Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 7. februar 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Forfall:

Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Kristoffer Haugen (sakene 26-27, 35-43)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (28-32, 35-43)

Deloitte:

Henrik Woxholt (29, 41), Roger Furholm (29)

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (26-34), Trond Grande (26-38, 40-43), Dag Huse (28-29, 33), Lars Dahl (31-32, 35), Julie Belck-Olsen (28-29), John Tore Vatnar (33), Stephen Hirsch (35-38), Jan Thomsen (35-38), Merethe Riddervold (26-33, 35, 40-41), Jane K. Haugland (36-43), Ørjan Agdesteen (29, 39-41), Jan Tore Onerød (36-38), Kathrine Stang Ottesen (36-38), Mads Kristensen (28-32, 35-43), Renate Haugen (37), Magnus Eriksen (41), Line Vogt (41-42), Marianne Depraetere (43), Torbjørn Hægeland (44), Henrik Borchgrevink (44), Kjersti-Gro Lindquist (44), Kjersti Næss Torstensen (44), Runar Malkenes (26-44), Pål Haugerud (26-33, 35), Ingunn Valvatne (26-46), Bjarne Gulbrandsen (26-46)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 26/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 24. januar 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 24. januar 2018.

Sak 27/2018 NBIM – Opptjening og utbetaling av prestasjonslønn for 2017

Saksdokument:

 • FORTROLIG Notat 2. februar 2018 fra NBIM
 • Notat 6. februar 2018 fra kompensasjonsutvalget

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen om opptjening og utbetaling av prestasjonslønn i NBIM for 2017 til etterretning.

Sak 28/2018 Hovedstyrets vurdering av resultatene i årsrapporten om SPU for 2017

Saksdokument:

 • Notat av 31. januar 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok Hovedstyrets vurdering av resultatene. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille omtalen basert på hovedstyrets merknader. Vurderingene innarbeides i årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) for 2017.

Sak 29/2018 Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra NBIM
 • Notat 6. februar 2018 fra revisjonsutvalget

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i årsrapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt redegjorde for revisors beretning om revisjonen av regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2017. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille årsrapporten basert på det foreliggende utkastet og hovedstyrets merknader. Rapporten offentliggjøres 27. februar 2018.

Sak 30/2018 SPU – Utfyllende informasjon om: Ansvarlig forvaltning 2017

Saksdokument:

 • Notat 5. februar 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i publikasjonen.

Hovedstyret tok publikasjonen om ansvarlig forvaltning i 2017 til orientering. Publikasjonen offentliggjøres 13. februar.

Sak 31/2018 SPU – Utfyllende informasjon om: Eiendomsforvaltningen i 2017

Saksdokument:

 • Notat 5. februar 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i publikasjonen.

Hovedstyret tok publikasjonen om eiendomsforvaltningen i 2017 til orientering. Publikasjonen offentliggjøres 13. mars.

Sak 32/2018 Orientering om aktiviteter under Det norske finansinitiativet (NFI)

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i årsrapporten.
Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten for NFI for 2017 til orientering.

Sak 33/2018 Tilråding om utelukkelse og observasjon – produktbasert kullkriterium

Saksdokument:

 • FORTROLIG Notat 30. januar 2018 fra NBIM
 • Notat 30. januar 2018 fra eierskapsutvalget

I retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU ble det fra 1. februar 2016 introdusert et produktbasert kullkriterium. I samsvar med kriteriet besluttet hovedstyret i 2016 og 2017 utelukkelse av til sammen 69 selskaper og observasjon av 13 selskaper. Det ble samtidig varslet at banken vil fortsette arbeidet med informasjonsinnhenting og analyse knyttet til kriteriet.

Egil Matsen redegjorde for saksfremlegget og eierskapsutvalgets drøfting av saken.

Hovedstyret vedtok at selskaper merket «exclude» i selskapsliste vedlagt saksfremlegget, utelukkes fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland. Finansdepartementet orienteres om vedtaket. Utelukkelsene trer i kraft fra 1. mai 2018. Hovedstyret vedtok videre at selskaper merket «observation» i selskapsliste vedlagt saksfremlegget, settes til observasjon. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget. Sentralbanksjefen fikk også fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Hovedstyret orienteres når tidspunkt for offentliggjøring er fastsatt.

Sak 34/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 35/2018 Årlig vurdering av internkontrollen i kapitalforvaltningen

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra NBIM
 • Notat 6. februar 2018 fra revisjonsutvalget

Stephen Hirsch og Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i årsrapportene om operasjonell risikostyring og internkontroll i henholdsvis NBIM og NBREM.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapportene om operasjonell risikostyring og internkontroll i kapitalforvaltningen (NBIM og NBREM) for 2017 til etterretning. Rapportene sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2017 (jf. sak 38/2018).

Sak 36/2018 Rapport om operasjonell risikostyring og internkontroll for sentralbankvirksomheten 2017

Saksdokument:

 • FORTROLIG Notat 1. februar 2018 fra GRC
 • Notat 6. februar 2018 fra revisjonsutvalget

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for hovedelementer i årsrapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten for 2017 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2017 (jf. sak 38/2018).

Sak 37/2018 Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra IR
 • Notat 6. februar 2018 fra RU

Mads Kristensen redegjorde for saksfremlegget. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra internrevisjonen.

Hovedstyret tok internrevisjonens årsrapport for 2017 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2017 (jf. sak 38/2018).

Sak 38/2018 Samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2017

Saksdokument:

 • FORTROLIG Notat 31. januar 2018 fra Stab
 • Notat 6. februar 2018 fra revisjonsutvalget

I henhold til forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank, skal hoved-styret påse at risikostyringen og internkontrollen er gjennomført og overvåket, blant annet gjennom behandling av rapporter fra virksomhetsområdene og intern-revisjonen. Hovedstyret skal minst én gang årlig oversende sin vurdering av risikosituasjonen for Norges Banks virksomhet til representantskapet.

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om risikostyringen og kvaliteten i den interne kontrollen i sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen.

Hovedstyrets vurdering er at:

 • Internkontrollen i Norges Bank i 2017 er gjennomført på en tilfredsstillende måte.
 • Den operasjonelle risikoeksponeringen i kapitalforvaltningen har gjennom året vært innenfor hovedstyrets definerte risikotoleranse.
 • Den operasjonelle risikoeksponeringen i sentralbankvirksomheten har gjennom året vært akseptabel.

Hovedstyrets vurdering oversendes representantskapet. Internkontrollrapporter for 2017 for henholdsvis NBIM, NBREM og sentralbankvirksomheten, samt internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2017, oversendes representantskapet som vedlegg til hovedstyrets vurdering.

Sak 39/2018 Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten (SBV) 2. halvår 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2017 til etterretning..

Sak 40/2018 Budsjettrapportering Norges Bank 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra KF ØR/Stab

I henhold til representantskapets Budsjettreglement for Norges Bank skal hovedstyret rapportere status for samlet ressursbruk for hele banken minimum per 30. juni og ved utløpet av hvert budsjettår. Rapporteringen skal blant annet omfatte status målt mot vedtatt budsjett for bankens samlede driftsinntekter, driftsutgifter og investeringer, samt vesentlige omdisponeringer og avvik.

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok budsjettrapportering Norges Bank 2017 til etterretning. Rapporten oversendes representantskapet.

Sak 41/2018 Norges Banks årsberetning og regnskap 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra KF ØR/Stab
 • Notat 6. februar 2018 fra revisjonsutvalget

Runar Malkenes og Ørjan Agdesteen presenterte hovedelementene i årsberetningen og årsregnskapet.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder utviklingen i verdsettelses-usikkerhet for valutareservene og SPU. Revisjonsutvalget konkluderte med at gjennomgang og diskusjoner har gitt svar på vesentlige spørsmål knyttet til Norges Banks håndtering av årsregnskapet for 2017, og merket seg:

 • Det er enighet mellom administrasjon og revisor om vurderingsposter.
 • Det foreligger ikke ukorrigerte feil i regnskapet.
 • Det er ingen vesentlige svakheter i internkontrollen over finansiell rapportering.
 • Revisjonen er gjennomført i henholdt til plan.
 • Ingen vesentlige problemstillinger var identifisert fra ekstern revisor.

Revisjonsutvalget anbefalte på bakgrunn av dette, og revisors uttalelse om revisjonen av årsregnskapet, at hovedstyret følger administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt oppsummerte Deloittes 2017-revisjon av Norges Bank. Han bekreftet at Deloitte avgir ordinær revisjonsberetning uten anmerkninger og at årsregnskapet etter Deloittes mening er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Norges Banks finansielle stilling per 31. desember 2017 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank.

Hovedstyret vedtok årsberetningen for 2017.

Hovedstyret godkjente Norges Banks årsregnskap for 2017 og oversender det til representantskapet for fastsettelse. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer fram til oversendelse til representantskapet.

Årsrapporten offentliggjøres 27. februar 2018.

Sak 42/2018 Sentralbankvirksomhetens årsrapport 2017

Saksdokument:

 • Notat 1. februar 2018 fra Stab

Runar Malkenes presenterte hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok sentralbankvirksomhetens årsrapport for 2017 til orientering.

Rapporten offentliggjøres 27. februar 2018.

Sak 43/2018 Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank / Årsrapport 2017

Saksdokument:

 • Notat 30. januar 2018 fra KF

Sentralbanksjefen innledet om årsrapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank til etterretning.

Sak 44/2018 Brev til Finanstilsynet – vurdering av boliglånsforskriften

Saksdokument:

 • Notat 31. januar 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille brev til Finanstilsynet basert på utkastet og drøftingen i møtet.

Sak 45/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 46/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Referat fra møte i Real Estate Investment Board 22. november 2017, Notat 26. januar 2018 fra NBREM
 • Unoterte eiendomsinvesteringer – Investeringsmandat til leder av NBREM, Notat 5. februar 2018 fra NBIM
 • Monthly Board Report – GPFG Performance and Risk – December 2017
 • Statens pensjonsfond utland – Unoterte aksjeinvesteringer, Brev til Finansdepartementet 8. januar 2018
 • Forventingsdokument om skatt og åpenhet, Brev til Finansdepartementet 24. januar 2018
 • Tilsynsgjennomganger om forvaltningen av SPU 2017, Brev til representantskapet 17. januar 2018
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 12. januar 2018
Publisert 31. oktober 2018 15:50