Norges Bank

Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre

Vedtatt av hovedstyret 9. januar 2020, sist endret 25. januar 2023.

Formål

Denne forretningsorden inneholder regler for organiseringen av hovedstyrets arbeid. Den omhandler blant annet hvilke oppgaver hovedstyret har, og hvordan møter, saksbehandling og protokollering skal håndteres.

1 Kompetanse og oppgaver

1-1 Hovedstyrets alminnelige kompetanse

Styringen og driften av Norges Bank hører under hovedstyret, med unntak av saker som i eller i medhold av loven er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Hovedstyret har ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Hovedstyret skal sørge for en forsvarlig og effektiv organisering av banken.[1]

Det innebærer at med unntak av den myndighet som loven tillegger representantskapet (sentralbankloven (sbl.) § 2-17) eller komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet (sbl. § 2-7), utøver hovedstyret den kompetanse som er tillagt Norges Bank.

1-2 Nærmere om hovedstyrets oppgaver

Hovedstyret skal fastsette strategi, planer og retningslinjer for Norges Banks virksomhet, samt en særskilt strategisk plan for hvordan oppdraget med å forvalte Statens pensjonsfond utland skal løses[2]. Hovedstyret skal hvert år utarbeide forslag til budsjett for kommende driftsår (jf. sbl. § 4-2).[3] Hovedstyret skal hvert år utarbeide årsberetning og årsregnskap.[4]

Hovedstyret skal påse at Norges Banks virksomhet, regnskapsavleggelse og formuesforvaltning blir betryggende styrt og kontrollert, og føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig.[5]

Hovedstyret påser herunder at banken har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll, jf. Finansdepartementets instruks av 28. juni 2022 nr. 1223 om risikostyring og internkontroll i Norges Bank.

Hovedstyret fastsetter prinsipper for forvaltningen av SPU og treffer de beslutninger som hovedstyret er pålagt etter Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Finansdepartementets Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland[6].

Hovedstyret ansetter daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland («leder for NBIM[7]»), jf. sbl. § 2-13 første ledd.

Leder av internrevisjonen skal tilsettes og avskjediges av hovedstyret[8].

Hovedstyret skal fastsette instrukser for den daglige ledelsen i sentralbankvirksomheten og for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland.[9]

Hovedstyret kan bestemme at forretningsmessig virksomhet som faller inn under loven og virksomhet som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, skal utøves av selskap som Norges Bank helt eller delvis eier. Hovedstyret representerer banken som eier i slike selskaper.[10]

Hovedstyret har ansvar for Norges Banks beredskapsplaner.[11]

Hovedstyret kan beslutte at Norges Bank skal delta i en arbeidsgiversammenslutning som innenfor sitt område kan treffe avgjørelser som vil være bindende for banken. Hovedstyret kan gi bestemmelser om de ansattes forhold til andre finansforetak og bedrifter.[12]

Hovedstyret drøfter og evaluerer årlig sin rolle og arbeidsform. Hovedstyret skal regelmessig evaluere oppnåelsen av strategiske mål, samt særskilt i hvilken utstrekning den strategiske planen for forvaltningen av SPU er nådd.[13]

1-3 Forholdet til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Oppgaver for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet («komiteen») følger av sbl. § 2-7. Komiteen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. Den skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet.

Komiteen skal gis anledning til å uttale seg før hovedstyret behandler saker som berører komiteens oppgaver og ansvar[14], herunder før vedtak om beredskapsplaner for finansielle kriser vedtas. [15]

Den nærmere avgrensningen av komiteens ansvar og oppgaver følger av vedlagte Ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som fastsatt 9. januar 2020 med senere endringer av hovedstyret i samråd med komiteen.

Hovedstyret skal ikke føre tilsyn med komiteens utøvelse av skjønnsmyndighet.[16]

2 Sammensetning og styreutvalg

2-1 Medlemmer

Hovedstyret består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og seks eksterne styremedlemmer. To styremedlemmer velges i tillegg av og blant de ansatte til å delta i behandlingen av administrative saker.

Sentralbanksjefen er leder av hovedstyret. Kongen i statsråd utpeker første og andre nestleder av styret blant visesentralbanksjefene[17].

Valgmåten for de ansattevalgte styremedlemmene skal avtales mellom hovedstyret og de ansatte. Ved mangel på avtale fastsetter representantskapet valgmåten.[18]

2-2 Utvalg for hovedstyret

Hovedstyret kan oppnevne saksforberedende utvalg blant hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret skal ha et revisjonsutvalg. Medlemmene av revisjonsutvalget velges av og blant hovedstyrets eksterne medlemmer. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om revisjonsutvalget.[19]

Når andre saksforberedende utvalg behandler administrative saker, skal ett av de ansattevalgte styremedlemmene være representert i utvalget.[20]

Hovedstyret skal ha et godtgjørelsesutvalg for saker som gjelder lønns- og kompensasjonsordningene i banken.[21]

Hovedstyret oppnevner et eierskapsutvalg for saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og vedtak om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Hovedstyret oppnevner et risiko- og investeringsutvalg for saker knyttet til investeringsstrategi, risikorammer og vedtak om unoterte investeringer av særlig størrelse.

Hovedstyret skal fastsette mandater for sine underutvalg, med angivelse av blant annet formål, oppgaver og saksforberedelse. Utvalgene skal avgi skriftlige innstillinger med forslag til vedtak til hovedstyret for den enkelte sak, og føre protokoll fra sine møter.

3 Møter – Innkalling og dokumentasjon

3-1 Møter, innkalling og sakskart

Hovedstyret fastsetter årlig kalender (årshjul) for sine møter, herunder for periodiske saker.

Hovedstyrets leder innkaller ellers hovedstyret til møte så ofte det anses ønskelig eller når minst tre medlemmer krever det.  

Møteinnkalling skal normalt være vedlagt sakskart og saksdokumenter.

Hovedstyrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under hovedstyret.

Sakskartet skal skille mellom administrative saker (jf. punkt 4-3) og andre saker.

Hovedstyrets leder fastsetter sakskart og påtegner i denne egenskap hovedstyrenotater for utsendelse fra alle virksomhetsområder som tilstrekkelig forberedt og egnet for behandling i hovedstyret.[22]

Et styremedlem eller daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland kan kreve at hovedstyret behandler en sak.[23]

Hovedstyret kan behandle saker som ikke er ført opp på et sakskart, se ellers punkt 3-4 annet ledd og punkt 4-1 annet ledd.

3-2 Fagseminarer mv.

Utenom de regulære hovedstyremøtene (jf. punkt 3-1) kan det holdes fagseminarer med sikte på å forberede styrebehandling og generell kompetanseutvikling og faglig oppdatering. Tilsvarende kan det arrangeres studiebesøk.

3-3 Saksfremlegg

Sentralbanksjefen forbereder saker til hovedstyret innenfor eget ansvarsområde i henhold til instruks fra hovedstyret. Leder for NBIM forbereder saker som gjelder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland innenfor eget ansvarsområde i henhold til instruks fra hovedstyret (jf. punkt 1-2 femte ledd).[24]

Saksfremlegg skal normalt være skriftlig, men saker kan om forholdene tilsier det, legges frem muntlig. Saksfremlegg skal være konsise og beslutningsorienterte og normalt ikke overstige fire sider. De skal inneholde relevante fakta og vurderinger, og skal avsluttes med tilråding om vedtak (jf. punkt 4-5 om protokoll). Saksfremlegg kan ha vedlegg.

I saker som har vært behandlet i hovedstyrets underutvalg, skal utvalgets innstilling følge saken og utvalgets leder gi hovedstyret en kort begrunnelse for utvalgets innstilling og forslag til vedtak. 

Hovedstyret kan ellers fastsette nærmere retningslinjer for saksforberedelsen på ulike områder.

3-4 Formidling av saksdokumenter

Saksdokumentene omfatter sakskart og saksfremlegg til de enkelte saker med eventuelle vedlegg. Saksdokumenter gjøres normalt tilgjengelig for medlemmene senest fem dager før et møte. Saker gjøres tilgjengelig elektronisk når ikke annet bestemmes av sikkerhetsmessige eller andre hensyn. Saker som er sikkerhetsgradert eller klassifisert fortrolig eller strengt fortrolig behandles i samsvar med de til enhver tid gjeldende eksterne og interne regelverk[25] for behandling av slike dokumenter.

Saksdokumentene føres opp på sakskartet med egne saksnummer og behandles i møtet. Dokumenter eller annet til informasjon kan sendes ut sammen med saksdokumentene.

4 Saksbehandling og protokollering

4-1 Generelt

Hovedstyret skal behandle saker i møte. Med møte menes fysisk møte, der medlemmene er til stede i samme rom.[26] Hovedstyrets leder kan likevel unntaksvis bestemme at en sak kan behandles skriftlig eller på annen betryggende måte, med mindre et styremedlem krever møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.[27]

De ansattevalgte styremedlemmene deltar i møtet under behandlingen av administrative saker, jf. punkt 4-3.

 Ansatte i administrasjonen kan være til stede i møtene etter behov, med mindre annet blir bestemt.

Leder for NBIM har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg ved hovedstyrets behandling av saker som gjelder kapitalforvaltningen, samt rett til å være til stede og til å uttale seg ved behandlingen av administrative fellessaker som har betydning for NBIM. Dette gjelder ikke hvis hovedstyret i særlige tilfeller bestemmer noe annet eller leder for NBIM har gyldig forfall.[28]

Arbeidsspråket i hovedstyret er norsk.[29]

4-2 Behandlingsgrunnlag og beslutningsdyktighet

Etter vurdering av saksfremlegg kan hovedstyret treffe vedtak i en sak, eller beslutte at behandlingen av en sak skal utsettes. Hovedstyrets leder kan trekke en fremlagt sak, dersom ingen av hovedstyremedlemmene motsetter seg det, jf. punkt 3-1 syvende ledd.

Hovedstyret kan treffe beslutning når minst fem styremedlemmer deltar i styrebehandlingen. En beslutning av hovedstyret krever at mer enn halvparten av styremedlemmene som deltar i behandlingen av saken, har stemt for beslutningen.[30] Avstemning finner sted når noen stemmeberettiget krever det.

4-3 Administrative saker

Hovedstyret behandler administrative saker særskilt, (jf. punktene 3-1 og 4-1).

Som administrative saker regnes alle saker som i det vesentlige angår bankens interne forhold (egenforvaltning).

Ved eventuell uenighet om oppføringen på dagsorden avgjør hovedstyret om en sak er av administrativ art[31].

De ansattevalgte styremedlemmene kan gis anledning til å fratre ved behandlingen av forhandlinger mellom bankens ledelse og de ansatte.

4-4 Protokoll

Hovedstyret skal føre protokoll fra sine møter.[32]

Protokollen skal angi møtedato, hvilke medlemmer som var til stede i møtet og hvem som deltok ved behandlingen av den enkelte sak, og det vedtak hovedstyret fatter. Videre angis hvilke andre som var til stede ved behandlingen av de forskjellige saker.

Hovedstyrets forhandlinger protokolleres sak for sak. Overskriften, en eventuell innledning og vedtaket skal samlet kort beskrive hva saken gjelder. Hovedstyrets standpunkt til innstillinger fra et underutvalg i den enkelte sak skal fremgå. Dokumentasjon som ytterligere belyser vedtaket kan vedlegges protokollen.

Når hovedstyret ikke treffer annet vedtak, tas saken til etterretning. Det innebærer at hovedstyret har behandlet saken og ikke har noe å bemerke, med mindre det kommer til uttrykk i vedtaket. Det kan også protokolleres at rene orienteringssaker tas til orientering.

Et hovedstyremedlem kan kreve å få sitt syn protokollført. Resultatet av avstemninger, inkludert særmerknader eller dissenser fra enkeltmedlemmer med kortfattet begrunnelse hvor det kreves, skal protokolleres. Særmerknader eller dissenser kan når forholdene tilsier det også tas inn i hovedstyrets brev og uttalelser.

Utkast til protokoll sendes medlemmene for merknader kort tid etter møtet og legges frem til endelig godkjennelse i neste møte. Bare det som fremgår av endelig protokoll, anses vedtatt eller behandlet av hovedstyret, og godkjent protokoll kan bare endres ved ny behandling i hovedstyret.

Protokollen fra det enkelte møte sendes representantskapet og Finansdepartementet når den er godkjent. [33] Riksrevisjonen skal også fortløpende sendes protokollene, jf. Stortingets instruks 11. mars 2004 om Riksrevisjonenes virksomhet § 12. [34]    

4-5 Offentlighet og innsyn i saksdokumenter mv.

Utsendte saksdokumenter er unntatt offentlighet etter offentleglova § 14 om organinterne dokumenter. Godkjente protokolleringer av enkeltsaker som er ferdigbehandlet i banken er offentlige med mindre de er unntatt offentlighet etter reglene om unntak for taushetsbelagte opplysninger eller dokumentets innhold. Eventuell meroffentlighet praktiseres i samråd med ansvarlige i banken.

Begjæringer om innsyn kan avslås for dokumenter hos Norges Bank vedrørende kapitalforvaltningen[35] som er unntatt fra offentleglova etter offentlegforskrifta[36] § 1 tredje ledd bokstav b om «dokument knytte til formuesforvaltning hos rettssubjekt som har slik forvaltning som føremål».

Godkjente protokoller fra hovedstyret legges ut på bankens Internettsider så langt de ikke er unntatt offentlighet og gjøres samtidig kjent via bankens intranett. 

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av hovedstyret

5 Delegert myndighet – generalfullmakter

5-1 Fullmakter fra hovedstyret

Sentralbanksjefen og leder for NBIM kan avgjøre en sak som ligger til hovedstyret etter fullmakt fra hovedstyret, jf. sbl. § 2-11 annet ledd og § 2-13 tredje ledd. Slik fullmakt kan også fremgå av stillingsinstruks, jf. punkt 1-2 fjerde ledd. Med unntak av delegering gjennom stillingsinstruks treffer hovedstyret særskilt vedtak om fullmakter på det enkelte saksområde. Slike delegeringsvedtak skal dokumenteres.

Det skal fremgå av fullmaktsvedtaket dersom myndighet til å avgjøre en sak som ligger til hovedstyret kan delegeres videre.

Delegasjon av myndighet til å treffe investeringsbeslutninger i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland skal fremgå av hovedstyrets investeringsmandat til daglig leder for NBIM. 

Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert oversikt over sentrale fullmaktsforhold i banken, herunder skal daglig ledelse sørge for at videre delegasjon av myndighet dokumenteres i stillingsinstrukser og investeringsmandater eller på annen hensiktsmessig måte.

5-2 Generalfullmakter

Sentralbanksjefen og daglig leder for NBIM kan, innen sine respektive ansvarsområder, avgjøre en sak når det er nødvendig at vedtak treffes raskt, og det ikke er tid eller anledning til å forelegge saken for hovedstyret, jf. sbl. § 2-11 annet ledd og § 2-13 tredje ledd. Hovedstyret skal snarest og skriftlig bli underrettet om avgjørelsen.

Denne myndighet kan ikke delegeres videre, med mindre det er påkrevet for håndtering av en krisesituasjon, eller av sikkerhets- eller beredskapsmessige grunner for øvrig. For slike tilfeller kan sentralbanksjefen eller daglig leder for NBIM, på avgrensede områder, delegere sin myndighet etter bestemmelsen her til ansvarlig direktør eller til særskilt utpekt ansvarshavende.

6 Sentralbanksjefen, visesentralbanksjefene og daglig leder for NBIM

6-1 Sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen står for den daglige ledelsen av Norges Banks virksomhet og skal følge retningslinjer og pålegg fra hovedstyret. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter sentralbankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Den daglige ledelsen omfatter heller ikke saker som bare hører under den daglige ledelsen av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland. Hovedstyret fastsetter den nærmere avgrensningen av ansvaret etter foregående punktum gjennom instruks for den daglige ledelse.[37]

6-2 Visesentralbanksjefene

Visesentralbanksjefene er sentralbanksjefens stedfortredere i den daglige ledelsen av Norges Bank, jf. punkt 6-1[38]. Visesentralbanksjefene er også henholdsvis første og andre nestleder i hovedstyret, jf. punkt 2-1 annet ledd.

De trer inn i sentralbanksjefens sted ved sentralbanksjefens fravær, eller når det for øvrig bestemmes av hovedstyret eller sentralbanksjefen, og utøver da sentralbanksjefens myndighet.

Sentralbanksjefen kan fastsette nærmere arbeidsdeling i den daglige ledelse mellom sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene.

6-3 Daglig leder av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Leder for NBIM står for den daglige ledelsen av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland og skal følge retningslinjer og pålegg fra hovedstyret, se også punkt 1-2 fjerde ledd og 6-1 første ledd. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter virksomhetens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.[39]

6-4 Kompetanse til å forplikte Norges Bank og annen rettslig representasjon utad[40]

Hovedstyret representerer Norges Bank utad og tegner dets firma.

Hovedstyret kan gi styremedlemmer og navngitte ansatte rett til å tegne Norges Banks firma. Retten til å tegne bankens firma kan når som helst tilbakekalles.

Sentralbanksjefen representerer Norges Bank utad i saker som faller innenfor hans eller hennes myndighet etter sbl. § 2-11, jf. punkt 6-1, og kan i den utstrekning inngå avtaler og forplikte banken utad[41].

Leder for NBIM representerer Norges Bank utad i saker som faller innenfor hans eller hennes myndighet etter sbl. § 2-13, jf. punkt 6-3, og kan i den utstrekning inngå avtaler og forplikte banken utad.

7 Hovedstyrevervet – ansvar, habilitet, etiske regler, taushetsplikt mv.

7-1 Hovedstyremedlemmenes ansvar

De enkelte hovedstyremedlemmer har et individuelt ansvar for å oppfylle hovedstyrets plikter.

7-2 Habilitet og etiske prinsipper

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for hovedstyrets medlemmer. Finansdepartementet har i tillegg fastsatt særskilte bestemmelser om medlemmenes forhold til andre foretak[42], se Finansdepartementets Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket) av 20.12.2019 nr. 2095. 

For sentralbanksjefen, visesentralbanksjefene og de ansattevalgte hovedstyremedlemmene gjelder «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» fastsatt av hovedstyret som supplement til habilitetsregelverket.

For hovedstyrets eksterne medlemmer gjelder «Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank» fastsatt av hovedstyret som supplement til habilitetsregelverket. Det enkelte hovedstyremedlem bør så vidt mulig varsle hovedstyrets leder eller sekretariat dersom vedkommende, ved mottakelse av saksdokumenter eller på annen måte, ser at han eller hun kan være inhabil ved behandlingen av en sak.

Habilitetsspørsmål avgjøres av hovedstyret uten at den saken gjelder deltar ved avgjørelsen[43].

Et hovedstyremedlem som er inhabil i en sak skal ikke delta ved behandlingen av saken. Har medlemmet likevel deltatt ved behandlingen, kan et vedtak i saken etter omstendighetene måtte anses ugyldig.

Hovedstyret kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ønsker det av særlige grunner, og det foreligger et inhabilitetslignende forhold.

7-3 Taushetsplikt

Hovedstyrets medlemmer skal undertegne egen taushetserklæring og plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det de som hovedstyremedlemmer får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller om noens personlige forhold (lovens § 5-2).

Hovedstyret kan, uten hinder av taushetsplikten, gi informasjon til eksterne om Norges Banks forretningsmessige forhold. Det samme gjelder noen som har fullmakt til det fra hovedstyret. Tilsvarende gjelder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet for sitt område og for representantskapet i saker som tilligger representantskapet og som ikke berører hovedstyrets eller komiteens ansvarsområder.[44]

8 Andre bestemmelser

8-1 Godtgjørelse

Godtgjørelsen til de eksterne hovedstyremedlemmene fastsettes av Finansdepartementet, jf. sbl. § 2-3 sjette ledd. Refusjon av utgifter følger bankens regelverk.

8-2 Endringer

Materielle endringer i denne forretningsorden vedtas av hovedstyret. Tekniske oppdateringer og redaksjonelle tilpasninger kan foretas av hovedstyrets leder, med påfølgende orientering til hovedstyret.

Vedlegg

Ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som fastsatt 9. januar 2020 med senere endringer av hovedstyret i samråd med komiteen.

[1] Sentralbankloven (sbl.) § 2-4 første ledd

[2] Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 8.11.2010 nr. 1414 § 1-7 første ledd

[3] Sbl. § 2-4 annet ledd

[4] Sbl. § 4-3 annet ledd

[5] Sbl. § 2-4 tredje ledd første punktum

[6] Finansdepartementets instruks 18.12.2014 nr. 1793

[7] Norges Bank Investment Management

[8] Finansdepartementets instruks 28.06.2022 nr. 1223 § 10 annet ledd

[9] Sbl. § 2-4 fjerde ledd

[10] Sbl. § 2-4 syvende ledd

[11] Sbl. § 2-4 åttende ledd

[12] Sbl. § 2-15 første og annet ledd

[13] Mandatet § 1-7 annet ledd

[14] Sbl. § 2-5 femte ledd

[15] Sbl. § 2-4 åttende ledd

[16] Sbl. § 2-4 tredje ledd

[17] Sbl. § 2-3 tredje ledd

[18] Sbl. § 2-3 første og annet ledd

[19] Sbl. § 2-4 femte ledd

[20] Sbl. § 2-4 sjette ledd jf. § 2-3 annet ledd, se Prop. 97 L (2018-2019) side 147 

[21] Jf. Mandat for forvaltningen av SPU § 5-2 tredje ledd med henvisning til Forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven, som «gjelder med nødvendige tilpasninger», se dens § 2-34 femte ledd om krav til oppnevning av godtgjørelsesutvalg. 

[22] Jf. Prop 97 L (2018-2019) side 61 og 148.

[23] Sbl. § 2-5 første ledd

[24] Sbl. § 2-5 fjerde ledd.

[25] Jf. herunder Sikkerhetsloven og Beskyttelsesinstruksen

[26] Se Prop. 97 L (2018-2019) side 148

[27] Sbl. § 2-5 første ledd

[28] Se sbl. § 2-5 fjerde ledd

[29] Se Prop. 97 L (2018-2019) side 57. 

[30] Sbl. § 2-5 annet ledd

[31] Se Prop 97 L (2018-2019) side 146

[32] Sbl. § 2-5 tredje ledd

[33] Sbl. § 4-3 tredje ledd

[34] Stortingets Instruks for Riksrevisjonen § 12 annet ledd: «Riksrevisjonen skal fortløpende sendes kopier av hovedstyrets og representantskapets møteprotokoller.»

[35] Gjelder både forvaltningen av SPU og valutareservene

[36] Forskrift 17.10.2008 nr. 1119

[37] Sbl. § 2-11 første ledd

[38] Se Prop. 97 L (2018-2019) side 52 

[39] Sbl. § 2-13 annet ledd

[40] Sbl. § 2-14 første til fjerde ledd 

[41] Se Prop 97 L side 152 

[42] Sbl. § 2-6 fjerde ledd

[43] Se forvaltningsloven § 8 annet ledd: «I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.»

[44] Sbl. § 5-2 tredje ledd

Sist endret 3. februar 2020 15:45
Sist endret 3. februar 2020 15:45