Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Kristoffer Haugen (sakene 54-55)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (50-51), Per Espen Lilleås (50-51), Ingrid Solberg (50-51), Øistein Røisland (50-51), Torbjørn Hægeland (50-51), Ylva Søvik (50-51), Kathrine G. Boye (50-51), Arne Kloster (50-51), Ketil J. Rakkestad (50-51), Andreas Andersen (50-51), Ingunn Valvatne (50-55), Bjarne Gulbrandsen (50-55)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 50/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 2. mars 2018

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 1/18.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 14. mars.

Sak 51/2018 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/18 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 2. mars 2018

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 14. mars.

Sak 52/2018 Status for oppfølging av tilsynsgjennomganger

Saksdokument:

 • Notat 2. mars 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.
Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok brevet til representantskapet til etterretning.

Sak 53/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 54/2018 Hovedstyrets protokoller fra møtene 7. og 28. februar 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoller

Hovedstyret godkjente protokollene fra møtene 7. og 28. februar 2018.

Sak 55/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2018-1, Notat av 1. mars 2018 fra PPO
 • Markedsfokus 1- 2018
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 22. januar 2018
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 5. februar 2018
 • Statens pensjonsfond utland – Rapportering om klimarisiko, Brev til Finansdepartementet 21. februar 2018
 • NBIM Report – GPFG Performance and Risk January 2018
 • Foreløpig program for studiereise til New York og Washington, Notat 2. mars 2018 fra Stab
 • Meld. St.8 (2017-2018): Ny forskrift for pengepolitikken
Publisert 1. november 2018 13:30