Norges Bank

Praktisk informasjon og rutiner - Sikkerhet for lån

Praktisk informasjon og rutiner for pantsettelse og frigivelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Generelle regler

Banker som søker lån i Norges Bank må ha akseptert «Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker», undertegnet «Pantsettelseserklæring – Sikkerhet for lån i Norges Bank» og stilt godkjent sikkerhet til fordel for Norges Bank.

Åpningstider

Systemet for sikkerhet for lån følger åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem (NBO), mandag – fredag fra kl. 05:30 til kl. 16:30. Nye pantsettelser og frigivelser som kan behandles automatisk vil gjennomføres i åpningstiden. Behandling av manuelle oppdrag er beskrevet i eget avsnitt nedenfor. Se for øvrig oppgjørsdager i NBO

Oversikt over godkjente verdipapirer og fondsandeler

Se oversikt over godkjente verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN). Et verdipapir vil være godkjent i 6 måneder etter at det ikke lenger er benyttet som pant. Ved innføring av nytt system for sikkerhet for lån den 25. januar 2016, inneholder listen kun godkjente ISIN som er benyttet som pant.

Godkjenning av nye verdipapirer

Verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som ikke finnes på listen over godkjent pant, må vurderes nærmere før de kan bli godkjent. Dette vil som hovedregel gjennomføres ved at bankene pantsetter et nytt ISIN i hhv. VPS, Euroclear og Clearstream. Nye ISIN kan deretter godkjennes etter retningslinjene. Hver bank er selv ansvarlig for å påse at verdipapirer som den pantsetter oppfyller kravene i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank. Banker som ønsker å deponere nye Asset Backed Securities (ABS) eller andeler i verdipapirfond, må sende inn søknadsskjema med vedlegg.

Etter en pantsettelse vil Norges Bank umiddelbart motta en melding fra verdipapirsentralen og utføre en kontroll i systemet for sikkerhet for lån på bakgrunn av denne. For verdipapirer som finnes på listen over godkjente pant, vil pantet gi umiddelbar låneadgang. Et verdipapir som ikke allerede er godkjent, vil generere en automatisk godkjenningsprosess i systemet for sikkerhet for lån. Dersom verdipapiret blir automatisk godkjent, vil pantet gi låneadgang etter kort tid. For noen kategorier verdipapirer, og dersom automatiserte kontroller av ISIN data tilsier det, vil det i tillegg bli foretatt en manuell vurdering. Banken er selv ansvarlig for å påse at verdipapirer som blir pantsatt tilfredsstiller regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank. Behandlingstiden vil variere for verdipapirer som krever manuell behandling. Pantsettende bank kan også bli bedt om å ettersende ytterligere dokumentasjon før en endelig godkjenning av verdipapiret kan finne sted. Dersom et nytt pantsatt verdipapir ikke blir godkjent, må banken frigi pantet ved å sende et oppdrag om dette. (Se rutiner under de respektive verdipapirsentralene under.)

Registrering i verdipapirsentraler

Verdipapirer må være registrert i Verdipapirsentralen (VPS), Euroclear Bank (Belgia) eller Clearstream Banking (Luxembourg).
Banker som ønsker å benytte de nevnte utenlandske verdipapirregistrene for å stille pant, må søke særskilt om dette.

Godkjente utstederland

Norges Bank aksepterer obligasjoner og sertifikater fra norske og utenlandske utstedere innenfor EØS-området. I tillegg er følgende land godkjent etter søknad:

  • Australia
  • New Zealand
  • USA
  • Canada
  • Storbritannia
  • Sveits
  • Guernsey
  • Jersey
  • Cayman Island

Godkjente valutasorter er beskrevet i gjeldende retningslinjer.

Pant registrert i VPS

Norges Bank vil være kontofører og hele VPS-kontoen må pantsettes til fordel for Norges Bank. 

Pant registrert i VPS må være i norske kroner.

Norges Banks systemer er tilrettelagt for realtidspantsettelse med umiddelbar oppdatering av låneadgangen. For pant registrert i VPS forutsettes det at pantsettelsen skjer konto til konto med Norges Bank som kontofører. Realtidspantsettelse av allerede godkjente ISIN og nye ISIN som blir automatisk godkjent ved kontrollen i Norges Bank vil gi umiddelbar oppdatering av låneadgangen.

Pantsettelse og frigivelse av verdipapirfond i VPS vil kunne ha lengre behandlingstid enn andre verdipapirer. Ved pantsettelse vil fondet tidligst få låneadgang dagen etter det er overført til pantekontoen. Frigivelser av andeler i verdipapirfond må utføres manuelt av Norges Bank i VPS.

For å kunne oppnå automatisk behandling i Norges Bank ved frigivelser i VPS, må bankene bruke rutinen «Elektronisk anmodning om frigivelse» i VPS Investor Service. For å kunne sende elektronisk anmodning om frigivelse fra VPS må banken ha spørretilgang til den pantsatte kontoen. Norges Bank kan tildele spørretilgang til alle helpantkonto pantsatt til fordel for Norges Bank. Forespørsel om spørretilgang, med kontonummer og bankens registernummer i VPS (5 siffer), sendes til SIL2@norges-bank.no. Banker gis anledning til å benytte en forvalter eller agent som gis fullmakt til å opptre på vegne av banken. 

Pant registrert i Euroclear Bank

Pantsettelse og frigivelse utføres ved at pantsettende bank legger inn en instruksjon om overføring til/fra pantsatt konto i Euroclear. Instruksjonen må være «free of payment» og det kan bare legges inn overføring til/fra en konto i Euroclear som banken på forhånd har oppgitt som fast «normal konto» til Norges Bank. Norges Bank vil motta en anvisning via SWIFT melding fra Euroclear som grunnlag for å validere og matche instruksjonen i Euroclear. Ved frigivelser som ønskes utført neste dag eller senere dato benyttes feltet settlement date til å angi når oppdraget skal gjennomføres. Dersom banken benytter en agent (indirekte konto) bør banken ta høyde for en eventuell forsinkelse før oppdraget når frem til Euroclear.

Frigivelse av kontanter som følge av avdrag og forfall sendes til Norges Bank som oppdrag ved bruk av MT599.

Pant registrert i Clearstream Banking

Pantsettelse skjer ved at verdipapiret overføres til pantsatt konto i Clearstream. Norges Bank vil motta en bekreftelse på oppgjør via en SWIFT melding fra Clearstream. Anmodning om frigivelse i Clearstream må derimot sendes fra banken til Norges Bank med en spesifisert SWIFT melding etter avtale. Ved frigivelser som skal utføres frem i tid benyttes både trade date og settlement date feltet til å angi dato for utførelse.

Manuelle oppdrag om frigivelse

Dersom banken eller forvalter ikke har mulighet til å sende elektroniske oppdrag om frigivelser, kan manuelle oppdrag utføres i Norges Bank, men det må da påregnes lengre behandlingstid. Ved mulighet for å sende SWIFT MT599 benyttes dette alternativet. E-post eller telefaks med testnøkler kan benyttes ved en avvikssituasjon. Norges Bank oppfordrer bankene til å sende en manuell anmodning om frigivelse så tidlig som mulig med angitt dato for utførelse. En anmodning om frigivelse av pant som krever manuelle operasjoner må være Norges Bank i hende innen kl. 12:00 for å være sikret utførelse samme dag.

Utbetaling ved forfall og uttrekking av verdipapirer som er registrert i VPS

Banker som har pantsatt verdipapirer som er registrert i VPS, skal ha oppgitt hvilket kontonummer som skal benyttes ved utbetalinger knyttet til renter, forfall og uttrekk. Beløpet vil godskrives oppgitt konto på termindato.

Nedskriving av låneadgang dagen før forfall

Låneadgangen bankene har i Norges Bank blir skrevet ned ved oppstart av Norges Banks oppgjørssystem dagen før forfall eller uttrekk. Dersom banken mangler dekning, også i form av innskudd, vil pengeoppgjøret bli holdt tilbake. Bankene er ansvarlige for at obligasjoner og sertifikater ikke er belånt på slike tidspunkt. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

Beregning av låneadgang og valg av markedskurs

Låneadgangen for et verdipapir fastsettes ut i fra en «markedskurs» *valutakurs *(1-avkorting). Ved valg av markedskurs gis mottatte kurser en prioritet og gyldighetstid. Norges Bank kan motta følgende kurser for et enkelt ISIN.

Kurstype Gyldighetstid Prioritet
Omsatt kurs levert fra VPS 21 dager 1
Omsatt kurs fra Interactive Data 21 dager 1
Syntetisk kurs fra Interactive Data 21 dager 1
Beregnet kurs for ISIN i norske kroner fra Norges Banks system for sikkerhet for lån   2
Kurs fastsatt etter pålydende kurs med fratrekk av en ekstra avkortning   3

Ved valg av kurs velges først den laveste kursen av prioritet 1 kurser. Dersom det bare finnes én gyldig prioritet 1-kurs vil prioritet 2-kurs bli tatt med i valg av laveste kurs. Prioritet 3-kurs vil bare kunne bli benyttet i tilfeller hvor det ikke finnes andre alternativ.

Norges Bank mottar som hovedregel «clean price» som blir beregnet om til en «dirty price» som inkluderer påløpte ikke utbetalte renter. Et ISIN vil bli verdsatt til «clean price» en dag før- og på kupongdato. Det kan også forekomme i andre perioder dersom Norges Bank ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon fra dataleverandører til å beregne påløpte ikke utbetalte renter.

Beregning av teoretisk kurs

Systemet beregner en teoretisk kurs ut i fra en nåverdiberegning av forventet kontantstrøm frem til forfall. Norges Bank benytter referanserenter tilpasset obligasjonens rentefølsomhet og løpetid. Det blir ikke benyttet individuelle referanserenter for hvert enkelt ISIN, slik at kursen dermed i liten grad tar høyde for verdipapirets kreditt- eller likviditetsrisiko. Dersom systemet ikke har tilstrekkelig informasjon om terminbeløp, kuponger eller andre statiske data kan beregningen feile og det vil da bli fastsatt en beregnet kurs med utgangspunkt i innløsningskurs ved forfall med fratrekk av 5 prosent.

Sist endret 18. juni 2019 09:12
Sist endret 18. juni 2019 09:12