Norges Bank

Bankenes sikkerhet for lån i Norges Bank

Banker med konto i Norges Bank kan få tilgang til lån mot å stille pant i form av verdipapirer eller sentralbankinnskudd etter godkjennelse av Norges Bank. For å ha kontohold og benytte låneordningene, må en bank inngå avtale om kontohold, oppgjør og pantsettelse.

Norges Bank tilbyr bankene lån med fast løpetid (F-lån) og døgnlån (D-lån). D-lån kan ytes gjennom dagen og over natten. D-lån gjennom dagen bidrar til å effektivisere betalingsoppgjørene ved at bankene kan skaffe seg dekning for sine betalingsposisjoner i oppgjørene. Slike lån er rentefrie og betales normalt tilbake innen dagens slutt. Hvis lånet løper over natten, vil det bli et rentebærende D-lån. F-lån auksjoneres av Norges Bank for å tilføre likviditet til banksystemet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken. Løpetiden på F-lån varierer og avhenger av likviditetssituasjonen i banksystemet.

Norges Bank krever sikkerhet i form av pant i verdipapirer og fondsandeler for både D-lån og F-lån til bankene. Samme portefølje av pant blir brukt som sikkerhet for alle lån.

Regelverket for sikkerhetsstillelse skal både gi Norges Bank lavest mulig risiko ved lån til bankene og legge til rette for at bankene kan ta opp lån i hensiktsmessig omfang. Risikoen begrenses ved at bare verdipapirer og fondsandeler av god kvalitet godtas som pant, og ved at låneverdien er lavere enn markedsverdien på verdipapirene (avkorting).

Som pant for lån kan Norges Bank godkjenne obligasjoner og sertifikater, eierandeler i verdipapirfond registrert i norsk verdipapirregister, F-innskudd i Norges Bank og innskudd i annen sentralbank. Verdipapirer utstedt av banker eller finansinstitusjoner godkjennes ikke som sikkerhet for lån, med unntak for obligasjoner med fortrinnsrett og noen andre verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (ABS). For alle verdipapirer kreves at de ikke skal være underordnet annen gjeld eller være knyttet til kredittderivater. Verdipapirene må dessuten ikke være konvertible, indekserte eller ha tak på flytende rente.

Publisert 22. januar 2016 16:30
Publisert 22. januar 2016 16:30