Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 25. april 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sakene 70-78)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (70-71, 74-82, 88-92)

Deloitte:

Henrik Woxholt (71, 79-81)

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (73-87), Trond Grande (70-71, 73-87), Sirine Fodstad (73), Stephen Hirsch (74-75), Hege Gjerde (74, 80-81), Karsten Kallevig (76-79), Mie Holstad (76-78), Jan Thomsen (76-77), Lars Dahl (79), Dag Huse (79-86, 88), Lise Lindbäck (82), Merethe Riddervold (73-75, 80-86), John Tore Vatnar (82-86), Jane Haugland (70-71), Roger Rake (72), Gillean Dean Nordal (72-73), Olav Bø (88), Arne Osnes (88), Per Gunnar Bull Karlsen (88), Geir Guldahl (88), Torbjørn Hægeland (89-92), Kjetil Watne (89), Leif Veggum (90-92), Mads Kristensen (70-81, 88-90), Ingunn Valvatne (70-89), Runar Malkenes (78-81, 84-86), Andreas Andersen (88-92), Pål Haugerud (74-86), Bjarne Gulbrandsen (70-94)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 70/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 11. april 2018

Saksdokument

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 11. april 2018.

Sak 71/2018 Revisjonsrapport Norges Bank for 2017 fra Deloitte AS

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
 • Notat av 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Henrik Woxholt redegjorde for innholdet i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok revisjonsrapport Norges Bank for 2017 fra Deloitte AS til etterretning.

Sak 72/2018 Praktiseringen av bonusordningen i sentralbankvirksomheten (SBV) i 2017

a. Rapport om praktiseringen av bonusordningen i SBV for 2017

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat av 24. april 2018 fra Kompensasjonsutvalget

b. Uavhengig uttalelse om SBVs etterlevelse av de overordnede retningslinjene for godtgjørelse fastsatt av hovedstyret

Saksdokument

 • Notat av 20. april 2018 fra Internrevisjonen

Roger Rake innledet. Gillean Nordal redegjorde for internrevisjonens kontroll og uttalelse om praktiseringen av ordningen.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om praktiseringen av bonusordningen i sentralbank-virksomheten i 2017 til etterretning. Hovedstyret merket seg internrevisjonens uttalelse om at rapporten gir et dekkende og rettvisende bilde av praktiseringen. Styret merket seg videre at praktiseringen er i samsvar med de overordnede retningslinjene fastsatt av hovedstyret.

Sak 73/2018 Praktiseringen av godtgjørelsesordningen i kapitalforvaltningen i 2017

a. Årlig rapport om praktiseringen av godtgjøringsordningen i kapitalforvaltningen 2017

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra NBIM
 • Notat av 24. april 2018 fra Kompensasjonsutvalget

b. Uavhengig uttalelse om NBIMs etterlevelse av godtgjørelsesforskriften og de overordnede retningslinjene for godtgjørelse fastsatt av hovedstyret

Saksdokument

 • Notat av 20. april 2018 fra Internrevisjonen

Trond Grande innledet. Gillean Nordal redegjorde for internrevisjonens kontroll og uttalelse om praktiseringen av ordningen.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Utvalget anbefalte at hovedstyret fulgte administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om praktiseringen av godtgjøringsordningen i NBIM i 2017 til etterretning. Hovedstyret merket seg internrevisjonens uttalelse om at rapporten gir et dekkende og rettvisende bilde av praktiseringen. Styret merket seg videre at praktiseringen er i samsvar med mandatets bestemmelser om godtgjørelse, finansforetaksforskriften og de overordnede retningslinjene fastsatt av hovedstyret.

Sak 74/2018 Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 75/2018 NBIM – Etterlevelse og kontroll første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra NBIM
 • Notat av 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 76/2018 Virksomhetsstyring i NBREM – Rapport for første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 13. april 2018 fra NBREM

Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten i unotert eiendomsforvaltning i første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 77/2018 NBREM – Etterlevelse og kontroll første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 13. april 2018 fra NBREM
 • Notat av 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder risiko knyttet til bemanning og mulighetene for å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 78/2018 NBREM – Tilstedeværelse i Singapore

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra NBREM

Norges Bank Investment Management (NBIM) etablerte i 2010 et kontor i Singapore. Siden 2014 har NBREM hatt ansatte ved dette kontoret. I 2015 ble datterselskapet NBRE Management Singapore Pte Ltd. stiftet. Med endrede utsikter til å investere i større skala i unotert eiendom i Singapore, er det ikke lenger samme behov for lokal tilstedeværelse.

Karsten Kallevig redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen om Norges Bank Real Estate Managements (NBREMs) tilstedeværelse ved Singapore-kontoret til orientering. Hovedstyret ga sin tilslutning til å oppløse NBRE Management Singapore Pte Ltd.

Sak 79/2018 NBREM – Avkastning og risiko i første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra NBREM
 • Notat av 24. april 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av. Utvalget drøftet utviklingen i kvartalet, herunder salg av eiendom gjennomført i kvartalet og forholdet mellom faktiske salgspriser og takst for eiendommene som ble solgt, og generelt i porteføljen. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko i den unoterte eiendoms-forvaltningen for første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 80/2018 NBIM – Avkastning og risiko i første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra NBIM
 • Notat av 24. april 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder strukturen for rapportering av investeringsstrategienes resultater, forholdet mellom notert og unotert eiendom, og faktorstrategier. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko for første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 81/2018 SPU – Offentlig rapport for første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra NBIM
 • Notat av 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs¬rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for første kvartal 2018.

Sak 82/2018 Energiaksjer i Statens Pensjonsfond Utland

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra NBIM
 • Notat av 24. april 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Norges Bank ga i brev 14. november 2017 råd om å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland. I brev 13. februar 2018 ber Finansdepartementet Norges Bank om å utdype enkelte sider ved rådet.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet og hovedstyrets merknader. Sentralbank¬sjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 83/2018 Tilråding fra Etikkrådet 1. mars 2018 (1) om å utelukke selskaper

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank har mottatt en tilråding av 1. mars 2018 fra Etikkrådet om utelukkelse av selskapet JBS S.A. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grov korrupsjon, jamfør Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav e).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • JBS S.A. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. juli 2018. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 84/2018 Tilråding fra Etikkrådet 1. mars 2018 (2) om å sette selskap til observasjon

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank har mottatt en tilråding av 1. mars 2018 fra Etikkrådet om å sette selskapet UPL Ltd. til observasjon. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene i form av barnearbeid, jamfør det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. I samsvar med eierskapsutvalgets innstilling, er hovedstyret av den oppfatning at eierskapsutøvelse vil være et bedre egnet virkemiddel i dette tilfellet og selskapet settes derfor ikke til observasjon.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • NBIM bes om å ha særlig oppmerksomhet på tiltak mot barnearbeid i eierskapsutøvelsen overfor UPL Ltd. over en periode på fem år.
 • NBIM bes årlig rapportere til hovedstyret om status for eierskapsarbeidet overfor selskapet.
 • Etikkrådet informeres om vedtaket.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 85/2018 Tilråding fra Etikkrådet 15. mars 2018 om å utelukke selskap

Saksdokument

 • Notat av 18. april 2018 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank har mottatt en tilråding av 15. mars 2018 fra Etikkrådet om utelukkelse av selskapet Lu Thai Textile Co. Ltd. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jamfør Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Lu Thai Textile Co. Ltd. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. juli 2018. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 86/2018 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse – Atferdsbasert klimakriterium

a. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse – Atferdsbasert klimakriterium

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra Eierskapsutvalget

b. Prinsipper for utvelgelse av selskaper og utforming av tilrådinger

Saksdokument

 • Notat av 24. april 2018 fra Stab

Det atferdsbaserte klimakriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav d) ble innført i 2016. Norges Bank har mottatt tilrådinger om utelukkelse med bakgrunn i dette kriteriet, og anvendelsen av kriteriet har vært på dagsorden i møter, herunder møte mellom hovedstyret og Etikkrådet 13. desember 2017.

Egil Matsen redegjorde for saksfremleggene og drøftingen i eierskapsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å sende brev til Etikkrådet om retningslinjer for utelukkelse og observasjon. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 87/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 88/2018 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene i første kvartal 2018

Saksdokument

 • Notat av 19. april 2018 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat av 24. april 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget
 • Notat av 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for første kvartal 2018 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 4. mai.

Sak 89/2018 Årsrapport 2017 – Norges Banks oppgjørssystem

Saksdokument:

 • Notat 5. april 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Kjetil Watne redegjorde for hovedelementer i rapporten, herunder risikobildet og risikoreduserende tiltak.

Hovedstyret tok årsrapport 2017 for Norges Banks oppgjørssystem til orientering.

Sak 90/2018 Årsrapport sedler og mynter 2017

Saksdokument:

 • Notat 5. april 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Leif Veggum redegjorde for utviklingstrekk og hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok årsrapporten for 2017 om sedler og mynter til orientering.

Sak 91/2018 Søknad om utgivelse av minnemynt i 2019 – Gustav Vigeland 150 år

Saksdokument:

 • Notat 5. april 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det utgis en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 150-årsjubileet for Gustav Vigeland i 2019.

Sak 92/2018 Nye retningslinjer for minnemynter

Saksdokument:

 • Notat 16. april 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok nye retningslinjer for utgivelse av minnemynter i samsvar med vedlegg til saken. Hovedstyret vedtok videre at det etableres en rådgivende komite for minnemyntutgivelser.

Hovedstyret ga sentralbanksjefen fullmakt til å

 • beslutte ikke-prinsipielle justeringer i retningslinjene for utgivelse av minnemynter,
 • fastsette mandat for og sammensetning av den rådgivende komiteen,
 • følge opp begivenhetslisten som komiteen kommer fram til, herunder å beslutte utgivelser, eventuelt avslå søknader om utgivelser.

Sak 93/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 94/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Eiendomsforvaltningen – Anvendelse av godkjente investeringsstrukturer for unotert eiendom i USA, Notat 19. april 2018 fra NBREM
 • Høring – Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren, Brev 18. april 2018 fra Norges Bank til Finansdepartementet

 

Publisert 2. november 2018 10:45