anne Kari Haug (53-54), Pål Haugerud (sak 56 og 59-60), Dag Huse (sak 56), Torbjørn Hægeland (sak 52-54 og 59), Karsten Kallevig (sak 56), Per Espen Lilleås (sak 52-54), Runar Malkenes (sak 52-56 og 59), Nina Larsson Midthjell (sak 52-53), Kyrre Nilsen (sak 52-61), Merethe Riddervold (sak 56 og 58-60), Ørjan Robstad (sak 53-54), Yngve Slyngstad (sak 56-57), Marianne Sturød (sak 52-54), Ingunn Valvatne (sak 56 og 59-60), Birger Vikøren (sak 54-61)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 52/2019 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 8. mars 2019

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 1/19.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019 legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 20. mars.

Sak 53/2019 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av
finansiell stabilitet 1/19 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 8. mars 2019

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. Forslag til «Hovedstyrets vurdering» legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 20. mars.

Sak 54/2019 Norges Bank Watch 2019

Saksdokument: Notat 6. mars 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok orienteringen om Norges Bank Watch 2019 og forslagene til oppfølging til etterretning.

Sak 55/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 56/2019 SPU i 2018 – Utfyllende informasjon om avkastning og risiko i forvaltningen

Saksdokument Notat 6. mars 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for hovedelementene i publikasjonen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok publikasjonen om avkastning og risiko for 2018 til etterretning. Publikasjonen offentligjøres 20. mars 2019.

Sak 57/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 58/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 6. februar 2019

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 6. februar 2019.

Sak 59/2019 Høringsuttalelse: NOU 2018:17 / Klimarisiko og norsk økonomi

Saksdokument Notat 6. mars 2019 fra Stab

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes høringssvar til Finansdepartementet i tråd med vedlagt utkast til brev. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å ferdigstille høringsbrevet i lys av drøftingene i møtet.

Sak 60/2019 Representantskapets tilsynsplan for 2019

Saksdokument Notat 6. mars 2019 fra Stab

Jan Frode Jakobsen redegjorde for representantskapets tilsynsplan for 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok representantskapets tilsynsplan for 2019 til orientering.

Sak 61/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2019-1
  Notat av 7. mars 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
 • Markedsfokus
  Rapport 8. mars 2019 fra Markeder og IKT (MI)
 • Meld. St. 14 (2018-2019) - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 165 S (2018-2019) - Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen om ny sentralbanklov (Meld. St. 7)
 • Brev til Finansdepartementet 7. februar 2019 - Eiendomsforvaltningen i SPU
 • Brev til Finansdepartementet 27. februar 2019 - Innstilling av medlemmer til Etikkrådet
 • SPU – Endring i referanseindeksen for obligasjoner
  Notat 11. mars 2019 fra NBIM
 • NBIM Report GPFG Performance and Risk - January 2019
 • Eiendomsforvaltningen – referat fra møter i Real Estate Investment Board
  Notat 8. mars 2019 fra NBREM
 • SPU – Referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet
  Notat 6. mars 2019 fra NBIM

 

Publisert 7. august 2019 09:00