Norges Bank

Praktisk informasjon og rutiner - Sikkerhet for lån

Praktisk informasjon og rutiner for pantsettelse og frigivelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Generelle regler

Banker og sentrale motparter som søker lån i Norges Bank må ha akseptert og undertegnet «Vilkår for kontohold i Norges Bank» og stilt godkjent sikkerhet til fordel for Norges Bank.

Åpningstider

Systemet for sikkerhet for lån følger åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem (NBO), mandag – fredag fra kl. 05:30 til kl. 16:30. Nye pantsettelser og frigivelser som kan behandles automatisk, vil gjennomføres i åpningstiden. Behandling av manuelle oppdrag er beskrevet i eget avsnitt nedenfor. Se for øvrig oppgjørsdager i NBO.

Oversikt over godkjente verdipapirer og fondsandeler

Se "Oversikt over godkjente verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN)". Et verdipapir vil være godkjent i inntil 6 måneder etter at det ikke lenger er benyttet som pant.

Godkjenning av nye verdipapirer

Verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som ikke finnes på listen over godkjent pant, må vurderes nærmere før de kan bli godkjent. Dette gjennomføres ved at bankene eller sentrale motparter pantsetter et nytt ISIN i VPS, Euroclear Bank eller Clearstream Banking. Nye ISIN kan deretter godkjennes etter retningslinjene. Hver bank eller sentral motpart er selv ansvarlig for å påse at verdipapirer som den pantsetter oppfyller kravene i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank. Banker eller sentrale motparter som ønsker å deponere nye Asset Backed Securities (ABS) eller andeler i verdipapirfond, må sende inn søknadsskjema med vedlegg.

Etter en pantsettelse vil Norges Bank umiddelbart motta en melding fra verdipapirsentralen og utføre en kontroll i systemet for sikkerhet for lån på bakgrunn av denne. For verdipapirer som finnes på listen over godkjente pant, vil pantet gi umiddelbar låneadgang. Et verdipapir som ikke allerede er godkjent, vil generere en automatisk godkjenningsprosess i systemet for sikkerhet for lån. Dersom verdipapiret automatisk blir godkjent, vil pantet gi låneadgang etter kort tid. For noen kategorier verdipapirer, og dersom automatiserte kontroller av ISIN-data tilsier det, vil det i tillegg bli foretatt en manuell vurdering. Den som pantsetter er selv ansvarlig for å påse at verdipapirer som blir pantsatt tilfredsstiller regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank. Behandlingstiden vil variere for verdipapirer som krever manuell behandling. Pantsettende bank eller sentral motpart kan også bli bedt om å ettersende ytterligere dokumentasjon før en endelig godkjenning av verdipapiret kan finne sted. Dersom et nytt pantsatt verdipapir ikke blir godkjent, må den som har pantsatt frigi pantet ved å sende et oppdrag om dette. Se rutiner under de respektive verdipapirsentralene under.

Registrering i verdipapirsentraler

Verdipapirer må være registrert i Verdipapirsentralen (VPS), Euroclear Bank (Belgia) eller Clearstream Banking (Luxembourg). Banker eller sentrale motparter som ønsker å benytte de nevnte verdipapirregistrene for å stille pant, må fylle ut relevante punkter under bokstav D Lån i Norges Bank i «Skjema for kontohold i Norges Bank». Dersom pantsetter ønsker å benytte verdipapirregister i utlandet må kontohaver inngå særskilte avtaler med Norges Bank og verdipapirregisteret.

Godkjente utstederland

Norges Bank aksepterer obligasjoner og sertifikater fra norske og utenlandske utstedere innenfor EØS-området. I tillegg er følgende land godkjent:

  • Australia
  • New Zealand
  • USA
  • Canada
  • Storbritannia
  • Sveits
  • Guernsey
  • Jersey
  • Cayman Island

Godkjente valutasorter er beskrevet i gjeldende retningslinjer.

Pant registrert i VPS

Norges Bank vil være kontofører og hele VPS-kontoen må pantsettes til fordel for Norges Bank. 

Pant registrert i VPS må være i norske kroner.

Norges Banks systemer er tilrettelagt for realtidspantsettelse med umiddelbar oppdatering av låneadgangen. For pant registrert i VPS forutsettes det at pantsettelsen skjer konto til konto med Norges Bank som kontofører. Realtidspantsettelse av allerede godkjente ISIN og nye ISIN som blir automatisk godkjent ved kontrollen i Norges Bank, vil gi umiddelbar oppdatering av låneadgangen.

Pantsettelse og frigivelse av verdipapirfond i VPS vil kunne ha lengre behandlingstid enn andre verdipapirer. Frigivelser av andeler i verdipapirfond må utføres manuelt av Norges Bank i VPS.

For frigivelser i VPS må pantsetter bruke rutinen «Elektronisk anmodning om frigivelse» i VPS Investor Service. For å kunne sende elektronisk anmodning om frigivelse fra VPS må pantsetter ha spørretilgang til den pantsatte kontoen. Norges Bank kan tildele spørretilgang til alle helpantkontoer pantsatt til fordel for Norges Bank. Forespørsel om spørretilgang, med kontonummer og pantsetters registernummer i VPS (5 siffer), sendes til SIL@norges-bank.no. Pantsetter kan benytte en forvalter eller agent som gis fullmakt til å opptre på vegne av pantsetter. Pantsettere som ikke har nødvendige tilganger i VPS til å sende anmodning om frigivelser, må benytte en agent som har slik fullmakt.

Pant registrert i Euroclear Bank

Pantsettelse og frigivelse utføres ved at pantsettende bank eller sentral motpart legger inn en instruksjon om overføring til/fra pantsatt konto i Euroclear Bank. Instruksjonen må være «free of payment» og det kan bare legges inn overføring til/fra en konto i Euroclear Bank som pantsetter på forhånd har oppgitt til Norges Bank som fast «normal konto». Norges Bank vil motta en anvisning via SWIFT-melding fra Euroclear Bank som grunnlag for å godkjenne og matche instruksjonen i Euroclear Bank. Ved frigivelser som ønskes utført neste eller senere dato, benyttes feltet «settlement date» til å angi når oppdraget skal gjennomføres. Dersom pantsetter benytter en agent (indirekte konto) bør banken ta høyde for en eventuell forsinkelse før oppdraget når frem til Euroclear Bank.

Regler om oppgjørsdisiplin knyttet til verdipapirsentralforordningen (CSDR)

Pantsetter må anmode Norges Bank om å registrere eller frigi verdipapir som pant for lån i Euroclear Bank innen kl. 15:30, jf. driftsmønsteret for NBO. Anmodninger som mottas etter fristen på en oppgjørsdato, eller anmodninger med oppgjørsdato tilbake i tid, blir automatisk avvist av Norges Bank. I slike tilfeller skal pantsetter kansellere tilsvarende instruksjoner registrert i Euroclear Bank. For pantsettelser eller frigivelser som ikke er overført i verdipapirregisteret innen fristen, skal pantsetter også varsle Norges Bank på telefon (+47 22 31 66 60) og e-post (SIL@norges-bank.no). Pantsetter må videre sørge for at slike anmodninger blir kansellert i verdipapirregisteret.

Gebyr for forsinkelser i henhold til reglene om oppgjørsdisiplin

Dersom Norges Bank belastes et gebyr på grunn av forhold hos pantsetter, herunder at pantsetter har opptrådt i strid med bestemmelsene i forrige avsnitt, vil Norges Bank belaste pantsetters konto for det aktuelle gebyret.

Forfall og avdrag

For verdipapirer pantsatt i Euroclear Bank skal pantsetter anmode om frigivelse av de pantsatte verdipapirene senest på oppgjørsdagen før forfallsdatoen for verdipapiret. Ved avdrag eller uttrekninger i et verdipapir (ISIN) gjelder dette tilsvarende for hele den pantsatte beholdningen av det aktuelle verdipapiret.

Frigivelse av kontanter som følge av avdrag og forfall sendes til Norges Bank som oppdrag ved bruk av SWIFT MT599.

Pant registrert i Clearstream Banking

Pantsettelse skjer ved at verdipapiret overføres til pantsatt konto i Clearstream Banking. Norges Bank vil motta en bekreftelse på overføringen via en SWIFT-melding fra Clearstream Banking. Anmodning om frigivelse i Clearstream Banking må derimot sendes fra pantsetter til Norges Bank med en spesifisert SWIFT-melding etter avtale. Ved frigivelser som skal utføres frem i tid, benyttes feltet for både «trade date» og «settlement date» til å angi dato for utførelse.

Regler om oppgjørsdisiplin knyttet til verdipapirsentralforordningen (CSDR)

Pantsetter må anmode Norges Bank om å registrere eller frigi verdipapir som pant for lån i Clearstream Banking innen kl. 15:30, jf. driftsmønsteret for NBO. Anmodninger som mottas etter fristen på en oppgjørsdato, eller anmodninger med oppgjørsdato tilbake i tid, blir automatisk avvist av Norges Bank. I slike tilfeller skal pantsetter kansellere tilsvarende instruksjoner registrert i Clearstream Banking. For pantsettelser eller frigivelser som ikke er overført i verdipapirregisteret innen fristen, skal pantsetter også varsle Norges Bank på telefon (+47 22 31 66 60) og e-post (SIL@norges-bank.no). Pantsetter må videre sørge for at slike anmodninger blir kansellert i verdipapirregisteret.

Gebyr for forsinkelser i henhold til reglene om oppgjørsdisiplin

Dersom Norges Bank belastes et gebyr på grunn av forhold hos pantsetter, herunder at pantsetter har opptrådt i strid med bestemmelsene i forrige avsnitt, vil Norges Bank belaste pantsetters konto for det aktuelle gebyret.

Forfall og avdrag

For verdipapirer pantsatt i Clearstream Banking skal pantsetter anmode om frigivelse av de pantsatte verdipapirene senest på oppgjørsdagen før forfallsdatoen for verdipapiret. Ved avdrag eller uttrekninger i et verdipapir (ISIN) gjelder dette tilsvarende for hele den pantsatte beholdningen av det aktuelle verdipapiret.

Manuelle oppdrag om frigivelse (reserveløsning)

Dersom pantsetter eller forvalter ved en avvikssituasjon ikke har mulighet til å sende elektroniske oppdrag om frigivelser, kan manuelle oppdrag utføres i Norges Bank, men det må da påregnes lengre behandlingstid. Ved mulighet for å sende SWIFT MT599 benyttes dette alternativet. E-post med testnøkler kan benyttes som en reserveløsning dersom SWIFT ikke kan benyttes ved en avvikssituasjon. . En anmodning om frigivelse av pant som krever manuelle operasjoner, må være Norges Bank i hende innen kl. 12:00 for å være sikret utførelse samme dag.

Utbetaling ved forfall og uttrekking av verdipapirer som er registrert i VPS

Banker eller sentrale motparter som har pantsatt verdipapirer som er registrert i VPS, skal ha oppgitt hvilket kontonummer som skal benyttes ved utbetalinger knyttet til renter, forfall og uttrekk. Beløpet vil godskrives oppgitt konto på termindato.

Nedskriving av låneadgang dagen før forfall

Låneadgangen pantsettere har i Norges Bank blir skrevet ned ved oppstart av Norges Banks oppgjørssystem dagen før forfall eller uttrekk. Dersom pantsetter mangler dekning, også i form av innskudd, vil pengeoppgjøret bli holdt tilbake. Pantsettere er ansvarlige for at obligasjoner og sertifikater ikke er belånt på slike tidspunkt. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre et gebyr i henhold til gjeldende priser og gebyrer i NBO.

Beregning av låneadgang og valg av markedskurs

Låneadgangen for et verdipapir fastsettes ut ifra en valgt kurs som benyttes som «markedskurs». Beregningen tar utgangspunkt i «markedskurs» x valutakurs x (1-avkorting). Ved valg av markedskurs gis mottatte kurser en prioritet og gyldighetstid. Norges Bank kan motta følgende kurser for et enkelt ISIN.

KURSTYPE

GYLDIGHETSTID

PRIORITET

Omsatt kurs levert fra VPS

21 dager

1

Omsatt kurs fra Interactive Data

21 dager

1

Syntetisk kurs fra Interactive Data

21 dager

1

Beregnet kurs fra Nordic Bond Pricing

21 dager

1

Beregnet kurs for ISIN i norske kroner fra Norges Banks system for sikkerhet for lån

 

2

Kurs fastsatt etter pålydende kurs med fratrekk av en ekstra avkortning

 

3

Ved valg av kurs velges først den laveste kursen av prioritet 1-kurser. Dersom det bare finnes én gyldig prioritet 1-kurs vil prioritet 2-kurs bli tatt med i valg av laveste kurs. Prioritet 3-kurs vil bare kunne bli benyttet i tilfeller hvor det ikke finnes andre alternativ.

Norges Bank mottar som hovedregel «clean price» som blir beregnet om til en «dirty price» som inkluderer påløpte, ikke utbetalte renter. Et ISIN vil bli verdsatt til «clean price» en dag før kupongdato og på kupongdato. Det kan også forekomme i andre perioder dersom Norges Bank ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon fra dataleverandører til å beregne påløpte, ikke utbetalte renter.

Beregning av teoretisk kurs

Systemet beregner en teoretisk kurs ut ifra en nåverdiberegning av forventet kontantstrøm frem til forfall. Norges Bank benytter referanserenter tilpasset verdipapirets rentefølsomhet og løpetid. Det blir ikke benyttet individuelle referanserenter for hvert enkelt ISIN, slik at kursen dermed i liten grad tar høyde for verdipapirets kreditt- eller likviditetsrisiko. Dersom systemet ikke har tilstrekkelig informasjon om terminbeløp, kuponger eller andre statiske data, kan beregningen feile. Det vil da bli fastsatt en beregnet kurs med utgangspunkt i innløsningskurs ved forfall med fratrekk av 5 prosent.

Sist endret 26. januar 2022 16:10