Norges Bank

Rundskriv 3/2016

Endringer i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank fra 1. juni 2016

Til Banker, Finans Norge

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank endres med virkning fra 1. juni 2016.

Endringene omfatter:

 • Forbehold ved utlevering av kontanter i ekstraordinære situasjoner, (pkt. 4.2). Det kan forekomme at bestilte sedler og mynter ikke kan utleveres på ønsket tidspunkt. I slike situasjoner kan det også bli nødvendig å utlevere annen valørsammensetning enn det som er bestilt. Norges Bank vil i slike situasjoner informere om dette på forhånd.
 • Endring (økning) i satsene for ekspedisjonsavgifter (pkt. 11.3).

  Norges Bank foretar årlig en vurdering av avgifter knyttet til inn- og utlevering av kontanter. Ekspedisjonsavgiften fastsettes slik at den skal dekke Norges Banks kostnader (egne og ekstern depotforvalter) forbundet med innskudd og uttak av sedler og mynter ved sentralbankdepotene, sist endret 1.10.2014.

  Antall transaksjoner er noe redusert de senere årene. Faste kostnader er imidlertid ikke redusert tilsvarende, noe som resulterer i økte kostnader pr. transaksjon.

  Endringen omfatter både den faste og den volumavhengige delen av ekspedisjonsavgiften. Avgiften pr. transaksjon er fastsatt til kr. 220,- pr. ekspedisjon, avgiften pr. 5 000 stk. sedler er fastsatt til kr. 55,- og avgiften for mynt pr. standard enhet (150 ruller) er fastsatt til kr. 110,-.

Innskudd av slitte sedler og mynter, byttetransaksjoner samt transaksjoner knyttet til utgåtte sedler og mynter vil fortsatt være gebyrfrie.

Endrede, fullstendige vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank er vedlagt. Disse vil bli lagt ut på bankens internettsider onsdag 1. juni 2016.

Gjeldende Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter finnes på Norges Banks internettsider.

Vedlegg

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Fastsatt i medhold av sentralbanklovens § 20.

Disse vilkår omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra 1. juni 2016. Vilkårene varsles v/rundskriv, jfr. pkt. 11.3.

Vilkårene gjelder bankenes innleveringer av dagens seddel- og myntutgaver i resirkulerbar og ikke resirkulerbar stand samt tilbaketrukket/utgått 50 øre der Norges Banks innløsningsplikt gjelder. For innlevering av fargede sedler eller sedler og mynter som kan mistenkes å ha tilknytning til en straffbar handling, vises til eget regelverk.

Vilkårene og andre opplysninger om norske sedler og mynter, finnes på Norges Banks internettsider, se Regelverk vedrørende sedler og mynter i Norge.

1 Generelt

Ved å gjøre innskudd eller uttak av kontanter aksepterer bankene samtlige bestemmelser i disse vilkår.

Innskudd, uttak og bytter av kontanter kan skje ved Norges Banks depoter.

Innlevering av sedler og mynt medfører godskrift av bankenes foliokonti. Uttak av kontanter forutsetter at postering er foretatt på bestillende banks foliokonto i Norges Bank før utlevering.

Utlevering av kontanter kan også gjøres som en del av en byttetransaksjon. En byttetransaksjon utføres ved at man innleverer slitte sedler eller skadde mynter, og får nye/resirkulerbare sedler eller mynter i retur. Dette medfører ikke kontotransaksjon.

Norges Banks bestillingssystem skal benyttes ved bestilling av og varsling om innlevering av kontanter. Tilgang til systemet fås etter søknad til og autorisasjon fra Norges Bank.

Dispensasjon fra vilkårene kan gis i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Norges Bank.

2 Åpningstid – inn- og utlevering av kontanter

Inn- og utlevering av kontanter må foretas på ordinære virkedager mellom kl 08.00 og 15.30. På onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften må ut- og innlevering skje i tidsrommet kl. 08.00 – 12.00. Julaften stengt.

Transporter for inn- og utlevering av kontanter som er ankommet sentralbankdepotet før angitt stengetid, vil bli ekspedert.

Norges Bank tar forbehold om at det i spesielle situasjoner kan bli nødvendig å stenge et depot i kortere perioder/enkelte dager. Norges Bank vil så langt mulig varsle i god tid.

3 Fullmakter – bestilling, inn- og utlevering av kontanter

Alle banker kan gjøre innskudd og uttak i Norges Bank og dermed være kunder ved et sentralbankdepot. Bankene kan sende ordrer om uttak/innskudd/bytter til Norges Bank, eller gi fullmakt til andre om sending av ordrer på deres vegne. Bankene må informere Norges Bank (sentralt) om slike fullmakter, og de bærer risikoen for at disse fungerer etter sin hensikt.

Transportører og kjøretøy som benyttes av bankene til transport av kontanter, må være klarert på forhånd. Kun godkjente personer og kjøretøy kan få tilgang til et sentralbankdepot. Det er bankenes ansvar å gi den informasjon som er nødvendig og riktig til Norges Bank (depotforvalter) for å sikre at kontanter utleveres til rett bank.

4 Bestilling

4.1 Bestillingssystem

Bankene, eller de som er gitt fullmakt av bankene, skal benytte Norges Banks bestillingssystem til bestilling av sedler og mynter, herunder byttetransaksjoner, og til varsling av innskudd. Tilgang til systemet gis etter skriftlig søknad. Det vil deretter bli inngått en egen avtale med bestiller om bruk av systemet og evt. fullmaktshåndtering.

Norges Bank tar forbehold om at det i spesielle situasjoner vil kunne oppstå tekniske driftsforstyrrelser i IT-systemene. I slike tilfeller kan bestillinger og varsel om innleveringer gjøres etter avtalt beredskapsrutine.

Bestillingstidspunktet kan fravikes i særskilte tilfelle, etter avtale med Norges Bank.

4.2 Bestilling av sedler og mynter

Sedler og mynter må bestilles i separate bestillinger. Bestillingene må gjøres i standard enheter, se kap. 6.

Bestiller registrerer ønsket beløp eller antall pr. valør og utleveringsdato. Om det utleveres nye eller brukte sedler avhenger av lagersituasjonen. Status på hver enkelt bestilling kan leses ut av systemet.

Bestillinger må være registrert innen kl. 14.00 siste virkedag før utlevering. På nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag må bestilling være registrert innen kl. 12.00.

I ekstraordinære situasjoner kan det forekomme at bestillinger ikke kan utleveres på ønsket tidspunkt. I slike situasjoner kan det også bli nødvendig å utlevere en annen valørsammensetning enn det som er bestilt. Norges Bank vil i slike situasjoner informere om dette på forhånd.

4.3 Varsling før innlevering av sedler og mynt.

Innlevering av sedler og mynter må varsles via bestillingssystemet før innlevering foretas. Innleveringene må gjøres i standard enheter, se kap. 6. For sedler registreres innleveringsdato, posenummer, antall eller beløp pr valør og utgave. For mynt registreres innleveringsdato og antall eller beløp pr valør.

4.4 Varsling av byttetransaksjon

Ved separat innlevering av slitte sedler (IR) frasortert i standard enheter, se pkt. 6.1, kan bankene samtidig få utlevert tilsvarende beløp i gode/nye sedler fra Norges Bank. Minste volum som utleveres ved byttetransaksjoner vil være 5 000 sedler pr. valør, se pkt. 7.1.4.
For byttetransaksjoner gjelder samme varslingsfrister som under pkt. 4.2.

5 Kvalitet på sedler og mynter

Sedler som leveres inn til Norges Banks depot, skal være ekte og sortert etter valør og utgave i kvalitetene resirkulerbare ("gode") og ikke-resirkulerbare ("slitte"). Sorteringen kan foretas maskinelt eller manuelt.

Mynter som leveres inn til Norges Bank skal være ekte og sortert etter valør og utgave, i kvaliteten resirkulerbare ("gode") og ikke-resirkulerbare ("skadde/slitte").

Retningslinjer for hva som kjennetegner slitte sedler og skadde/slitte mynter, kan fås ved henvendelse til Norges Bank (e-post til KBKontroll@norges-bank.no).

6 Standard enheter

Innlevering av sedler og mynter skal kun skje i standard enheter. Pakkemåter er beskrevet i kap. 7.

6.1 Sedler

Standard enhet for sedler er:

Kvalitet Valør Standard enhet, antall sedler
 Resirkulerbare – "gode" sedler (RE) i utgave VII: 1000 5000 stk.
500 10 000 stk.
200 10 000 stk.
100 10 000 stk.
50 10 000 stk.

Ikke resirkulerbare – slitte sedler (IR) i utgave VII:

1000 500 stk.
500 500 stk.
200 500 stk.
100 500 stk.
50 500 stk.

6.2 Mynt

Standard enhet for mynter er:

Kvalitet Valør Standard enhet, antall mynter

Resirkulerbare mynter

20 3750 stk.
10 7500 stk.
5 7500 stk.
1 7500 stk.

Utgåtte mynter

50 øre 2000 stk.

Skadde mynter

20 500 stk.
10 1000 stk.
5 500 stk.
1 1000 stk.

7 Pakking

Sedler og mynter som ikke er sortert og pakket på foreskrevet måte, vil bli avvist som innskudd i Norges Bank, jf pkt 8.3.

7.1 Sedler

Sedler som innleveres til Norges Bank skal være pakket i gjennomsiktige poser av plast. Plasten må ha slik beskaffenhet at farge fra fargeampuller trenger igjennom. Posene skal være limbare eller forsegles på en måte som gjør det synlig om de er forsøkt åpnet. Posene skal ha et unikt posenummer som også fremkommer som strekkode.

Det skal fremgå av posen hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt. Ved bruk av banderole skal denne merkes med hvem som har pakket enheten.
Innholdet i posen skal være ordnet som følger:

i) Bunt og pakker: bunt av 100 sedler og pakker á 5 bunter med strappebånd eller lignende, eller

ii) Bunt: bunt av 500 sedler med banderole

Det aksepteres ikke blanding av variant i) og ii) i samme pose.

Det skal ikke gjøres innskudd i samme pose som er brukt ved tidligere uttak fra Norges Bank.

7.1.1Resirkulerbare – "gode" sedler (RE)

Kvaliteten resirkulerbare («gode») sedler, jf pkt. 5, skal være pakket og merket iht. til pkt. 7.1.
Sedlene skal legges i poser med 5 000 sedler i hver pose.

7.1.2 Ikke resirkulerbare – slitte sedler (IR)

Kvaliteten ikke resirkulerbare («frasorterte slitte») sedler, jf pkt. 5, skal pakkes iht. pkt 7.1.

Sedlene skal legges i poser med enten 500 eller 5 000 sedler i hver pose. Flere poser kan ikke samles i en stor pose.

Forseglede enheter av slitte sedler påføres et stort kryss "X" eller bokstavene "IR" utenpå forseglingsplasten. Sedler med store defekter som ikke er maskinkjørbare merkes spesifikt, og legges samlet i en bunt eller en pakke, slik at den som åpner bunten lett observerer sedlene. Sedler med store bretter skal være brettet ut, jf. retningslinjene for kvalitetssortering.

7.1.3 Utlevering av nye sedler

Nye sedler vil bli utlevert på to måter:

 • Forseglede pappesker inneholdende 10 000 sedler
 • Plastposer inneholdende 5 000 sedler

7.2 Mynt

7.2.1 Mynt i rull

Mynt skal pakkes i rull. Det skal fremgå av myntrullpapiret hvem som har pakket myntrullene.

Seks ruller utgjør ett flak som omsluttes av gjennomsiktig krympeplast eller lignende. Fem flak settes sammen til én pakke, som ombindes med strappebånd eller pakkes i gjennomsiktig plast, slik at pakken kan stables i høyden / på pall på en stabil måte.

Fem pakker utgjør en standard enhet. Ved pakking på pall skal pakkene fordeles på to lag iht. spesifikasjon i tabellen nedenfor.

Pakkemåte

 

 

 

Valør resirk. mynter

Antall mynt pr rull

Antall ruller pr flak

Antall flak pr pakke

Antall pakker pr std. enhet

Antall ruller pr std. enhet

Antall pakker pr pall

20 kr 25 6 5 5 150 30
10 kr 50 6 5 5 150 30
5 kr 50 6 5 5 150 30
1 kr 50 6 5 5 150 40

7.2.2 Skadde/slitte/utgåtte mynter

Kvaliteten skadd mynt, jf pkt. 5, skal pakkes på en av følgende måter:

 • En gjennomsiktig, limbar pose.
 • En gjennomsiktig pose som påføres en plombering.

Pose og plombe må være av en slik kvalitet at det vil være synlig om de er forsøkt åpnet. Hver pose eller plombe skal merkes med et unikt referansenummer, som også fremkommer som strekkode, samt merkes med hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt.

Hver pose skal inneholde én standard enhet, se kap. 6. Utgåtte mynter kan også leveres inn i mindre enheter. Myntene må da pakkes i poser á 100 stk.

7.2.3 Jubileums- og minnemynter (sølv eller gull)

Jubileums- og minnemynt innleveres enkeltvis, eventuelt i poser á 100 stk.

8 Kontroll og risikoovergang ved inn- og utlevering av kontanter

Depotforvalter skal kontrollere transportør og kjøretøy iht. mottatt informasjon, se kap. 3. Transportør må oppgi ordrenummer på bestillingen ved ankomst til depotet. En transportør som ikke kan oppgi ordrenummer vil bli avvist.

Risikoovergangen ved inn- eller utlevering av kontantene skjer når pengene er gjort tilgjengelig for mottaker (anbrakt i sluse e.l.) og signert kvittering er overlevert. Transportøren skal ikke forlate ekspedisjonslokalene før han/hun har gitt eller mottatt kvittering for leveransen. Kun bilag som er utarbeidet eller godkjent av Norges Bank kan benyttes.

8.1 Innlevering

Ved innlevering av kontanter skal depotforvalter foreta kontroll av verdiene i forhold til kundens varslede leveranse. Kontrollen skal foretas i slusen eller innenfor avmerket område, etter at verdier er gjort tilgjengelig for mottaker.

Depotforvalter skal kontrollere at:

 • Kontantene er pakket i henhold til gjeldende vilkår
 • Forsegling er ubrutt og posene er uten hull/rifter
 • Innholdet er i samsvar med varslet innlevering, herunder posenummer og beløp

Depotforvalter skal signere for utført kontroll og levere kvittering til transportør.

8.2 Utlevering

Ved utlevering av kontanter skal depotforvalter kontrollere transportørens ordrenummer mot bestilling fra kunden. Verdiene, sammen med utleveringsbilaget, kjøres deretter inn i sluse eller gjennom postluke. Transportøren skal foreta kontroll av posene mot utleveringsbilaget i slusen, eller innenfor avmerket område i ekspedisjonslokalet.

For sedler kontrolleres at:

 • Posenummer stemmer med bilag
 • Riktig valør og antall enheter á 500 stk. i posen (eller 1 000 stk. hvis nye sedler)
 • Posene er riktig merket
 • Posene er hele
 • Pappeskene ikke er forsøkt åpnet (nye sedler fra NB)

For mynt kontrolleres at hver enhet består av riktig antall flak og ruller.

Transportøren skal signere for utført kontroll, herunder beløp, og levere kvittering til depotforvalter.

8.3 Avvik og reklamasjon

Sedler og mynt som ikke er sortert eller pakket på foreskrevet måte vil bli avvist som innskudd i Norges Bank.

Dersom kontroll av kontantene viser avvik iht. varsel om innlevering, vil Norges Bank returnere kontantene til transportør. Transaksjonen vil ikke bli gjennomført før varsling i bestillingssystemet er i samsvar med den fysiske leveransen.

Ved utlevering skal transportøren returnere kontantene til depotforvalter for korrigering, dersom kontrollen viser avvik ift. utleveringsbilaget.

Differanser eller andre former for avvik, jf. Vilkårene, som oppdages når en forseglet enhet åpnes, tas opp direkte og uten ugrunnet opphold med den som har pakket enheten.

Reklamasjon mot seddel- eller myntenheter pakket av Norges Bank:

 • Feil antall enheter á 500 eller 1000 sedler i en pose skal oppdages i mottakskontroll i ekspedisjonen.
 • Feil i antall sedler i enhetene må dokumenteres med videobilder av åpning av poser/esker/enheter og opplysning om eskenummer, eventuelt seddelnummer på andre sedler i samme bunt hvis det er nye sedler.
 • Feil antall enheter mynt på pall må dokumenteres med videobilder av åpning av pallen.
 • Feil antall ruller i flak eller antall mynt i rull må dokumenteres med billeddokumentasjon av intakte flak eller ruller der feilene fremkommer.

9 Postering/valutering

Innskudd posteres (bokføres) på bankens foliokonto med valuta den dato kontantene fysisk er levert inn til Norges Banks depot. Uttak av kontanter posteres på bankens foliokonto med valuta den dato kontantene er bestilt utlevert. Valuteringstidspunkt defineres som det tidspunkt posteringen får rentemessig effekt. Korrigeringer vil ikke bli tilbakevalutert i systemet, men utføres ved postering av en rentekorreksjon en gang pr. måned på bankens foliokonto.

9.1 Innskudd

Ved innskudd av sedler og mynt er Norges Bank forpliktet til å foreta postering på bankens foliokonto umiddelbart etter at depotforvalter har foretatt en mottakskontroll, og innskuddet er akseptert i henhold til gjeldende vilkår. Innleverende banks foliokonto godskrives med et beløp svarende til den verdi man la til grunn ved mottakskontrollen, uansett hvilken verdi det senere viser seg at innleveringen faktisk inneholdt, se kap. 10.

9.2 Uttak

Ved uttak av sedler og mynt har Norges Bank rett til å foreta postering på rekvirerende banks foliokonto når det foreligger en verifisert bestilling, og pengene er pakket og klargjort for utlevering. Bankens foliokonto belastes med et beløp svarende til verdien av de bestilte enhetene som tas ut, uansett hvilken verdi det senere viser seg at enhetene faktisk inneholdt, se kap. 10. Utlevering av kontantene kan skje etter at beløpet er postert på bankens foliokonto.

Dersom bestilte sedler og mynter ikke blir hentet, oppbevares pengene i Norges Bank på vegne av banken og for bankens regning.

10 Differansehåndtering etter fysisk telling

Norges Bank vil kontrollere at slitte sedler har en kvalitet i samsvar med retningslinjene for sortering av sedler, og at pakkene inneholder det forutsatte antall. Norges Bank vil ved stikkprøver kontrollere at gode sedler innlevert i forseglede, standard enheter er av tilfredsstillende kvalitet for resirkulering, og at pakkens / posens innhold er som forutsatt.

For sedler vil oppgjør normalt skje pr 5.000 sedler, og posenummeret vil være referansenummer ift. oppgjør av differanser. I tilfeller der det innleveres IR sedler i enheter á 500 sedler, vil 10 enheter fra samme innleverende part behandles under ett. Referansenummeret på differansene vil da være et nummer som henviser til underliggende poser. Disse kan utleveres ved behov i inntil 1 måned etter at differansen er fakturert.

Norges Bank vil kontrollere at innlevert mynt i pose er ekte, riktig valør, riktig antall og av kvaliteten skadd/slitt, jf pkt. 5.

Norges Banks frister (etter innskudd på foliokonto) for oppgjør av differanser mot innleverende kunde:

 • IR-sedler – 6 måneder
 • Skadd mynt – 18 måneder
 • RE-sedler – 2 år
 • Mynt i rull – 4 år

Dersom det avdekkes differanser i posene, vil innleverende banks foliokonto bli belastet/godskrevet for aggregert differanse en gang pr. måned. Fakturagrunnlag vil bli ettersendt som e-post.

11 Avgifter ved innskudd og uttak av kontanter i standard enheter

Bankene må betale ekspedisjonsavgift ved innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, samt en tilleggsavgift ved feil i innleveringer, se pristabell i pkt. 11.3. Enkelte transaksjoner er avgiftsfrie, se pkt. 11.2.

Avgiftene belastes bankenes foliokonti månedlig. Spesifikasjon sendes pr. e-post.

11.1 Avgiftsbelagte transaksjoner

11.1.1 Ekspedisjonsavgift

Ekspedisjonsavgiften fastsettes på grunnlag av depotforvalters forventede kostnad forbundet med ekspederinger. Avgiften består av en fast og en variabel del, slik at den reflekterer depotforvalters kostnadsstruktur.

Bankene skal betale en ekspedisjonsavgift til Norges Bank ved følgende transaksjoner:

 • Innskudd av resirkulerbare (gode) sedler i standard enheter.
 • Innskudd av mynt i rull
 • Utlevering av resirkulerbare eller nye sedler og mynter

11.1.2 Tilleggsavgift for feil i innleveringer

Ved feilsortering, feil i innleverte poser med sedler eller skadde mynter skal bankene betale en tilleggsavgift til Norges Bank.

11.2 Avgiftsfrie transaksjoner

Bankene skal ikke betale ekspedisjonsavgift til Norges Bank eller depotforvalter ved følgende transaksjoner:

 • Innskudd av slitte sedler
 • Byttetransaksjoner
 • Innskudd av skadde/slitte mynter
 • Transaksjoner knyttet til utgåtte sedler og mynter

11.3 Avgifter

Gjeldende priser fra 1. juni 2016:

Ekspedisjonsavgift Beregningsgrunnlag Avgift
Avgift pr. ekspedisjon Innlevering:  
Sedler, pr. ekspedisjon Kr. 220,-
Mynt, pr. ekspedisjon Kr. 220,-
Utlevering:  
Sedler, pr. ekspedisjon Kr. 220,-
Mynt, pr. ekspedisjon Kr. 220,-
Avgift, volumavhengig del Innlevering:  
Sedler, pr. 5 000 stk. Kr. 55,-
Mynt, pr. standard enhet (150 ruller) Kr. 110,-
Utlevering:  
Sedler, pr. 5 000 stk. Kr. 55,-
Mynt, pr. standard enhet (150 ruller) Kr. 110,-
Tilleggsavgift feilsortering, feil i innlevering Innlevering:  
Feil antall sedler i innlevert pose Kr. 500,-
Blanding av utgaver i innlevert pose Kr. 500,-
Fargede sedler i ordinær innlevering Kr. 500,-
Feil antall eller blanding av valører i innlevert pose skadde mynter Kr. 500,-
Falske sedler i innlevert pose Kr. 10 000,-

Avgiftsendringer kan gjennomføres med én måneds varsel.

Publisert 29. april 2016 12:00