Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 14. mars 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sakene 63-65)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (56-59), Per Espen Lilleås (56-59), Ingrid Solberg (56-59), Øistein Røisland (56-59), Torbjørn Hægeland (56-60), Henrik Borchgrevink (56-60), Ylva Søvik (56-58), Kjersti-Gro Lindquist (60), (Olav Bø (56-59, 61, 63-64), Arne Kloster (56-58), Anders Svor (61), Roger Rake (63-64), Andreas Andersen (56-65), Ingunn Valvatne (56-65), Bjarne Gulbrandsen (56-65)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 56/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018

Saksdokument:

 1. Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1.kv. 2018, STRENGT FORTROLIG notat 13. mars 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)
 2. Presentasjon fra Finansiell stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 1/18, jamfør sak 57/2018.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser har bygd seg opp, som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid. I boligmarkedet har korreksjonen redusert risikoen for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid. Samtidig er veksten i husholdningenes gjeld fortsatt høy. Over tid vil lavere boligprisvekst dempe gjeldsveksten og dermed bidra til å redusere sårbarheten i husholdningssektoren. Foretakene har god tilgang på kreditt, og bankene har lave tap og god inntjening.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 57/2018 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/18

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 13. mars 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 7. mars 2018.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 58/2018.

Sak 58/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon – rentevedtak

Saksdokument:

 1. Norges Banks styringsrente – møtet 14. mars 2018, STRENGT FORTROLIG notat 13. mars 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank tirsdag 23. januar 2018
 3. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I drøftingen av pengepolitikken la hovedstyret vekt på at den økonomiske oppgangen fortsetter både ute og hjemme. Veksten ser ut til å bli noe sterkere enn tidligere ventet, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitets¬utnytting vil trolig bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker.

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet sett taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn i forrige rapport.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år. Beslutningen var enstemmig.

Sak 59/2018 Norges Bank Watch 2018

Saksdokument:

 • Notat 9. mars 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok orienteringen om Norges Bank Watch og forslagene til oppfølging til etterretning.

Sak 60/2018 Høring om endring og videreføring av boliglånsforskriften

Saksdokument:

 • Notat 8. mars 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Finansdepartementet har i høringsbrev av 28. februar 2018 bedt om Norges Banks merknader til Finanstilsynets forslag om å videreføre forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis med enkelte endringer.

Torbjørn Hægeland redegjorde for utkast til høringsuttalelse. Han viste også til Norges Banks brev av 9. februar 2018 til Finanstilsynet med vurderinger av boliglånsforskriften.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen til Finansdepartementet i tråd med saksfremlegget og drøftingen i møtet.

Sak 61/2018 Statsgjelden 2017 – Årsrapport

Saksdokument:

 • Notat 7. mars 2018 fra Markeder og IKT (MI)

Siden 1. januar 2015 har Norges Bank hatt ansvaret for å forvalte statsgjelden innenfor rammene av et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Etter mandatet skal banken utarbeide en offentlig årsrapport om forvaltningen.

Olav Bø og Anders Svor redegjorde for rapporten og sentrale elementer i gjennomføringen av oppdraget i 2017.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten om statsgjelds-forvaltningen i 2017 til etterretning. Rapporten sendes Finansdepartementet til orientering før den offentliggjøres.

Sak 62/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 63/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 7. mars 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 7. mars 2018.

Sak 64/2018 Hovedstyrets prinsipper for bonusordningen i sentralbankvirksomheten – oppdateringer

Saksdokument:

 • Notat 9. mars 2018 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat 12. mars 2018 fra Kompensasjonsutvalget

Olav Bø redegjorde for forslag til oppdateringer i prinsippene for bonusordningen i sentralbankvirksomheten.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at:

 • Det innføres en inndragingsklausul («clawback») i prinsippene.
 • Det innføres et krav i prinsippene om at praktiseringen av godtgjørelses-ordningen skal gjennomgås minst én gang i året og at det skal utarbeides en skriftlig rapport som gjennomgås av internrevisjonen og behandles i kompensasjonsutvalget og hovedstyret.

Sak 65/2018 Eventuelt

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om lønn i ledergruppene og vil komme tilbake til saken i forbindelse med den årlige gjennomgangen av lønnsrammer.

Publisert 1. november 2018 13:40