Norges Bank

Statutter for Norges Banks fond til økonomisk forskning

Sist endret av fondets styre 10. oktober 2018

§ 1.

Fondet er opprettet av Norges Bank ved bankens 150-års jubileum 14. juni 1966. Fondets grunnkapital er ved opprettelsen 2 millioner kroner. Ved bankens 175-års jubileum 14. juni 1991 ble fondets grunnkapital økt til 6 millioner kroner.

§ 2.

Fondets formål er å støtte forskning, især anvendt forskning, på det økonomiske område, herunder også studier i utlandet i forbindelse med spesielle forskningsoppgaver.

Fondets midler kan også anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor det økonomiske fagområde, til belønning for prisoppgaver og for deltakelse i internasjonale forskningskonferanser.

§ 3.

Fondet har et styre på 5 medlemmer oppnevnt av sentralbanksjefen. 3 av styremedlemmene oppnevnes etter at det er innhentet forslag fra Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Statistisk sentralbyrå. Oppnevnelsen skjer for 3 år av gangen.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede.

§ 4.

Fondets egenkapital skal ikke røres. Hvert år kan bare fjorårets avkastning nyttes til fondets formål. Hvis denne avkastningen ikke anvendes i sin helhet, kan styret bestemme om det resterende beløpet skal overføres til anvendelse senere år, ellers blir det å legge til kapitalen.

§ 5.

Styret utdeler én gang om året avkastningen av fondets midler i samsvar med bestemmelsene i § 4. Når særlige grunner taler for det, kan utdeling finne sted utenom den ordinære termin.

§ 6.

Fondet forvaltes av Norges Bank. Fondsmidlenes plassering avgjøres av sentralbanksjefen. Regnskapet revideres av revisor som velges av representantskapet.

§ 7.

Styret avgir innen utgangen av februar måned innberetning til sentralbanksjefen om fondets virksomhet i foregående kalenderår.

§ 8.

Forslag fra fondets styre om endringer i statuttene skal forelegges Norges Banks representantskap før oversendelse til Stiftelsestilsynet.

Publisert 8. april 2005 13:02
Sist endret 17. desember 2018 09:38