Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 23. januar 2019

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sak 6-10 og 17-23) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 6-10 og 17-23)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 4, 6-15 og 17-22)

Deloitte:

Henrik Woxholt (sak 11 og 13)

Administrasjonen:

Ørjan Agdesteen (sak 17 og 19-20), Ida Wolden Bache (sak 1-2), Olav Bø (sak 4 og 20), Anne Berit Christiansen (sak 1-2), Geir Arne Dahl (sak 3), Lars Dahl (sak 11-12), Hege Gjerde (sak 6-7), Trond Grande (sak 6-18), Anna Grinaker (sak 3), Bjarne Gulbrandsen (sak 1-23), Pål Haugerud (sak 6-10, 12-15), Jane Haugland (sak 18-20), Stephen Hirsch (sak 8-9), Mie Holstad (sak 8 og 12), Dag Huse (sak 4 og 13-14), Torbjørn Hægeland (sak 1-3), Arne Høstmark (sak 20), Karsten Kallevig (sak 8-12), Per Gunnar Karlsen (sak 4), Runar Malkenes (sak 1-4, 8-15 og 17-18), Nina Larsson Midthjell (sak 1-2), Kyrre Nilsen (sak 1-15, 17-23), Arne Osnes (sak 1-4), Roger Rake (sak 4), Merethe Riddervold (sak 6-7, 9, 13-15 og 17-18), Yngve Slyngstad (sak 6-16), Ingrid Solberg (sak 1-2), Kathrine Stang Ottesen (sak 18-20), Jan Thomsen (sak 10), Ingunn Valvatne (sak 4, 7-15 og 17-22), Birger Vikøren (sak 4-5 og 11-23), Line Vogt (sak 17)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 1/2019 Mottakelse av PPR og rentebeslutning – rentemøtet 12. desember

Saksdokument Notat 19. desember 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 2/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument

a. Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 23. januar 2019
STRENGT FORTROLIG notat 22. januar 2019 fra PPO

b. Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden
PPR 4/18
STRENGT FORTROLIG notat 18. januar 2019 fra PPO

c. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 10. desember 2018

d. Presentasjoner fra PPO, 24. oktober 2019

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering tilsier utsiktene og risikobildet en gradvis oppgang i styringsrenten. Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 3/2019 Rapporten Finansiell Infrastruktur 2019 – forslag til tema

Saksdokument Notat 18. januar 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for forslagene til temaer for rapporten som vil bli behandlet i hovedstyret 8. mai 2019.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med rapporten «Finansiell infrastruktur 2019».

Sak 4/2019 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – Q4 2018

Saksdokument
Notat 18. januar 2019 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
Notat 22. januar 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder tilpasningen til lavere aksjeandel i løpet av kvartalet. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for fjerde kvartal 2018 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 8. februar 2019.

Sak 5/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 6/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 12. desember 2018

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 12. desember 2018.

Sak 7/2019 NBIM – Virksomhetsrapport for fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 8/2019 NBREM – Virksomhetsrapport for fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBREM

Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for den unoterte eiendomsforvaltningen for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 9/2019 NBIM – Rapport om etterlevelse og kontroll for fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBIM
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder økt risiko knyttet til overføring av systemer og applikasjoner til ny IT-løsning. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 10/2019 NBREM – Rapport om etterlevelse og kontroll for fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBREM
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder økt turnover i NBREM og status for planer om flytting av NBIM S.à.r.l. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 11/2019 NBREM – Avkastning og risiko fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBREM
Notat 22. januar 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder utviklingen i ulike delmarkeder. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBREMs rapport om avkasting og risiko i den unoterte eiendoms-forvaltningen for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 12/2019 SPU – Utfyllende informasjon om forvaltningen 2018

Saksdokument Notat 18. januar 2019 fra NBIM

Karsten Kallevig redegjorde for hovedelementene i publikasjonen om eiendomsforvaltningen i SPU 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten til etterretning. Publikasjonen offentligjøres 13. mars 2019.

Sak 13/2019 NBIM – Avkastning og risiko fjerde kvartal 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra NBIM
Notat 22. januar 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad presenterte hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder en gjennomgang av bidragene til relativ avkastning. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkasting og risiko for fjerde kvartal 2018 til etterretning.

Sak 14/2019 Hovedstyrets vurdering av resultatene i SPU 2018

Saksdokument Notat 18. januar 2019 fra Stab

Det følger av Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)
§ 6-2 at årsrapporteringen skal inneholde hovedstyrets vurderinger av resultatene, herunder resultater i eiendomsforvaltningen og av ulike investeringsstrategier innenfor aksje- og renteforvaltningen. Som tidligere, legges det opp til at hovedstyrets vurderinger inngår i årsrapporten om forvaltningen av SPU.

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba administrasjonen arbeide videre med utkastet i tråd med hovedstyrets innspill og merknader. En revidert versjon legges fram for hovedstyret i møtet 6. februar 2019.

Sak 15/2019 Tilsynsgjennomganger – Ansvarlig forvaltning av SPU

Saksdokument Notat 18. januar 2019 fra Stab

Pål Haugerud redegjorde for hovedelementene i saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at vedlagte brev oversendes representantskapet. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 16/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 17/2019 Norges Banks årsrapport for 2018

Saksdokument Notat 18. januar 2019 fra Stab

Runar Malkenes redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret drøftet utformingen av Hovedstyrets beretning for 2018 og utdypingen om samfunnsansvar og ga merknader til innhold og tekst.

Saken legges fram for endelig behandling i hovedstyret 6. februar, som en del av Norges Banks årsrapport. Norges Banks årsrapporter for 2018 publiseres 27. februar 2019.

Sak 18/2019 Tilsynsgjennomgang – Krisehåndtering (ikke finansielle kriser)

Saksdokument Notat 16. januar 2019 fra Stab

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til at det vedlagte brevet oversendes representantskapet.

Sak 19/2019 Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten 2. halvår 2018

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for SBV for andre halvår 2018 til etterretning.

Sak 20/2019 Virksomhetsrisiko og etterlevelse sentralbankvirksomheten – rapport 2. halvår 2018

Saksdokument FORTROLIG Notat 18. januar 2019 fra GRC
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder utviklingen av risiko og tiltak knyttet til IKT-sikkerhet. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om virksomhetsrisiko og etterlevelse SBV for andre halvår 2018 til etterretning.

Sak 21/2019 Hovedstyrets langtidsplan for internrevisjonen for 2019-2022

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementer i langtidsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget ga uttrykk for at den foreslåtte langtidsplanen for internrevisjonen er et godt egnet redskap til å sikre revisjon som gir dekning av de viktigste risikoer over tid. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til langtidsplan for 2019-2022.

Sak 22/2019 Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2019

Saksdokument Notat 17. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i årsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget ga uttrykk for at revisjonene skissert i årsplanen gir en relevant og viktig dekning av risikoer i 2019. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til revisjonsplan for 2019.

Sak 23/2019 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om «Meld. St. 7: Om ny sentralbanklov» og den videre prosessen, herunder det arbeidet som pågår internt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Agenda for hovedstyreseminar 22. januar 2019
 • Brexit – veien videre
  Notat 22. januar 2019 fra PPO
 • Brev fra Representantskapet til FIN 7. januar 2019 – Oppfølging av Meld.St. 7 (2018-2019): Om ny sentralbanklov
 • NBIM Report GPFG Performance and Risk - November 2018
 • Eiendomsforvaltningen – referat fra møter i Real Estate Investment Board
  Notat 17. januar 2019 fra NBREM
 • Real Estate Invesment Board – årsrapport
  Notat 18. januar 2019 fra NBIM
 • Protokoll fra møte i EU 18. juni 2018
 • Protokoll fra møte i EU 8. oktober 2018
 • Protokoll fra møte i RIU 13. august 2018
 • Protokoll fra møte i RIU 12. oktober 2018
 • Protokoll fra møte i RIU 22. oktober 2018
Publisert 7. august 2019 09:00