Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 15. august 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel (sak 127-147) og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark (sak 127-149)

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (sak 130-140 og 147-153)

Forfall: Mona H. Sørensen

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 128, 132-143, 148-149 og 151-152)

Deloitte:

Henrik Woxholt (141-143 og 152)

Administrasjonen:

Torbjørn Hægeland (127), Ida Wolden Bache (127, 150), Ingrid Solberg (127), Per Espen Lilleås (127), Olav Bø (127-128, 132-133), Arne Storaune Osnes (128), Per Gunnar Bull Karlsen (128), Yngve Slyngstad (132-146), Trond Grande (134-146), Karsten Kallevig (136-137, 141), Lars Dahl (141), Jan Thomsen (137), Dag Huse (128, 142-143), Stephen Hirsch (134-135), Ole Christian Bech-Moen (144-145), Lise Lindbäck (144-145), Mie Holstad (136, 138-140), Merethe Riddervold (134-135, 138-140, 142-145, 151-152), Hege Gjerde (134, 138-140, 143, 151-152), Jane Haugland (132-133, 138-140, 147, 152), Ørjan Agdesteen (128, 132-133, 138-140, 152), Magnus Eriksen (128, 138-139), Mads Kristensen (128, 132-143, 148-149, 151-152), Runar Malkenes (127-131, 134-149), Marius Ryel (130-131, 148-149), Alexander Behringer (130-131), Kathrine Stang Ottesen (132-133, 148-149), Charlotte Renshusløkken (147), Ingunn Valvatne (128-153), Bjarne Gulbrandsen (127-153), Kyrre Nilsen (127-130, 132-145, 147-153)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 127/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument:

 1. Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 15. august 2018
  STRENGT FORTROLIG notat 14. august 2018 fra PPO
 2. Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden Pengepolitisk rapport 2/18
  STRENGT FORTROLIG notat 10. august 2018 fra PPO
 3. Referat datert 9. august 2018, fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 19. juni 2018
 4. Presentasjoner fra PPO datert 15. august 2018

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 2/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 128/2018 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene Q2 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat 14. august 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder utviklingen i valutareservene og bankens egenkapital over tid og analyser av porteføljens likviditetsegenskaper.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for andre kvartal 2018 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet til orientering. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 24. august.

Sak 129/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 130/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 20. juni 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 20. juni 2018.

Sak 131/2018 Organisering av Norges Bank

Saksdokument:

 • FORTROLIG notat 10. august 2018 fra Stab

Finansdepartementet ber i brev av 22. juni 2018 om «hovedstyrets synspunkter innen 31.8.2018 på sammensetning av [og] oppgaver til styre og fagkomité innenfor sentralbank¬lovutvalgets modell C» (NOU 2017:13).

Sentralbanksjefen og Ingunn Valvatne redegjorde for utkast til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at brevet sendes Finansdepartementet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på innspill og merknader i møtet.

Hovedstyrets medlemmer Karen Helene Ulltveit-Moe og Kjetil Storesletten hadde en særmerknad til sammensetning av styre og komité, samt til arbeidsdelingen mellom de to organene. Særmerknaden refereres i svarbrevet.

Sak 132/2018 Virksomhetsrapport sentralbankvirksomheten (SBV) 1. halvår 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for sentralbankvirksomheten for første halvår 2018 til etterretning.

Sak 133/2018 Virksomhetsrisiko og etterlevelse SBV – rapport for første halvår 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra GRC
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for hovedelementer rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder status for fremdriften i det pågående IT-sikkerhetsarbeidet. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll for første halvår 2018 i sentralbankvirksomheten til etterretning.

Sak 134/2018 Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for andre kvartal 2018 til etterretning.

Sak 135/2018 NBIM – Etterlevelse og kontroll – Rapport for andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM
 • Notat 9. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hendelser i kvartalet og status for oppfølging av revisjonsprosjekter. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for andre kvartal
2018 til etterretning.

Sak 136/2018 NBREM – Virksomhetsrapport for andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 3. august 2018 fra NBREM

Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for den unoterte eiendomsforvaltningen for andre kvartal 2018 til etterretning.

Sak 137/2018 NBREM – Etterlevelse og kontroll andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 3. august 2018 fra NBREM
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder risiko knyttet til bemanning og mulighetene for å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for andre kvartal 2018 til etterretning.

Sak 138/2018 Budsjettstatus Norges Bank 1. halvår 2018

Saksdokument:

 • Notat 10. august 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

I henhold til representantskapets Budsjettreglement for Norges Bank skal hovedstyret rapportere status for samlet ressursbruk for hele banken minimum per 30. juni og ved utløpet av hvert budsjettår. Rapporteringen skal blant annet omfatte status målt mot vedtatt budsjett for bankens samlede driftsinntekter, driftsutgifter og investeringer, samt vesentlige omdisponeringer og avvik.

Ørjan Agdesteen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om budsjettstatus for Norges Bank første halvår 2018 til etterretning. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille rapporten basert på hovedstyrets merknader. Rapporten oversendes representantskapet.

Sak 139/2018 Halvårsregnskap for Norges Bank 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ørjan Agdesteen redegjorde for rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder formålet med rapporten og muligheten for å samordne denne rapporteringen med andre etablerte rapporter. Utvalget ba hovedstyret ta stilling til hvordan denne rapporteringen kan håndteres mest mulig effektivt.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok halvårsregnskapet for Norges Bank til etterretning. Regnskapet oversendes representantskapet til orientering. For å sikre relevant og effektiv samlet rapportering ga hovedstyret uttrykk for at halvårsregnskapet i fremtiden kan samordnes med øvrige rapporter som oversendes representantskapet.

Sak 140/2018 Budsjett for 2019 – prosess og ambisjonsnivå

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget. Det ble også vist til presentasjon og diskusjon i hovedstyrets seminar 14. august om benchmarking og om kostnadsutvikling, kostnadsdrivere og kostnadseffektiviseringer i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok planen for budsjettarbeidet for 2019 til etterretning. Hovedstyret tar sikte på å behandle rammene for strategiske satsinger og eventuelle særskilte kostnadsreduksjoner første gang i møtene 19. september og 24. oktober. I det videre arbeidet med budsjettet for 2019 legges det opp til at ordinære driftskostnader holdes nominelt om lag uendret fra budsjett 2018.

Sak 141/2018 NBREM – Avkastning og risiko i andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 3. august 2018 fra NBREM
 • Notat 14. august 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBREMs rapport om avkasting og risiko i den unoterte eiendoms¬forvaltningen for andre kvartal 2018 til etterretning.

Sak 142/2018 NBIM – Avkastning og risiko – Rapport for andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM
 • Notat 14. august 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Dag Huse redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder risikobildet for fondet og utviklingen i de interne referanseporteføljene og faktorstrategiene. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkasting og risiko for andre kvartal 2018 til etterretning.

Sak 143/2018 Statens pensjonsfond utland – Offentlig rapport for andre kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs¬rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for andre kvartal 2018. Rapporten oversendes representantskapet til orientering.

Sak 144/2018 Statens pensjonsfond utland – Regel for tilbakevekting av aksjeandelen

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM
 • Notat 14. august 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Finansdepartementet har i brev av 5. mars 2018 bedt Norges Bank om å vurdere om det er behov for å endre regelen for tilbakevekting av aksjeandelen i SPU etter at innfasing av en høyre aksjeandel i referanseindeksen er ferdigstilt

Yngve Slyngstad og Ole Christian Bech-Moen presenterte hovedelementene i saken og utkast til svarbrev.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med saksfremlegget. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på merknader og innspill fra risiko- og investeringsutvalget og hovedstyret.

Sak 145/2018 Statens pensjonsfond utland – Oppfølging av Stortingsmeldingen om forvaltningen

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok til etterretning orienteringen om Finanskomiteens innstilling til Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond 2018 og brev fra Finansdepartementet etter Stortingets sluttbehandling av meldingen, samt tidsplanen for behandling i hovedstyret av råd og vurderinger som skal oversendes departementet.

Sak 146/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 147/2018 Endring av lønnstak for ansatte i sentralbankvirksomheten som rapporterer til sentralbanksjefen

Saksdokument

 • Notat 10. august 2018 fra sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med sentralbanksjefens tilrådning.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at lønnstaket for ledere og andre i sentralbankvirksomheten som rapporterer til sentralbanksjefen, endres i samsvar med forslaget.

Sak 148/2018 Egenhandelsregler for hovedstyrets eksterne medlemmer mm.

Saksdokument

 • Notat 27. juni 2018 fra juridisk direktør/GRC

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok endringer i «Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene i Norges Bank» i samsvar med fremlegg og konkrete merknader i møtet. Endringene trer i kraft 1. september 2018.

Hovedstyret ba administrasjonen arbeide videre med rutiner med sikte på ordninger med en tydeligere merking av hva som bør håndteres som innsideinformasjon i aktuelle hovedstyredokumenter.

Sak 149/2018 Om behov for å etablere eksternt varslingsmottak

Saksdokument

 • Notat 27. juni 2018 fra juridisk direktør

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at vedlagte brev sendes til representantskapet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 150/2018 Endring av statutter for Norges Banks fond til økonomisk forskning

Saksdokument:

 • Notat 8. august 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret ga sin tilslutning til at forslaget om endring av statuttenes § 4 for Norges Banks fond til økonomisk forskning forelegges representantskapet før oversendelse til Stiftelsestilsynet.

Sak 151/2018 Statusrapportering og halvårlig oppdatering av revisjonsplan 2018

Saksdokument: Notat 8. august 2018 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Mads Kristensen redegjorde for status og oppdatert revisjonsplan.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de innspill utvalget hadde gitt til internrevisjonens forslag til plan for annet halvår.

Hovedstyret sluttet seg til internrevisjonens forslag og tok oppdateringen om status for revisjonsprosjekter til etterretning.

Sak 152/2018 Revisjonsplan for 2018 fra Deloitte

Saksdokument:

 • Notat 9. august 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 • Notat 14. august 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Henrik Woxholt redegjorde for revisjonsplanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder de sentrale forhold i revisjonsplanen («key audit matters») for 2018. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok Deloittes revisjonsplan for finansiell revisjon av Norges Bank for 2018 til etterretning.

Sak 153/2018 Eventuelt

Hovedstyret ba om at det i første møte etter hvert rentemøte settes opp en sak på agendaen som oppsummerer reaksjonene etter publisering av rentebeslutningen.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • NBIM – GPFG Performance and Risk - Monthly Board Report May 2018
 • NBIM – GPFG Performance and Risk - Monthly Board Report June 2018
 • Program for hovedstyreseminar på Vindåsen 14.-15. august 2018

 

Publisert 5. mars 2019 15:00