Styringsrenten

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank.

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Styringsrenten de siste årene og anslag fremover

Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2010 og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Figuren oppdateres samtidig med publisering av rapporten.

 

Tallsett til figuren finnes i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.