Norges Bank

Kort forklart
Kort forklart

Bør sedler og mynter fases ut?

Kontanter brukes stadig mindre, men det kan være gode grunner til å beholde dem som alternativ inntil vi har en fullgod erstatning.

Illustrasjon av sedler og mynter

I løpet av pengenes flere tusen år lange historie har penger hatt mange former. Sedler og mynter har vært med oss lenge, og vil trolig være tilgjengelig også et godt stykke inn i fremtiden.

Hva er spesielt med sedler og mynter?

En viktig grunn til at sedler og mynter ikke har forsvunnet er at de har noen egenskaper som andre betalingsmidler ikke har. En av de viktigste egenskapene er knyttet til tillit.

Verdien av penger er nemlig garantert av den som utsteder dem, og som regel er det myndighetene som gir denne garantien og utsteder penger til bruk i sitt land eller område. Denne myndighetsgarantien var en avgjørende faktor for fremveksten av penger i historien, og det er en viktig faktor for å bevare tilliten til pengenes verdi også i dag.

Når vi har 100 norske kroner i kontanter er disse pengene en direkte fordring på Norges Bank og derigjennom den norske staten. Norges Bank har ansvaret for at de norske kronene banken utsteder har en stabil verdi over tid.

I tillegg fungerer sedler og mynter helt uavhengig av det elektroniske betalingssystemet. Dette gjør kontanter til en viktig reserveløsning for tilfeller der elektroniske betalingsløsninger er utilgjengelige.

Hva er risikoen med kontopenger?

Når vi har 100 kroner på bankkonto er disse pengene en fordring på banken. Dersom banken av ulike årsaker blir ute av stand til å innfri sine forpliktelser og utføre sine oppgaver kan vi risikere å miste tilgangen til kontopengene våre, og vi vil da ikke kunne bruke dem til å betale med.

I Norge har vi gode systemer og regler for å hindre at slike problemer oppstår hos bankene, og vi har særegne ordninger for å sikre bankinnskudd opp til 2 millioner kroner. Risikoen for å tape innskudd i en norsk bank er derfor liten. Men i andre land, og tidligere i norsk historie, er det flere eksempler på at banker har gått over ende og at folk med innskudd i banken har tapt pengene sine.

Hva er digitale sentralbankpenger?

Tillit til pengenes verdi er ikke knyttet til hvilken form pengene har. Bankenes digitale innskudd i Norges Bank er sentralbankpenger på samme måte som sedler og mynter. I den forstand har vi hatt digitale sentralbankpenger i lang tid.

Men slike digitale sentralbankpenger er bare tilgjengelige for banker og andre foretak med konto i Norges Bank. Det som diskuteres nå, er om vi trenger en form for digitale sentralbankpenger som er tilgjengelig for alle, på samme måte som sedler og mynter er det.

En viktig grunn til at denne diskusjonen har begynt, er at sedler og mynter brukes stadig mindre.

I dag er det fortsatt slik at du i stor utstrekning selv kan velge om du ønsker å benytte kontanter eller kontopenger når du betaler for deg. Men dersom sedler og mynter etter hvert blir så lite utbredt at det i praksis blir vanskelig å bruke dem, kan det være at vi trenger et nytt, digitalt alternativ med tilsvarende egenskaper som sedler og mynter. 

Derfor har Norges Bank satt i gang et prosjekt med å utrede om og eventuelt hvordan et slikt digitalt alternativ bør innføres.

Kort oppsummert

  • Sedler og mynter er garantert av myndighetene
  • Penger utstedt av private banker innebærer en liten risiko
  • Du velger selv om du ønsker å bruke kontanter eller bankpenger, og i fremtiden kan det være behov for et digitalt alternativ til kontanter for å opprettholde den valgmuligheten